78724360
78724360

KBC Bank privacy

KBC Bank privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Vooraf: De belangrijkste wijzigingen aan deze versie van de Privacyverklaring van KBC Bank NV

KBC wil je attent maken op de belangrijkste wijzigingen in de Privacyverklaring van KBC Bank NV.

 • Antiwitwaswetgeving verbiedt KBC in bepaalde gevallen inzage te geven (Toevoeging 2.1)
 • Uitoefening rechten door platformgebruikers (2.9.2)
 • Herwerkt hoofdstuk – gerechtvaardigd belang (3.3)
 • Samenwerking met preferente handelaars (3.3)
 • Het delen van persoonsgegevens van wettelijke vertegenwoordigers en uiteindelijk begunstigden via KUBE (3.3)
 • KBC Taaldienst (3.3)
 • KBC Bank maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen (3.5)
 • Verkoop van persoonsgegevens (3.6)

Deel 1: Jouw privacy moeten we samen bewaken

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We definiëren meerdere categorieën van personen van wie we persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • KBC-klanten (hebben een contractuele bank- en/of verzekeringsrelatie met KBC zoals een rekening of een verzekering)
 • Platformgebruikers (hebben geen klantenrelatie met KBC maar maken gebruik van KBC Extra diensten in KBC Mobile app)
 • Prospecten (hebben geen klantenrelatie met KBC en zijn mogelijk ook geen platformgebruiker maar hebben een band met KBC als bijvoorbeeld betrokkene of begunstigde)
 • Eigenaars van een of meerdere onroerende goederen in België. -

1.1 Privacyverklaring geldig voor verwerking van persoonsgegevens verzameld door KBC Bank NV via kantoor, KBC Live, KBC apps of uit andere bronnen

We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor KBC je gegevens kan gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacy rechten en hoe je ze kunt uitoefenen. KBC Bank kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op www.kbc.be/privacy. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert KBC Bank je via zijn websites, Bolero Online, KBC Mobile app, KBC Touch, de Bolero App of andere communicatiekanalen. We raden je eveneens aan om de KBC-cookieverklaring te lezen wanneer je een digitale oplossing, zoals de KBC-website en de applicaties, van KBC gebruikt. Daarin kan je lezen wat cookies zijn, welke cookies KBC gebruikt, hoe je je keuze wijzigt en op welke manier KBC je privacy bewaakt. De cookieverklaring kan je altijd terugvinden in de digitale oplossing zelf. Zo kan je de cookieverklaring voor de KBC-website raadplegen op www.kbc.be, onderaan de webpagina.

1.2 KBC Bank en de overige leden van de KBC Groep gaan zorgzaam om met jouw persoonsgegevens

KBC Bank NV is een bank die actief is in België en een selectie van landen wereldwijd. De zetel van KBC Bank NV is gelegen aan Havenlaan 2, 1080 Brussel. KBC Bank maakt deel uit van de KBC Groep (hierna ook kortweg ‘KBC’ genoemd). Het is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep: d.w.z. KBC is een groep van ondernemingen die door nauwe samenwerking bank-, beleggings- en verzekeringsproducten creëert en verdeelt, en aanverwante financiële diensten verleent.

De KBC Groep richt zich vooral naar particuliere klanten, kmo’s en vermogende klanten, en is vooral actief in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. Daarbuiten is de KBC Groep nog actief via vennootschappen en vestigingen in een selectie van landen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). KBC Bank heeft bijkantoren in o.a. Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland en Italië. Buiten de Europese Unie gaat het bijvoorbeeld om landen of steden als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, China, Singapore en Hong Kong. Deze kunnen een eigen privacyverklaring hebben, die afwijkt van deze privacyverklaring. KBC werkt ook samen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, meer daarover lees je in 5.2.4.

O.a. de volgende vennootschappen behoren in België tot de KBC Groep: KBC Groep NV, KBC Bank NV, CBC Banque SA, KBC Verzekeringen NV, KBC Asset Management NV, KBC Securities NV, KBC Autolease NV en KBC Lease Belgium NV. Enkele Belgische vennootschappen van de KBC Groep dragen KBC niet in hun naam zoals Groep VAB NV en Omnia NV. Meer informatie over de activiteiten van KBC Bank en de KBC Groep vind je op www.kbc.be.
KBC Bank NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de context vermeld in deze Privacyverklaring.

Daarnaast verwerkt KBC Bank ook persoonsgegevens in opdracht van andere entiteiten van de KBC Groep, als KBC Bank optreedt als tussenpersoon voor KBC Verzekeringen of KBC Asset Management bijvoorbeeld. In zo’n geval verwerkt KBC Bank gegevens van klanten, verzekerden, begunstigden van verzekeringen en programma’s voor werknemersparticipaties van die andere entiteiten van de KBC Groep. Daarbij volgt het dan de instructies van die andere entiteit van de KBC Groep.

