Gespreide beleggingsfondsen


 • Ruime spreiding
  Kies voor fondsen1 met een ruime spreiding over aandelen en obligaties.

 • Beleggen vanaf 25 euro
  Je kunt al met een klein bedrag beleggen door middel van een beleggingsplan!

 • Je hoeft zelf geen expert te zijn
  Heb je weinig kennis van beleggen? Dan is dit fonds een mogelijke oplossing om te starten.

Iets voor mij?

Het doel van een beleggingsfonds is een mogelijk rendement realiseren. Omdat elke belegger anders is, bieden we drie varianten aan, elk met een eigen verhouding tussen aandelen, obligaties en overige beleggingen. Daardoor leg je niet alle eieren in dezelfde mand en spreid je je risico.

De beleggingsbeslissingen in deze fondsen zijn gebaseerd op de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. De specialisten van KBC Asset Management baseren hun beslissingen op een grondige analyse van de financieel-economische ontwikkelingen en de vooruitzichten voor regio’s, sectoren en thema’s. Hierdoor hoef je niet dagelijks de financiële markten en beleggingen van nabij te volgen.

De Belgische bevek² Sivek bevat onder meer volgende drie compartimenten beheerd door KBC Asset Management:

 • Sivek Global Low
 • Sivek Global Medium
 • Sivek Global High

Hou ook rekening met het feit dat de fondsen geen vast rendement, geen kapitaalbescherming en geen vervaldag heeft.

Wat is Sivek Global Low, Sivek Global Medium en Sivek Global High?

Global Low, Global Medium en Global High zijn compartimenten van de Belgische bevek Sivek en beheerd door KBC Asset Management NV. Ze streven naar mogelijk rendement door rechtstreeks of onrechtstreeks te beleggen in verschillende activaklassen zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen, obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt...).

Bij Global Low is de richtspreiding 30% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen en 70% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen; bij Global Medium is de richtspreiding 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen en 45% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen; bij Global High is de richtspreiding 75% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen en 25% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen. Deze compartimenten zullen hoofdzakelijk beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.

Kies het juiste compartiment

Elk van de drie compartimenten maakt een andere afweging tussen risico en rendement. Een hoger aandelenpercentage betekent doorgaans meer schommelingen in de waarde van het fonds, maar ook mogelijk betere rendementsvooruitzichten op langere termijn.

De verschillende richtspreidingen die de fondsbeheerder per compartiment hanteert, vind je hieronder. Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV (zie www.kbc.be/beleggingsstrategie). Bijvoorbeeld als KBC Asset Management verwacht dat bepaalde beleggingscategorieën beter zullen presteren dan andere. Op die manier kan het fonds ook liquiditeiten, vastgoed en/of andere alternatieve beleggingen opnemen.

Sivek Global Low

 • 30% aandelen en aandelengerelateerde beleggingen
 • 70% obligaties en obligatiegerelateerde beleggingen
 • 0% liquiditeiten, vastgoed en alternatieve beleggingen

Sivek Global Low wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: 30% MSCI All Countries World Net Return Index - 35% JP Morgan EMU government bonds investment grade all maturities Total Return Index - 35% iBoxx Euro corporate bonds Total Return Index (www.MSCI.com). Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van de portefeuille zal voor een groot deel gelijkaardig zijn aan deze van de benchmark. De benchmark wordt daarnaast gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van het fonds. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 1,5%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Sivek Global Medium

 • 55% aandelen en aandelengerelateerde beleggingen
 • 45% obligaties en obligatiegerelateerde beleggingen
 • 0% liquiditeiten, vastgoed en alternatieve beleggingen

Sivek Global Medium wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: 55% MSCI All Countries World Net Return Index - 22,5% JP Morgan EMU government bonds investment grade all maturities Total Return Index - 22.5% iBoxx Euro corporate bonds Total Return Index (www.MSCI.com). Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van de portefeuille zal voor een groot deel gelijkaardig zijn aan deze van de benchmark. De benchmark wordt daarnaast gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van het fonds. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 2%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.

De risico-indicator voor Sivek Global Low en Sivek Global Medium is 3 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico).

Deze samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.
De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 
3 weerspiegelt de marktgevoeligheid van de verschillende activa waarin het fonds belegt. Bijgevolg situeert de indicator zich tussen deze van typische obligatie- (2) en aandelenfondsen (4). 
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u Sivek Global Low voor 4 jaar houdt en Sivek Global medium voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen

Een belegging in deze fondsen heeft bovendien:

 • een gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.
 • een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
 • een gemiddeld kredietrisico: het obligatiegedeelte belegt overwegend - doch niet uitsluitend - in obligaties met een investment grade3 rating. Bijgevolg is er een groter risico dat een emittent zijn verplichtingen niet meer kan nakomen dan wanneer er enkel in obligaties met een investment grade zou belegd worden. Indien beleggers twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, kan de waarde van de obligaties dalen. 

Sivek Global High

 • 75% aandelen en aandelengerelateerde beleggingen
 • 25% obligaties en obligatiegerelateerde beleggingen
 • 0% liquiditeiten, vastgoed en alternatieve beleggingen

Sivek Global High wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: 75% MSCI All Countries World Net Return Index - 12.5% JP Morgan EMU government bonds investment grade all maturities Total Return Index - 12.5% iBoxx Euro corporate bonds Total Return Index (www.MSCI.com).
Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille.De samenstelling van de portefeuille zal voor een groot deel gelijkaardig zijn aan deze van de benchmark.De benchmark wordt daarnaast gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van het fondsDe benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt.De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 2,5 %. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.

