Uitgifte coöperatieve E-aandelen door Cera

RECLAME

 • Unieke kortingen en events voor elke vennoot met minstens 600 euro Cera-aandelen
  Beleef unieke momenten en geniet van mooie kortingen op onder andere concerten, festivals, pretparken, reizen, mode, etentjes, wijnen en bieren.
 • Uitzicht op een dividend
  Aansluiten bij Cera kan al vanaf 50 euro. Zo heb je jaarlijks uitzicht op een coöperatief dividend (niet gegarandeerd). Het bruto-dividend bedraagt maximaal 6% en dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook beslist worden om geen dividend toe te kennen.
 • 700 projecten voor een warme samenleving
  Samen met onze vennoten ondernemen we actie voor meer menselijkheid en solidariteit, in een wereld waar iedereen thuis is. Daar worden we allemaal beter van.
 • Sterke fundamenten van KBC Brussels
  Cera is een belangrijke aandeelhouder van KBC Groep. Als vennoot van Cera draag je bij tot de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van KBC Groep en diens verankering in onze lokale economie.
 • Snelle toegang via 'extra diensten' in KBC Brussels Mobile
  Je Cera-aandelen raadplegen of intekenen gaat vlot in KBC Brussels Mobile. Net zoals inschrijven op de Algemene Vergadering of je vennotenvoordelen bekijken en bestellen.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar

Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera.  

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

De financiële opbrengst op een investering in E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar doet de statutair bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de NRC. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen, en Cera kan geen dividendpercentage garanderen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend over het betrokken boekjaar*

  2023 2022 2021
Dividend** 4% 3,25%+1%*** 3,25%

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst
** Bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 833 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.
*** In de context van het door KBC Groep in 2022 uitgekeerde buitengewoon dividend, kende Cera over boekjaar 2022 een eenmalige dividendverhoging met 1% toe, waardoor het totale dividend 4,25% bedroeg.

Modaliteiten om in te tekenen op E-aandelen

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen op een of meerdere E-aandelen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn. E-aandelen worden uitsluitend in België aangeboden. Er kan ingetekend worden met een statutaire uitgifteprijs van 50 euro per aandeel, en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode. Er zijn geen instapkosten. De inschrijvingsperiode loopt t.e.m. 28 mei 2025, behoudens vervroegde afsluiting. Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website. 

De inschrijving in het aandelenregister gebeurt op datum van de storting van de inbreng, onder voorwaarde van aanvaarding door Cera Beheersmaatschappij, de statutaire bestuurder van Cera.

De intekening verloopt via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC, via KBC Live, KBC Brussels Live of CBC Live of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC. Bij intekening via KBC Live, KBC Brussels Live of CBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met je E-aandelen heb je maximaal recht op terugbetaling van de werkelijk gestorte inbreng bij de intekening voor E-aandelen van 50 euro per aandeel. Je ontvangt dus nooit meer dan het bedrag dat je werkelijk hebt gestort bij de intekening. Je betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien je met je E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire bestuurder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen. E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.
Voor een volledig overzicht van de uitkering bij beëindiging van het aandeelhouderschap verwijzen we naar rubriek 4.2.3.3 van het prospectus. 
Inzake het recht tot weigering van de uittreding werden de uittredingsverzoeken sinds 2017 gedurende de eerste jaarhelft opgeschort, maar na afloop ervan integraal uitgevoerd.  

Klachtendienst en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Waarschuwing

Een investering in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen van de beslissing om in E-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Samenvatting p 5-11 en Hoofdstuk 1 - ‘Risicofactoren’, p. 12-18). Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep, liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen, concentratierisico, ... De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC Groep kunnen manifesteren, vertalen zich in het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden. De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Daarnaast is Cera onderhevig aan het marktrisico met betrekking tot haar activa en schulden en is zij indirect blootgesteld aan de risico’s van toepassing op KBC Groep. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode (20 juni 2024) kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Voor meer info, download hier

Teken in