Als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld de redenen in deel 3 opgesomd, kan KBC gegevens ook ter beschikking stellen van een andere entiteit van KBC in België of daarbuiten. Of kan ze verwerken als ze rechtmatig werden verzameld bij een andere entiteit van KBC, in België of daarbuiten. Uiteraard kan dit alleen als er geen wettelijk beletsel is, zoals de discretieplicht of de privacywetgeving. De uitwisseling geldt niet enkel voor persoonsgegevens, maar ook voor de gegevens en informatie van rechtspersonen, bij voorbeeld voor de redenen opgesomd in deel 3. In het bijzonder gebeurt de uitwisseling van gegevens van rechtspersonen voor een efficiënte ondersteuning van de rechtspersonen waarbij elke entiteit van de KBC Groep dankzij de uitwisseling een uniform en volledig overzicht heeft van de klantrelatie en commerciële berichten over de financiële diensten en producten van de KBC Groep kan bezorgen.

Deel 2: Je hebt recht op je privacy

Als KBC je gegevens verwerkt heb je heel wat rechten. Wanneer KBC Bank voor een verwerking je om een toestemming vraagt dan kan je zelf die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wil.

2.1 Je kunt je gegevens inkijken

Wil je inzage in de gegevens die KBC Bank over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kan je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld KBC Mobile app, KBC Touch, Bolero Online of de Bolero App.

Als je je recht van inzage uitoefent zal KBC je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Antiwitwaswetgeving verbiedt KBC in bepaalde gevallen om je inzage te geven in de persoonsgegevens die KBC van jou verwerkt. KBC kan je bijvoorbeeld geen inzage geven over een antiwitwasonderzoek. Dit is door de wet verboden omdat vrijgave het onderzoek zou kunnen in het gedrang brengen. In dat geval kan je nadere informatie vragen op dataprotection@kbc.be.

2.2 Je kunt je gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die KBC Bank over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

Voor de Bolero-dienstverlening kan je zelf via het instellingenmenu in Bolero Online en de Bolero App bepaalde gegevens aanpassen, alsook je communicatievoorkeuren beheren.

2.3 Je kunt je gegevens laten verwijderen

Je kan KBC Bank vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als KBC geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zal KBC die verwijderen. Een wettelijke verplichting kan de verwijdering in de weg staan.

2.4 Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop KBC Bank bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval zal zijn als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

Onderstaand lees je de belangrijkste groepen van verwerkingen van persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang waartegen je je kan verzetten:

Ontwikkelen van modellen voor commerciële doeleinden Klanten, platformgebruikers
Gebruik van data in het kader van klantcomfort en klanttraject tenzij de jou geleverde dienst zo is opgezet. Klanten, platformgebruikers
Aanbod van producten Klanten, eigenaars
Testen voor het ontwikkelen van applicaties Klanten, prospecten, platformgebruikers
Direct marketing voor financiële producten Klanten, prospecten
Direct marketing voor niet-financiële producten Klanten, prospecten
Direct marketing voor vertegenwoordigers van rechtspersonen Klanten
Direct marketing voor platformgebruikers Platformgebruikers

 

Natuurlijk kan je ook altijd ook tegen een specifiek verwerking van persoonsgegevens verzetten. Als je niet specifieert waarvoor je je verzet uitoefent, interpreteert KBC jouw vraag ruim.

2.5 Je wil niet dat KBC je persoonsgegevens verwerkt om je direct marketing te sturen?

Het is mogelijk dat je helemaal niet wilt dat KBC je persoonsgegevens verwerkt om je direct marketing te sturen. KBC respecteert dat. Op eenvoudig verzoek kan je je recht van verzet tegen direct marketing voor financiële producten en/of niet-financiële producten uitoefenen. Stuur gewoon een e-mail naar mypersonaldata@kbc.be, ga langs in je KBC-kantoor of je KBC-agent, of contacteer de collega’s van KBC Live. Platformgebruikers zal KBC ook naar het gsm-nummer vragen waarmee ze bij KBC geregistreerd zijn.

Maar ook als je je recht van verzet tegen direct marketing uitoefent, kan je nog een reclameboodschap te zien krijgen op een digitale oplossing van KBC of elders. Dit kan gaan om een algemene reclameboodschap, waarvoor KBC geen persoonsgegevens van klanten verwerkt; of om een gepersonaliseerde reclameboodschap waarvoor we enkel jouw cookiedata verwerken. Wil je dit laatste niet, dan kan je je toestemming intrekken voor het verzamelen van deze cookiedata en het gebruik ervan voor het sturen van commerciële berichten op maat. Hoe je dit doet, kan je lezen in onze cookieverklaring.

2.6 Je kunt een automatisch genomen beslissing betwisten

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. In sommige gevallen kan zo’n beslissing een behoorlijke impact op jou hebben, bijvoorbeeld in het geval van een kredietbeslissing of de acceptatie van een verzekering.

In dat geval zal KBC in de eigen toepassingen vooraleer naar je persoonsgegevens te vragen, je in de schermen of via de gebruiksvoorwaarden informeren dat het over een automatische beslissing gaat. De logica van deze automatische beslissing en de gevolgen hiervan geeft KBC op het moment zelf mee via een link naar de bijlage bij de privacyverklaring – automatisch genomen beslissingen.

