Uitgifte coöperatieve E-aandelen door Cera

Een aandeel dat 3 keer kleur geeft aan je geld! (Informatie van Cera CVBA)

Uitgifte coöperatieve E-aandelen door Cera

Een aandeel dat 3 keer kleur geeft aan je geld! (Informatie van Cera CVBA)

Jaarlijks dividend

Je hebt het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Unieke vennotenvoordelen

Je geniet het hele jaar door van unieke vennotenvoordelen, van kortingen op topwijnen tot een permanent goedkoper telefoonabonnement.

Bijdrage tot maatschappelijke projecten

Je helpt een positieve impact te realiseren in onze samenleving. Cera steunt immers elk jaar meer dan 500 maatschappelijke projecten.

Cera intekenen

Cera: samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert Cera, samen met haar vennoten en haar partners, economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

 • Als belangrijke aandeelhouder zorgt Cera voor sterke fundamenten van KBC Groep
 • Cera realiseert positieve impact in onze samenleving
 • De vennoten van Cera genieten van unieke voordelen


Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera.
Cera, diep geworteld, breed vertakt.

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

De financiële opbrengst op een investering in E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar doet de statutair zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend over het betrokken boekjaar*

  2018 2017 2016 2015
Dividend** 3 % 3 % 2,5 % 2,5 %

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet inwoners. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

Modaliteiten om in te tekenen op E-aandelen

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen op een of meerdere E-aandelen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn. Er kan ingetekend worden per E-aandeel met een nominale waarde van 50 euro, en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode. Er zijn geen instapkosten. De inschrijvingsperiode loopt t.e.m. 25 mei 2020, behoudens vervroegde afsluiting. Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website. 
De inschrijving is pas rechtsgeldig bij de aanvaarding ervan op voorwaarde dat de aandelen volstort zijn. De statutair zaakvoerder kan eveneens de inschrijving weigeren.
De intekening verloopt via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC, via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC. Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

 

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met je E-aandelen heb je recht op terugbetaling van maximaal het nominaal kapitaal van 50 euro per aandeel. Je betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien je met je E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen. E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.
Voor een volledig overzicht van de uitkering bij beëindiging van het aandeelhouderschap verwijzen we naar rubriek 4.2.3.3 van het prospectus. 
Inzake het recht tot weigering van de uittreding werden de uittredingsverzoeken in 2017, 2018 en 2019 gedurende de eerste jaarhelft opgeschort, maar na afloop ervan integraal uitgevoerd.  

Klachtendienst en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is jouw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Brussels Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Daarnaast is Cera onderhevig aan het marktrisico met betrekking tot haar activa en schulden en is zij indirect blootgesteld aan de risico’s van toepassing op KBC Groep. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode (11 juni 2019) kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC Brussels, KBC Brussels Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).

Voor meer info, download hier

 • Prospectus Cera
 • Website Cera
 • Infofiche
 • Statuten Cera
 • Privacyverklaring KBC Brussels

Teken in op E-aandelen van Cera

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Beleggen in je comfortzone

Samen met jou zoeken onze beleggingsexperts naar een rendement op langere termijn zonder dat je je comfortzone hoeft te verlaten. Lees meer.
Beleggen in je comfortzone

Beleggen? Ontdek hier je eigen stijl

Beantwoord enkele vragen en ontdek de beleggingsstijl die bij jou past.
Beleggen? Ontdek hier je eigen stijl

KBC Brussels Invest voor Easy Invest Service-klanten

 • Maandelijkse toelichting over beheer van je fondsen
 • Webinars van onze experts
 • Start nu met KBC Brussels Invest
KBC Brussels Invest voor Easy Invest Service-klanten

Happy@Home

Besteed lastige huishoudtaken uit. Zo heb je meer tijd om te genieten van leuke dingen!
Happy@Home
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.