De risico-indicator voor Sivek Global High is 4 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico).

Deze samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.

De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 
4 weerspiegelt de marktgevoeligheid van de verschillende activa waarin het fonds belegt. De score wijst erop dat dit fonds overwegend belegt in meer risicovolle activacategorieën, zoals aandelen en aandelenfondsen. 
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Een belegging in dit fonds heeft bovendien:

 • een hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen
 • een gemiddeld kredietrisico: het obligatiegedeelte belegt overwegend - doch niet uitsluitend - in obligaties met een investment grade3 rating. Bijgevolg is er een groter risico dat een emittent zijn verplichtingen niet meer kan nakomen dan wanneer er enkel in obligaties met een investment grade zou belegd worden. Indien beleggers twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, kan de waarde van de obligaties dalen.

Kosten

Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden.

 • Toetredingskosten: 2,5%.
 • Uittredingskosten: geen.
 • Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%.

Bij uitzonderlijk grote bedragen aan netto toe- of -uittredingen kan KBC Asset Management beslissen om aan de betrokken beleggers [die op die dag toe-/uittreden] bijkomende kosten aan te rekenen die de negatieve impact op de netto-inventariswaarde neutraliseren. De hoogte van die kosten is gebaseerd op de transactiekosten die de beheerder moet maken. Deze in zeer uitzonderlijke situaties aangerekende kosten zijn in het belang van de beleggers die in het fonds blijven.

Lopende kosten KAP (Kapitalisatie) DIV (Distributie)
Sivek Global Low 1,62% 1,62%
Sivek Global Medium 1,85% 1,85%
Sivek Global High 2,12% 2,12%

Fiscaliteit

  KAP (Kapitalisatie) DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing 30% 30%
Roerende voorheffing op dividenden  / ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (1) Open het document Asset test op de pagina kbc.be/documentatie-beleggen Open het document Asset test op de pagina kbc.be/documentatie-beleggen
Beurstaks bij uitstap 1,32% (max. 4.000 EUR) /

(1) Van toepassing op particuliere beleggers met een beroepsinkomen, onderworpen aan de Belgische personenbelasting.

Langetermijnverhaal

Beleggen kan een goede aanvulling zijn op de spaarrekening, op voorwaarde dat men een lange beleggingshorizon voor ogen heeft en het geld op korte termijn niet nodig heeft. Beleg alleen geld dat je kunt missen. Op die manier hoef je je minder aan te trekken van tussentijdse koersschommelingen.

Laag intekenbedrag

Om te beleggen in fondsen heb je geen groot bedrag nodig. Door middel van een beleggingsplan kun je al beleggen vanaf 25 euro. Je kunt dagelijks in- of uitstappen. 

Praktische informatie

Lees het Essentiële-informatiedocument, de fondsenfiche en het prospectus vooraleer je dit fonds aankoopt. Je kan deze documenten gratis verkrijgen in het Nederlands en het Engels via jouw KBC Brussels- of CBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen of www.cbc.be/documentation-investissements. Daar vind je ook een samenvatting van jouw rechten als belegger. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Bij klachten kun je terecht bij klachten@kbcbrussels.be; tel. 016 43 25 94 of ombudsman@ombudsfin.be.

De netto-inventariswaarde wordt o.m. op de websites beama.be en www.kbc.be/fondsenzoeker gepubliceerd.

De financiële dienst wordt verricht door KBC Bank NV.

Meer info Sivek Global Low

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document

Meer info Sivek Global Medium

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document

Meer info Sivek Global High

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
Maak een afspraak

Deze pagina bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op het gebied van beleggingen, maar alleen als een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie kan wijzigen in de toekomst.

1waar je de term 'fonds' leest, betreft het de compartimenten Global Low, Global Medium en/of Global High van de Belgische bevek SIVEK. 

2Afkorting van 'Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal'. Het is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) met als typisch kenmerk dat de bevek doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of omgekeerd haar kapitaal kan verminderen door bestaande aandelen in te kopen. Daardoor kan de belegger op elk ogenblik in- of uittreden. Dat gebeurt tegen de inventariswaarde van dat moment. 

3Een heel belangrijke factor bij de beoordeling van een obligatie is de kwaliteit van de debiteur: het is belangrijk te weten of hij zijn verplichtingen inzake uitbetaling van de rente en terugbetaling van het kapitaal zal kunnen nakomen. De meeste emittenten van obligaties doen een beroep op zogenaamde 'ratingbureaus'. Via een evaluatie van de financiële toestand van het bedrijf op dat ogenblik kennen deze ratingbureaus een rating (d.i. een waarderingscode) toe die de kredietwaardigheid of het risico van/op onvolledige terugbetaling van het uitgeleende bedrag weerspiegelt. Een dergelijke rating wil geen aanbeveling zijn om een obligatie aan te kopen, te bewaren of te verkopen. De ratings bestaan uit 1 of meerdere letters aangevuld door symbolen of cijfers. Ratings met een investment grade (met een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poors of een gelijkwaardige rating bij Moody's of Fitch') worden doorgaans beschouwd als minder risicovolle beleggingen. Ratings beneden investment grade duiden op een hoger risico. Voor meer uitgebreide informatie omtrent ratings kun je terecht op de website van ESMA. www.esma.europa.eu.