Naast en binnen deze product en service gebonden beslissingen, kan KBC ook op een geautomatiseerde manier beslissingen nemen, die gelinkt zijn aan jouw historiek, om fraude en andere algemene risico’s te voorkomen. De logica van deze automatische beslissing en de gevolgen hiervan geeft KBC in de

Je kan altijd het document ‘Automatische beslissingen’ raadplegen op www.kbc.be/privacy.

Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerde beslissing, kan je KBC Bank contacteren via KBC Live of een KBC-kantoor. Zo kan je een tussenkomst van een KBC-medewerker vragen of laten weten waarom je het niet eens bent met de beslissing en om de genomen beslissing te bekijken.

Automatisch genomen beslissingen baseren zich vaak op een onderliggend klantprofiel.

In sommige gevallen berekent KBC dit profiel op voorhand voor alle klanten. Je kan je recht van verzet uitoefenen tegen deze profilering (in hoofdstuk 3.3 lees je meer over klantprofielen).

In andere gevallen berekent KBC dit profiel op het ogenblik dat KBC de beslissing neemt om een contract uit te voeren of tot stand te laten komen. Omdat in dat geval de profilering volgt uit het contract dat je wil afsluiten, heb je niet het recht om je te verzetten.

2.7 Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om KBC te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan KBC hebt verstrekt op basis van toestemming of contractuitvoering, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij, over te dragen.

De wetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

2.8 Je kunt vragen om de verwerking van je gegevens te beperken

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om KBC te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit recht is aan voorwaarden onderworpen. Je kan je recht op beperking van de verwerking uitoefenen:

 • tijdens de periode die KBC in staat stelt om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren als je de juistheid van persoonsgegevens die KBC van je verwerkt betwist;
 • wanneer een verwerking onrechtmatig is, maar je wilt niet dat de persoonsgegevens gewist worden;
 • wanneer KBC geen doeleinde meer heeft om de persoonsgegevens te verwerken, maar je ze nog wel nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • in afwachting van het antwoord van KBC op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van KBC zwaarder wegen dan die van jou, wanneer jij je recht op verzet hebt uitgeoefend tegen een verwerking waarvoor KBC het gerechtvaardigd belang inroept als rechtsgrond.

2.9 Hoe je je rechtenkunt uitoefenen

Afhankelijk van welk type klant je bent (zie deel 1) kan je je rechten op verschillende wijze uitoefenen.

2.9.1 KBC-klanten

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil uitoefenen. Dan kan KBC Bank je vraag concreet en correct behandelen. KBC Bank moet wel je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat KBC een kopie van je identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag. Ben je een platformgebruiker dan zal KBC ook naar het gsm-nummer vragen waarmee je bij KBC geregistreerd bent.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kan je terecht in je KBC-kantoor, bij je KBC-verzekeringsagent of via mail naar mypersonaldata@kbc.be. Dit zijn je eerste aanspreekpunten i.v.m. Privacy.

In KBC Touch, KBC Mobile app, Bolero Online, Business Dashboard, KBC 4 Business of de kantoorautomaat kan je bepaalde gegevens zelf opvragen, aanpassen of het gebruik ervan stopzetten.

Heb je een klacht i.v.m. de uitoefening van je rechten, dan staat KBC-Klachtenmanagement voor je klaar.

 • KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, of via mail naar klachten@kbc.be.
 • Via de elektronische kanalen van KBC (o.a. KBC-website, KBC Touch, Bolero Online of de Bolero App).

Als bovenstaande aanspreekpunten geen afdoend antwoord konden geven, dan kan je contact opnemen met de ‘Data Protection Officer’ van KBC Bank: schriftelijk door een brief te sturen naar KBC Bank NV, Group Data Protection Unit (Group Compliance), Havenlaan 2 1080 Brussel, of via mail naar dataprotection@kbc.be.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van KBC Bank? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kunt daar ook een klacht indienen.

In sommige gevallen kan je je rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen. Dat is o.a. het geval bij de databanken die de Nationale Bank van België (www.nbb.be) bijhoudt zoals de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) en het Centraal Aanspreekpunt bij de NBB.

2.9.2 Platformgebruikers, prospecten, eigenaars van onroerende goed

Ook als platformgebruiker, prospect of eigenaar van onroerende goed kan je je rechten uitoefenen. Stuur daarvoor een email naar mypersonaldata@kbc.be. Vermeld je naam, het telefoonnummer waarmee je jezelf in de toepassing geregistreerd hebt en eventueel het e-mailadres.

2.10 Je kunt een klacht indienen

Heb je een klacht i.v.m. de uitoefening van je rechten, dan staat KBC-Klachtenmanagement voor je klaar.

 • KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, of via mail naar klachten@kbc.be.
 • Via de elektronische kanalen van KBC (o.a. KBC-website, KBC Touch, Bolero Online of de Bolero App).

Als bovenstaande aanspreekpunten geen afdoend antwoord konden geven, dan kan je contact opnemen met de ‘Data Protection Officer’ van KBC Bank: schriftelijk door een brief te sturen naar KBC Bank NV, Group Data Protection Unit (Group Compliance), Havenlaan 2 1080 Brussel, of via mail naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kunt daar ook een klacht indienen.

Deel 3: KBC Bank verwerkt jouw persoonsgegevens voor tal doeleinden.

