Web
Web

Brandverzekering huurder tweede verblijf

 • Bereken de prijs van je brandverzekering in 3 stappen
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Schade geef je aan met onze app of bij je verzekeringsagent
Bereken de prijs van je brandverzekering

Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht als je een tweede verblijf huurt. Als huurder is het uiteraard wel raadzaam om je huurdersaansprakelijkheid en je inboedel te verzekeren zodat je bij schade niet zelf voor de kosten moet opdraaien. Als je een brandverzekering neemt, dan schrijft de wet voor dat de verzekeraar een minimumaantal gevaren moet dekken: brand, storm, hagel en natuurrampen.

Een woningverzekering heeft vaak opties. Geef dus zeker aan wat jouw behoefte als huurder is. Wil je bijvoorbeeld ook juridische hulp bij conflicten met je verhuurder, breid dan je polis uit met de 'Verzekering rechtsbijstand voor de huurder'.

Je eerste huurwoning verzekeren?

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je aansprakelijkheid, je inboedel of allebei voor het tweede verblijf dat je huurt, behalve tegen diefstal.

 1. Verzekering huurder
 2. Verzekering inhoud woning

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: juridische hulp bij conflicten met de verhuurder (rechtsbijstand) of vervuiling door lekken uit je stookolietank (bodemsanering).

1. Verzekering huurder

Als je kiest voor deze verzekering, dan ben je verzekerd tegen schade aan de huurwoning waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Wel verzekerd

 • Woning, bijgebouwen en omheiningen
 • Gehuurde garage (zelfs als die ergens anders staat)
 • Goederen op een blijvende wijze aan het gebouw vastgemaakt

Als je een gedeelte van de woning onderverhuurt, dan is de onderhuurder mee verzekerd.
 

Niet verzekerd

 • Bijkomende verplichtingen in je huurcontract die de wettelijke aansprakelijkheid overschrijden
 • Opzettelijke vernieling of diefstal van goederen door jou of je gezinsleden
 • Typische huurschade (bijvoorbeeld pluggen in de muur)

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebouw, de terreinen, aangrenzende voetpaden of hun inhoud is niet verzekerd binnen deze polis. Je geniet van deze dekking binnen je familiale verzekering.

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Vragen over je brandverzekering?

Simuleer nu je brandverzekering

2. Verzekering inhoud woning

Je woning is goed verzekerd, maar wat met je inboedel?

Wat als ...

 • Er een boom op je tuinmeubelen valt door een rukwind?
 • Een blikseminslag je vaatwasser vernielt?
 • Er brand uitbreekt?

Als je kiest voor deze verzekering, dan is de inhoud van je woning verzekerd, behalve tegen diefstal.

Wel verzekerd

Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding of overstroming aan je

 • Huisraad: meubels, kleding, fiets, juwelen, televisie, …
 • Huisdieren
 • Motorrijtuigen en hun aanhangwagens

En we gaan nog een stapje verder. De inhoud van je woning is bovendien verzekerd tegen alle mogelijke schade, op voorwaarde dat die voor jou onverwacht is en de schade minimaal 1.250 euro bedraagt.

Niet verzekerd

 • Verlies, diefstal en poging tot diefstal
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming of door het overlopen van openbare riolen aan voorwerpen buitenshuis

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Waar is je inboedel verzekerd?

 • Op het adres van je woning
 • In je individuele garage, zelfs als die zich ergens anders bevindt

Je huisdieren zijn overal verzekerd.

Opties

Verzekering rechtsbijstand huurder

Wat als ...

 • Je verhuurder weigert om het dak te herstellen?
 • Of ten onrechte beweert dat je de deuren hebt beschadigd?

Dan biedt deze verzekering jou juridische hulp en bijstand.

Heb je een juridisch geschil over de woning die je huurt, dan schakelen we Defendo in, de afdeling rechtsbijstand van KBC. Dit is een onafhankelijk en gespecialiseerd team. Het staat borg voor eerlijk advies en een vertrouwelijke behandeling van je dossier.

Wat doet Defendo voor jou?

 • Verleent je bijstand
 • Informeert je over je rechten en de manier waarop je deze kunt afdwingen
 • Helpt je om alle gegevens (bewijzen, attesten, verklaringen van getuigen) te verzamelen
 • Neemt de erelonen en kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen ten laste
 • Vergoedt de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure
 • Vergoedt de schade die je lijdt als blijkt dat de aansprakelijke die niet kan betalen

Wel verzekerd

Rechtsbijstand als je een geschil hebt met je huisbaas over

 • De veiligheid en bewoonbaarheid van de woning
 • De terugbetaling van kosten door een gebrek in de woning

Zelf schade opgelopen? Dan staat Defendo je bij om daarvoor een vergoeding te krijgen. Als men je van een misdrijf verdenkt, dan zorgt Defendo voor je strafrechtelijke verdediging. Bij in verdenking stelling en ook wanneer je het recht hebt op overleg met een advocaat.

Niet verzekerd

 • (GAS)boetes, retributies en minnelijke schikkingen
 • Voor schade bij de uitvoering van een contract, komt Defendo niet tussen over wat er in het contract staat. Bijvoorbeeld een discussie over prijs of kwaliteit
 • Om belangenconflicten te vermijden, behandelt Defendo ook geen geschillen die je met een andere verzekerde hebt
De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Verzekering bodemsanering (niet voor appartementen)

Je verwarmt je huis met mazout? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Wel verzekerd

We verzekeren zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering.
We sturen een deskundige om

 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

We laten de nodige saneringswerken uitvoeren als de vervuiling zo ernstig is dat je wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren.

Niet verzekerd

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering
 • Kosten die de overheid of een andere instantie voor sanering van vervuilde bodems betaalt
 • De mogelijke waardevermindering van de gesaneerde bodem
 • Vervuiling door natuurrampen
De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Eenvoudig overstappen naar een brandverzekering bij KBC Brussels

Bij KBC Brussels maken we het je gemakkelijk. Als je online een nieuwe polis afsluit, krijg je meteen een heel eenvoudig opzegformulier te zien. Jij hoeft het enkel maar in te vullen, en naar ons terug te mailen. Dan zorgen wij voor de rest.

Je hoeft dus geen aangetekende brief meer te sturen naar je oude verzekeraar.

Simuleer nu je brandverzekering

Goed om te weten

De KBC-Woningpolis voor de huurder - tweede verblijf kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering huurder, verzekering inhoud woning, verzekering bodemsanering (zaakschadeverzekeringen), verzekering rechtsbijstand huurder (rechtsbijstandverzekering). Deze verzekeringen zijn bestemd voor huurders van een particuliere woning die de woning als hun tweede verblijf gebruiken. In de woning wordt geen commerciële activiteit of een vrij beroep uitgeoefend.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis voor de huurder - tweede verblijf kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Woningpolis voor de huurder - tweede verblijf is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België.
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB.
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit