Koninkrijk België - Staatsbons

 • Jaarlijkse coupon
 • Koninkrijk België: kwaliteitsvolle emittent (Moody's Aa3 / S&P AA rating)
 • Looptijd: 1 jaar

Vanaf donderdag 24 augustus  (9uur) 2023 tot en met vrijdag 1 september 2023 (16 uur) kunt u intekenen op de nieuwe staatsbons uitgegeven door het Koninkrijk België (de “emittent”).

Voornaamste kenmerken

Isincode

BE3871291212

 

Uitgiftedatum 4 september 2023
Eindvervaldag

4 september 2024

Uitgifteprijs: 100%, namelijk 100 EUR per coupure
Terugbetaling op Eindvervaldag: 100,00%, behoudens in geval van faillissement van de emittent.
Rendement
 • Jaarlijkse coupon van 3,30% (bruto) per coupure, namelijk EUR 3,30 (bruto) per coupure, betaalbaar op 4 september van elk jaar van 4 september 2024 tot en met de eindvervaldag, behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent.
 • Actuarieel bruto rendement van 3,30% gebaseerd op een uitgifteprijs van 100,00% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van thans 15,00% verkrijgt men een actuarieel nettorendement van 2,81%
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de staatsbons op 1 jaar, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 15,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de staatsbons aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. 
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van EUR 1.300)
Publicatie van de waarde van het product
Beleggers kunnen de waarde van de staatsbons consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De Staatsbons zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Emittent

Moody’s Aa3 (stabiele vooruitzichten)

Standard & Poors AA (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van Staatbons.

Belangrijkse risico’s
 • Kredietrisico: De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Men is van oordeel dat het Koninkrijk België op dit moment een ruim voldoende financiële draagkracht heeft om de aangegane financiële verbintenissen na te leven. 
 • Liquiditeitsrisico: De secundaire markt voor deze uitgifte is afhankelijk van de algemene liquiditeit in de internationale financiële markten. Er is geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de staatsbons.
 • Risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico): De marktprijs van de staatsbons kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn staatsbons vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze tegen de marktprijs moeten verkopen. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. de nominale waarde van de staatsbons. Beleggers kunnen de marktprijs van de staatsbons consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-Bankkantoor.
 • Inflatierisico: Indien het economische klimaat van hoge inflatie in de komende jaren zou aanhouden, zoals thans het geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.

Kosten:·       

 • Transactievergoeding: Bij het verkopen van de staatsbons voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 0,85% (met een minimum van EUR 25) verschuldigd zijn.     
 • Distributievergoeding: KBC Bank ontvangt van de Belgische Staat een vergoeding van 0,10% voor de 3 jaar en een variabele vergoeding die maximaal 0,20% van het door haar geplaatste bedrag bedraagt.
 • Tarievenkaart: Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing
  bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html

Notering

De  Staatsbon zal genoteerd worden op “NYSE Euronext Brussels”:

https://derivatives.euronext.com/nl/search_instru-ments/BELG

 

Dit product (de “staatsbons”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten).

 

Meer info

* Er is geen prospectus beschikbaar.

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html

Maak een afspraak

Gerelateerde artikels