Deze doeleinden zijn gegroepeerd volgens de toepasselijke rechtsgrond.

3.1 KBC Bank moet wetten, wettelijke verplichtingen en de openbare orde naleven

Verplichte rapportering aan de Nationale Bank van België

 • Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht bepaalde informatie van klanten en volmacht dragers mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (www.nbb.be). Daarom moet ook KBCinformatie meedelen over de identiteit van klanten en volmacht houders en hun financiële contracten, zoals:
  • De opening en afsluiting van rekeningen en volmachten op die rekeningen, inclusief de datum en het rekeningnummer
  • Cashverrichtingen
  • Het bestaan en het einde van financiële contracten, inclusief de datum, zoals overeenkomsten voor: verhuur van safes, bepaalde beleggingsdiensten, kredieten waaronder hypothecaire kredieten, leningen op afbetaling en kredietopeningen.
 • Voor foutief geregistreerde gegevens bij het Centrale Aanspreekpunt via KBC, kunt u via KBC de verbetering of verwijdering ervan vragen.
 • Het Centraal Aanspreekpunt registreert die gegevens en bewaart ze 10 jaar voor fiscaal onderzoek, controle en inning van bepaalde ontvangsten, opsporing van strafbare inbreuken, bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en zware criminaliteit, solvabiliteitsonderzoek bij invordering van in beslag genomen sommen, inzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gerechtsdeurwaarders in het kader van beslag, notariële opzoekingen in het kader van de aangifte van nalatenschappen. De toegang tot de informatie van het Centraal Aanspreekpunt is wettelijk geregeld. De Nationale Bank van België houdt een lijst bij van de aanvragen tot toegang tot informatie in het Centraal Aanspreekpunt gedurende 2 kalenderjaren.
 • Alle details vind je in de Wet van 8 juli 2018 over het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en artikel 322, §3 WIB92 en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Antiwitwaswet en het voorkomen van de financiering van terroristische activiteiten

 • Banken zijn verplicht om alle mogelijke middelen in te zetten om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, te ontdekken en/of te melden aan de overheid. Dit is een kwestie van zwaarwegend algemeen belang. Daarom moet KBC Bank, zowel op centraal als op lokaal niveau het nodige doen. Zo moet KBC bijvoorbeeld gegevens van klanten en klantengroepen samenbrengen, of risicosignalen verspreiden.
 • Concreet moet KBC Bank:
  • Jou als klant, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde identificeren,
  • Je identiteit verifiëren,
  • Je (witwasrisico)profiel bepalen, waarvoor uiteenlopende persoonlijke en professionele gegevens moeten worden samengebracht, bijvoorbeeld of je een politiek prominent persoon bent.
  • Je handelingen en transacties controleren en bepaalde transacties tegenhouden en melden aan de cel voor financiële informatieverwerking (CFI)
 • KBC Bank maakt hiervoor gebruik van gegevens die van jezelf komen, maar ook van gegevens die het via andere kanalen kan vinden (bijvoorbeeld via World-Check van Thomson Reuters, Graydon, Dun & Bradstreet, Swift, internetzoekmachines, social media, het internet...).
 • Zo moet KBC Bank een recente kopie van je identiteitskaart hebben. Daarom zal KBC je elektronische identiteitskaart (eID) systematisch inlezen, bijvoorbeeld als je je aanmeldt aan een KBC-automaat met je e-ID en pincode of als je wijzigingen aan je adres of contactgegevens bij KBC Bank met je e-ID bevestigt. KBC Bank zorgt ervoor dat het enkel de wettelijk verplichte informatie bewaart die het via je e-ID inleest (witwaswetgeving, o.a. de wet van 18 september 2017 en 4e Anti witwasrichtlijn, EU-Richtlijn 2015/849).

Embargoregeling

 • In het kader van terrorismebestrijding en embargowetgeving zijn banken verplicht om klantgegevens te screenen op basis van sanctielijsten. Bovendien worden transacties opgevolgd. In sommige gevallen worden achterliggende documenten opgevraagd en kunnen betalingen worden tegengehouden (embargowetgeving, o.a. EU-Verordeningen 2580/2001 en 881/2002). Ook hier maakt KBC Bank gebruik van externe bronnen zoals World-Check van Thomson Reuters.

Voorkoming van marktmisbruik en van belangenconflicten

 • Banken zijn verplicht om (ook op groepsniveau) misbruik van voorwetenschap of marktmanipulatie te voorkomen, te ontdekken en/of te melden en verdachte transacties te rapporteren aan de overheid (o.a. artikel 16 en 17 Marktmisbruikverordening van 16 april 2014).
 • KBC kan rechtstreeks of onrechtstreeks leningen, kredieten of borgstellingen en verzekeringsovereenkomsten verstrekken aan de leden van de Raad van Bestuur en personen die hiermee verbonden zijn, aan de leden van het directiecomité en de personen die hiermee verbonden zijn en aan verbonden vennootschappen. Dit dient te gebeuren tegen marktvoorwaarden. KBC heeft beslist om de identificatiegegevens van deze partijen te registreren in het personenbestand, zodanig dat deze betrokkenen herkenbaar zijn in de systemen. Op deze manier slaagt KBC erin om de relevante wetgeving na te leven.

