Rekeningverzekering

Rekeningverzekering

Voordelige rekeningverzekering

Je betaalt maar 4,80 euro per jaar per verzekerde (spaar)rekening.

Zowel bij overlijden als bij blijvende invaliditeit

Bij een overlijden door ongeval of bij blijvende volledige invaliditeit (67% of meer) veroorzaakt door een ongeval wordt een bedrag uitgekeerd.

Je kiest zelf de begunstigde

Je kiest zelf één of meerdere personen als begunstigde.

Wat is een KBC-Rekeningverzekering?

De rekeningverzekering is een collectieve ongevallenverzekering die KBC Bank heeft afgesloten bij KBC Verzekeringen en waarbij je kunt aansluiten voor de meeste zicht- en spaarrekeningen bij KBC Brussels. Voor 4,80 euro op jaarbasis biedt die ongevallenverzekering een financiële vergoeding als je overlijdt of volledig invalide (67% of meer) wordt als gevolg van een verzekerd ongeval. Je kiest zelf welke zicht- en spaarrekeningen je wilt verzekeren.

Financiële tegemoetkoming voor 4,80 euro

Je kiest zelf welke rekeningen je wilt verzekeren. Doorgaans is de rekeninghouder de verzekerde van de rekeningverzekering. Heb je een gemeenschappelijke rekening dan zijn jij en de andere rekeninghouder(s) van die rekening elk voor een gelijk aandeel verzekerd.

Je ontvangt zowel bij overlijden als bij blijvende en volledige invaliditeit als gevolg van een verzekerd ongeval een uitkering.

  •  Bij invaliditeit van meer dan 67%
    Word je als verzekerde volledig en blijvend invalide, dan keert KBC de vergoeding aan jou uit.
  • Bij overlijden
    Als je als verzekerde overlijdt, wordt de vergoeding (als het rekeningsaldo positief is) uitgekeerd aan je begunstigde(n).

In eerste instantie wordt de vergoeding uitgekeerd aan je samenwonende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Als je niet gehuwd bent of niet wettelijk samen woont, wordt het bedrag uitgekeerd aan je kinderen. Als je geen kinderen of samenwonende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner hebt, wordt de vergoeding uitgekeerd aan de nalatenschap.

Wil je een andere regeling?

Je kunt zelf kiezen om één of meerdere personen als begunstigde(n) aan te duiden. Daarvoor kun je het formulier ‘wijziging begunstigden’ invullen en binnenbrengen  in je KBC Brussels-bankkantoor. Je kunt zelf kiezen om één of meerdere personen als begunstigde(n) aan te duiden. 

Download het formulier ‘wijziging begunstigde’ en breng het binnen in je KBC Brussels-bankkantoor.

Tip

Je feitelijk samenwonende partner is niet automatisch de begunstigde van je KBC-Rekeningverzekering. Wil je je partner aanwijzen als begunstigde vul het formulier ‘wijziging begunstigden’ in en breng het binnen in je KBC Brussels-bankkantoor. 

Vergoeding

De uitgekeerde vergoeding bij een verzekerd ongeval bedraagt minimaal 1.875 euro per verzekerde klant en is gebaseerd op de som van de saldi op alle verzekerde rekeningen.

Daarenboven ontvangt de begunstigde een aanvullende vergoeding van 1.250 euro per kind ten laste van de verzekerde.
De totale vergoeding (inclusief de aanvullende vergoeding wegens kinderlast) kan oplopen tot maximaal 125.000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal rekeningen en de saldi van de rekeningen.

Voornaamste uitsluitingen

  • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
  • Ongevallen die opzettelijk of door een zware fout worden veroorzaakt
  • Ongevallen veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille of in een staat van dronkenschap

Flexibel

Je kiest zelf voor welke rekening je een rekeningverzekering afsluit. Je kunt de toetreding tot deze verzekering ook op elk moment beëindigen.
De bijdrage van 4,80 euro op jaarbasis wordt automatisch van de verzekerde rekening betaald. Wil je een verzekering op je rekening of wil je een rekeningverzekering stopzetten? Maak een afspraak in je KBC Brussels-kantoor.

Waar

Deze verzekering geldt over de gehele wereld.
Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.

Klachten

Je bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be, of tot de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman.as

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen