KBC IFIMA S.A. (LUX) Obligatie in EUR op 3 jaar met vaste interestvoet

Reclame

ISIN-code: XS2693303922

  • Uitgifte van een obligatie in Euro  (EUR) 
  • Jaarlijkse coupon van 3.25% bruto (in EUR), namelijk EUR 32,50 (bruto), behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
  • Gratis bewaring op uw KBC effectenrekening. 
  • De kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs bedragen maximaal 3,75%  indien de obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag (d.w.z. maximaal 37,5 EUR per coupure van 1.000 EUR). Ter indicatie: aan het begin van de inschrijvingsperiode bedragen deze kosten 0,96% per jaar, d.w.z. in totaal 2,88% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden.  Een overzicht van de kosten vindt u onder de rubriek kosten. 
  • Dit product (de “obligaties”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met interestvoeten).  

Van 25 september  2023 (9u) tot en met 20 oktober 2023 (16u) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde obligaties van KBC IFIMA S.A. (Lux) (de “emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de garant”).

Meer info

Voornaamste kenmerken

Looptijd 

3 jaar

Uitgiftedatum 26 oktober 2023

Eindvervaldag

26 oktober 2026

Uitgifteprijs

100,75%, namelijk EUR 1007,50 per coupure
Terugbetaling op de eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag in EUR (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding)  van de garant.

Beleggingsdoelstelling

Een belegging in dit product kan interessant zijn als (her)belegging in EUR.

Rendement

  • Jaarlijkse coupon van 3,25% (bruto in EUR) per coupure, namelijk 32,50 EUR (bruto) per coupure, jaarlijks betaalbaar op 26 oktober van 26 oktober 2024  tot en met de eindvervaldag, behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.    
  • Actuarieel brutorendement van 2,98% (in EUR) gebaseerd op een uitgifteprijs van 100,75% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een actuarieel nettorendement1 van 2,01% (in EUR), behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant. Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling. 
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving, bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).

Publicatie van de waarde van het product

Beleggers kunnen de waarde van de obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

Toepasselijk recht

De obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Rating van de Garant

  • Moody’s:  A2 (positieve vooruitzichten)
  • S&P:   A+(stabiele vooruitzichten)
  • Fitch:  A+ (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i) het kredietrisico - De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant, lopen de beleggers het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en de interestbedragen te verliezen en kunnen deze obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “bail-in”); 

(ii) het liquiditeitsrisico - De obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt.  Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank kan bepaald worden en waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de obligaties systematisch terug te kopen; 

(iii) risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de beweeglijkheid op de markten. De belegger die zijn obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding van max. 1,00%, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen, meer info vindt u onder de hoger vermelde rubrieken taks op beursverrichtingen en roerende voorheffing) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in EUR (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure;

(iv) het inflatierisico: Indien het economische klimaat van hoge inflatie in de komende jaren zou aanhouden, zoals thans het geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 6 e.v. en de voornaamste in de productfiche op pagina 2.

Kosten

De kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs bedragen maximaal 3,75% indien de obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag. (d.w.z. maximaal 37,5 EUR per coupure van 1.000 EUR). Ter indicatie: aan het begin van de inschrijvingsperiode bedroegen deze kosten 0,96% per jaar, d.w.z. in totaal 2,88% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden.  

Gelieve rekening te houden met:

- Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i)Instapkosten: 0,75% gedragen door de belegger; 

(ii) Lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 1,00% per jaar, dus maximaal 3,00% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

- Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

- Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html

   

1Niet-achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming terugbetaald worden na de preferente schuldeisers maar voor de houders van achtergestelde obligaties en de aandeelhouders.

2 Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andereeventueel toepasselijke fiscale regeling.

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html.

Maak een afspraak

Gerelateerde artikels

Staatsbons

Staatsbons

KBC IFIMA in NOK

KBC IFIMA in NOK

KBC IFIMA S.A. (LUX) (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (LUX) (EMTN-programma)