Het verplicht gebruik van persoonsgegevens in bankdiensten

 • Banken moeten zorgen voor de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen (boekhoudwetgeving, o.a. de KB’s van 23 september 1992).
 • Banken moeten bij betalingsverrichtingen gegevens van de betaler of begunstigde overmaken aan de ontvangende of overmakende instelling, ongeacht waar die is gevestigd (o.a. Wetboek Economisch Recht, Boek VII, Titel 3 en de uitvoeringsbesluiten).
 • Banken moeten bij bepaalde kredietvormen (inclusief debetstand op een rekening) bepaalde databanken raadplegen of voeden met gegevens over de voorwaarden van de overeenkomsten en de naleving ervan. Zo kunnen ze:
  • Je kredietmogelijkheden en terugbetalingscapaciteit bepalen of andere instellingen in staat stellen die te bepalen,
  • Aan risicobeheer doen,
  • De Nationale Bank van België toelaten om wetenschappelijk en statistisch onderzoek te doen en haar wettelijke opdrachten uit te voeren;
 • KBC Bank raadpleegt de CKP in principe voor alle kredieten aan consumenten. Met het oog op raadpleging, bewaart de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen de gegevens tot 1 jaar na de maand waarop de gegevens betrekking hebben (in het kader van de kredietwetgeving, o.a. de wetgeving over consumentenkrediet, hypothecair krediet en de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Wetboek Economisch Recht, Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1, 2 en 3), het CKP-besluit van 7 juli 2002, de wet over de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen van 4 maart 2012, het CKO-besluit van 15 juni 2012).
 • MiFID II (de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive) verplicht banken om hun klanten in categorieën in te delen. Natuurlijke personen worden automatisch als niet-professionele klanten (Retail klanten) beschouwd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze als professioneel beschouwd worden. Als banken beleggingsadvies geven, moeten ze, al naargelang het type klant, informatie verzamelen over hun kennis en ervaring, financiële draagkracht, beleggingsdoelstellingen en houding ten opzichte van risico en rendement in verband met de aangeboden producten (MiFID II-wetgeving, o.a. de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007). Daarnaast verplicht MiFID II banken ook om na te gaan of klanten behoren tot de ‘target market’ van een bepaald product. Als banken “execution-only”- diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld het Bolero-platform, moeten ze eveneens naargelang het type klant informatie inzamelen, maar dan voornamelijk over de kennis en ervaring van de klant.
 • Banken hebben ook plichten i.v.m. de opsporing van titularissen of begunstigden van rekeningen, safes of verzekeringen in het kader van de activering van slapende rekeningen, safes of verzekeringen (wet van 24 juli 2008 – zie o.a. www.slapendetegoeden.be).
 • Zoals voorzien in de wet (PSD2) heeft KBC als bank de plicht om toegang te verlenen tot de saldo- en transactie-informatie van de betaalrekeningen van haar cliënten, voor zover de cliënt een online app heeft geïnstalleerd. Deze toegang wordt enkel verleend aan derde partijen die gemachtigd zijn om in België actief te zijn (met inbegrip van andere banken) en op basis van de toestemming van de cliënt verleend aan deze derde partijen. KBC heeft niet het recht om de geldigheid van de aan dergelijke derde partijen verleende toestemming te controleren.

De uitoefening van de Compliance functie

 • KBC kan persoonsgegevens gebruiken voor controles, onderzoeken en adviezen in domeinen gedekt door compliance (zoals witwas- en fraudepreventie, beleggers- en consumentenbescherming en privacy).

De uitoefening van andere controles op risico’s

 • Banken moeten zorgen voor een passende beheersing van de risico’s (ook op groepsniveau). Ze moeten risico’s detecteren, voorkomen, beperken en aanpakken. Het gaat bijvoorbeeld over krediet-, verzekerings-, tegenpartij- en marktrisico. Of risico’s van informatiebeheer en naleving van de wet, of risico op fraude door medewerkers, klanten en/of leveranciers, risico op onethisch gedrag van of fouten door medewerkers. Dit risicobeheer moet zowel verzekerd worden op centraal niveau (samenbrengen van gegevens van klanten en klantengroepen), als op lokaal niveau (o.a. door verspreiding van risicosignalen). In dit kader worden ook allerlei vormen van risicoprofielen bepaald (wetgeving op financiële ondernemingen, o.a. de wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen van 25 april 2014, en de wet op het statuut van en het toezicht op (her)verzekeringsondernemingen van 13 maart 2016).
 • Verplichte openbaarmaking en rapportering en aan de overheid
 • Banken moeten ook correct kunnen reageren als je je rechten onder de privacywetgeving uitoefent, ze zijn ook verplicht om vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te beantwoorden, bijvoorbeeld bij klachten.
 • Banken moeten rapporten aanleveren aan en vragen kunnen beantwoorden van de overheid en de toezichthouders op financiële instellingen zoals de FSMA (www.fsma.be) de Nationale Bank www.nbb.be en de Europese Centrale Bank (ECB) (in het kader van de toezichtwetgeving, o.a. de wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen van 25 april 2014 en de wet van 2 augustus 2002, Anacredit rapportering).
 • Banken zijn verplicht om bij een overlijden een overzicht van de tegoeden van de overledene te bezorgen aan de overheid in het kader van de fiscale wetgeving (o.a. het wetboek der successierechten).
 • Banken moeten vragen van de fiscale overheden beantwoorden of informatie spontaan uitwisselen in het kader van de fiscale wetgeving (o.a. het wetboek van de inkomstenbelastingen, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS), de Europese Richtlijn over administratieve samenwerking (DAC 6)).
 • Banken zijn ook verplicht om vragen van de gerechtelijke overheden te beantwoorden (politie, parket, onderzoeksrechters en rechtbanken). Daarbij gaat het om vragen in het kader van de politiewetgeving en de (straf)procedure (o.a. het gerechtelijk wetboek en het wetboek van strafvordering).

3.2 KBC Bank moet kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten

Financiële diensten

Voordat KBC Bank een contract voor een financieel- of bankproduct sluit, kan het zijn dat het bepaalde gegevens moet verwerken om de aanvraag te behandelen en goed in te schatten of het contract gesloten kan worden en onder welke voorwaarden. Voorbeelden daarvan zijn de gegevensverzameling en -verwerking bij een kredietaanvraag (al dan niet met bijvoorbeeld een hypotheek of borg).

KBC biedt haar diensten aan via verschillende kanalen, rechtstreeks in de KBC-kantoren, via KBC Live of via de KBC-apps, maar ook via tussenpersonen.

Als klant bij KBC Bank doe je een beroep op een aantal diensten. Die moet KBC Bank administratief en boekhoudkundig verwerken. Voorbeelden van verwerkingen voor de uitvoering van contracten zijn het beheer van rekeningen, betalingsverkeer, deposito’s, kredietverlening, kredietopvolging, opvolging van zekerheden, (digitale) safes, bewaarneming, verrichtingen met financiële instrumenten, beleggingsadvies of vermogensbeheer rekening houdend met je beleggersprofiel, de distributie van verzekeringscontracten, bemiddeling bij leasecontracten, enz.

Als je een betaaltransactie doet, geeft KBC Bank informatie over het verloop van die transactie aan de betrokken begunstigde (bijvoorbeeld algemene informatie waarom een domiciliëring niet werd uitgevoerd).

Van vertegenwoordigers van rechtspersonen verwerkt KBC persoonsgegevens voor authenticatie van en communicatie met de rechtspersoon en voor de uitoefening van de vennootschapsbevoegdheden voor KBC-diensten en -producten.

Zowel de verhuurder als de huurder van een woning kunnen op de KBC-website een huurwaarborgspaarrekening initiëren. De huurder, houder van de huurwaarborgspaarrekening, wordt klant. Die zijn persoonsgegevens verwerkt KBC zoals voor alle andere klanten. Maar de verhuurder hoeft niet noodzakelijk klant te zijn. Omdat we hem en het verhuurde pand toch moeten kunnen identificeren verwerken we ook van de verhuurder noodzakelijke persoonsgegevens.

Om gerichter beleggingsadvies te kunnen geven, gebruikt KBC Bank de informatie uit je beleggersprofiel ook om, in combinatie met een beperkte set van andere gegevens (o.a. je leeftijd en beleggingshorizon), te peilen naar je houding t.o.v. verlies. KBC Bank doet aan bank/verzekeren en werkt daarom nauw samen met KBC Verzekeringen. Daardoor hebben KBC Bank en KBC Verzekeringen een ruim distributienet van bankkantoren en verzekeringsagentschappen. Om je een goede service te kunnen geven, is het belangrijk gegevens te verspreiden binnen die organisatie en ze samen te brengen bij (centrale) relatiebeheerders.

KBC wil beleggingsadvies toegankelijk maken voor een ruim publiek, dus ook langs digitale kanalen. Om dat efficiënt en effectief te kunnen doen berekent KBC gedrag voorspellende MiFID klantprofielen op basis historisch beschikbare persoonsgegevens zoals transactiegegevens, gecombineerd met persoonskenmerken. De klantprofielen berekent KBC specifiek voor de dienst waarin ze administratief en boekhoudkundig worden verwerkt.

KBC Deals aangeboden in KBC Mobile app

Als klant kan je de dienst "KBC Deals" afnemen om kortingen te krijgen bij commerciële partners van KBC onder de vorm van een cashback op je KBC-zichtrekening. De Deals aanbiedingen zijn tijdelijk en wijzigen regelmatig. De KBC Deals zijn gepersonaliseerde kortingen, wat betekent dat KBC wat gegevens van je nodig heeft (bv. transactiegegevens, woonplaats …) om je deze dienst te kunnen aanbieden. KBC reikt aan de commerciële partner ook een aantal criteria aan die de partner toelaten om de doelgroep van zijn Deal nauwkeuriger te bepalen. Zo kan de commerciële partner bepalen of hij het tonen van zijn deal wil beperken tot klanten die de afgelopen 3, 6 of 9 maanden bij hem aankopen hebben gedaan of net niet of beperken tot klanten die in een bepaalde provincie wonen of aankopen doen. KBC zal in de toekomst de criteria waarop de partner beroep kan doen nog verder uitbreiden. Om die criteria te kunnen aanreiken, bekijkt KBC de persoonsgegevens van de klant. Voor sommige van die criteria worden ook de transactiegegevens bekeken. Je transactiegegevens heeft KBC ook nodig om na te gaan of en welke cashback(s) KBC je nog moet uitbetalen. Meer informatie vind je in de gebruiksvoorwaarden van de KBC Deals.

Extra Diensten aangeboden in KBC Mobile app

 • Eigen niet-financiële producten en diensten

KBC Bank biedt haar klanten in KBC Mobile app sommige eigen niet-financiële producten en diensten buiten de bank- of verzekeringssfeer aan, die soms ook openstaan voor platformgebruikers: bv. Goal alert, Digitale kluis, Digital Dashboard My Real Estate, Joyn Klantenkaarten. Om die diensten te kunnen aanbieden verwerkt KBC Bank persoonsgegevens, en wanneer de functionaliteit van de dienst dat vraagt ook daartoe berekende persoonsprofielen.

 • Niet-financiële producten en diensten van partners

KBC Bank biedt haar klanten in KBC Mobile app niet-financiële producten en diensten van partners buiten de bank- of verzekeringssfeer aan. In dat geval verstrekt KBC de voor de levering nodige persoonsgegevens aan de derde. KBC organiseert ook de veilige betaling. De gebruiker kan dat ook lezen in de KBC Mobile app toepassing.

KBC wil je via KBC Mobile app ook toegang geven tot je persoonlijke overheidsdocumenten die in My e-Box elektronisch raadpleegbaar zijn. Voorwaarde is dat je je My e-Box account koppelt aan de KBC Mobile app. Alleen jij krijgt de documenten te zien. KBC kan de inhoud van de documenten niet zien of verwerken. Als er voor jou een nieuw document beschikbaar is krijg je daar een bericht van. Opdat deze toepassingen kunnen werken wisselt KBC persoonsgegevens uit met de partners. KBC is daarbij doorgaans verantwoordelijke voor de verwerking in de KBC-omgeving (de betaling of bijvoorbeeld het vooraf invullen van je gegevens) en voor de overdracht van klantgegevens aan de derde partij. De partner is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het uitschrijven van het ticket).

Ook voor ondernemers ontwikkelt KBC specifieke toepassingen zoals de samenwerking met Go Solid NV voor de inning van facturen. In het KBC Business Dashboard, een online toepassing voor ondernemingen, stelt KBC de diensten van derden ter beschikking. Je kan je aanloggen in je account bij bedrijven met gespecialiseerde diensten voor ondernemingen zoals BrightAnalytics BVBA, Cashforce NV en Soluz.io NV. Om je veilig te kunnen aanmelden wisselt KBC met deze bedrijven identificatiegegevens (Naam, voornaam en je identificatienummer bij KBC of een specifieke identificatiecode) uit, mits jouw toestemming.

In deze gevallen is de derde partij verantwoordelijk voor de verwerking. Voor de terbeschikkingstelling van die diensten van die derde partijen treedt KBC ook op als verwerker voor die derde partij als verantwoordelijke voor de verwerking. Je moet je richten tot die derde partij voor meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens en voor de uitoefening van je privacy rechten.

Betaaldiensten blijven de kern uitmaken van de KBC Mobile app. KBC integreert de Payconiq by Bancontact app in de Mobile app. Zo kan je zonder bankkaart of cash makkelijk aankopen of geld overmaken aan een kennis. Voor dat laatste volstaat het om je contacten te selecteren uit je contactlijst op je telefoon. KBC vraagt je toestemming om die contactlijst te mogen inkijken en deelt de door jou geselecteerde contacten hun gsm-nummer met Payconiq, onder de verantwoordelijkheid van Payconiq, om de betaling te kunnen mogelijk maken

 • Niet-financiële producten en diensten van partners voor platformgebruikers

Ook als platformgebruiker kan je gebruik maken van enkele van de hierboven beschreven diensten in de KBC Mobile app. Om je de diensten te kunnen aanbieden, heeft KBC een aantal gegevens van je nodig (bv. gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum). KBC bewaart je persoonsgegevens om de dienst te kunnen leveren en om het afnemen van zo’n diensten in de toekomst te vereenvoudigen. Om te vermijden dat je die gegevens telkens opnieuw moet invullen, houdt KBC je gegevens gedurende beperkte tijd bij. Als je na een bepaalde termijn geen gebruik meer maakt van de diensten, dan wist KBC je gegevens. Je kan je gegevens ook altijd zelf verwijderen door je profiel te wissen in de KBC Mobile app.

Kate, de persoonlijke digitale assistent

Kate, de persoonlijke digitale assistent, is een dienst in de KBC Mobile app.

Het KBC Mobile app Reglement maakt duidelijk wat je van Kate mag verwachten en hoe het werkt.

Er is een standaardversie en een proactieve versie van Kate. Als Kate jou niet kan verder helpen, dan kan zij jou doorverwijzen naar KBC Live.

Standaardversie van Kate

Kate maakt standaard deel uit van KBC Mobile app. Het initiatief voor het gebruik van Kate ligt bij jou. Jij kan mondeling of in een chat aan Kate je eenvoudige vragen stellen over bank- en verzekeringszaken en over andere producten, diensten en toepassingen die KBC aanbiedt. Om te kunnen antwoorden gebruikt Kate de nodige beperkte persoonsgegevens. Als je niets vraagt aan Kate, zullen er voor de digitale assistent ook geen persoonsgegevens worden verwerkt. Het kan zijn dat het antwoord op sommige vragen een meer uitgebreide analyse van persoonsgegevens vergt. Dat zal alleen gebeuren als je voor de proactieve versie van Kate kiest.

Proactieve versie van Kate

Als je de bijzondere voorwaarden voor Kate activeert, dan kies je voor de proactieve versie van Kate. Deze geavanceerde digitale assistent Kate kan daar bovenop zelf initiatief nemen om je op een gepersonaliseerde manier bij te staan, boodschappen te sturen over producten, diensten en toepassingen die door KBC worden aangeboden, als je apps of andere KBC-toepassingen gebruikt waarop Kate is geactiveerd.

Om de assistentie mogelijk te maken en om dus jouw gedrag, wensen, risico’s en behoeften te kunnen voorspellen, analyseert Kate historische en nieuwe gegevens waarover KBC beschikt van jou persoonlijk of vanuit je hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordiger, en van je gezin, zoals je transactiegegevens, je gebruik van producten, diensten en toepassingen die KBC aanbiedt en ook inzichten verkregen op basis van marktanalyses, analyses van klantengedrag in het algemeen en algemene analyses over het gebruik van KBC-producten en -diensten. Om vervolgens een gepersonaliseerde dienst te kunnen aanbieden, zal Kate deze analyses toepassen op jouw specifieke individuele of familiale situatie (profilering).

Om de diensten te leveren van de standaardversie van Kate, verwerkt KBC je persoonsgegevens op grond van het contract voor het gebruik van KBC Mobile app. Voor de ondersteuning van de proactieve versie van Kate, baseert KBC zich op de bijzondere voorwaarden voor Kate, die ook deel uitmaken van het contract voor het gebruik van KBC Mobile app en die je afzonderlijk kan activeren. Je kan de proactieve versie van Kate op elk moment deactiveren, zonder een impact op de werking van KBC Mobile app. Je behoudt in dat geval de standaardversie van Kate.

KBC kan ook met jou communiceren los van de Kate voorwaarden. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan alleen als KBC daar een andere rechtsgrond voor heeft. Dat kan zijn op basis van toestemming of op basis van gerechtvaardigd belang. Meer informatie hierover lees je in punt 3.3. en punt 3.4. 

Uitgavenbeheer voor ondernemers

KBC-Mobile app of Touch biedt de houder van een KBC-Bedrijfsrekening na activatie, de dienst “onkosten versturen” die op basis van je transactiegegevens een overzicht geeft van vermoedde onkosten op de rekening.

Uitgavenbeheer voor particulieren

KB Mobile app of Touch biedt de houder van een KBC-Basis- of Plusrekening bijkomende verduidelijkende informatie, zoals de plaats waar je een transactie hebt uitgevoerd, de merknaam en logo van de handelaar, zodat je sneller de context van deze transactie begrijpt.

3.3 KBC Bank verwerkt persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang

Naast de naleving van wettelijke verplichten, de uitvoering van een contract en de toestemming hebben KBC Bank en de KBC Groep, als commerciële ondernemingen, nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Ze zijn ingegeven door de noodzaak als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let KBC erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van KBC en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kan je je recht van verzet uitoefenen. Verzet dat KBC zal respecteren tenzij KBC dwingende redenen heeft om dat niet te doen.

Zo verwerkt KBC persoonsgegevens in verschillende situaties:

Risicobeheer, security en fraudebestrijding

Het vaststellen en voorkomen van grote risico's, zoals risico op fraude, cyber- en kredietrisico’s, op basis van doorgedreven data-analyse

 • KBC Bank gebruikt je persoonsgegevens inclusief transactiegegevens om studies, modellen en statistieken te maken voor verschillende niet-commerciële doeleinden: rapportering op het gebied van regelgeving, effectievere interne controles, fraudeanalyse en fraudebestrijding, risicoanalyse, en veiligheid. KBC zet daartoe een totaal nieuw datawarehouse op dat rapportering toelaat zonder daarvoor onnodige persoonsgegevens te verwerken.
 • KBC ontwikkelt risicosignalen. Je gedrag beïnvloedt de risicosignalen. Als KBC uit interne of externe bron detecteert dat je een achterstal hebt met de terugbetaling van een krediet, je je betaal- of kredietkaart misbruikt, je deel uitmaakt van een collectieve schuldregeling, je stevig gokt, je betrokken bent in een fraudedossier of een dossier van witwas, je je medewerking verleent aan terrorisme, wapen- of mensenhandel … dan vertaalt zich dat in een risicosignaal. Een risicosignaal kan belangrijke gevolgen hebben. Gevolg kan zijn dat KBC je geen krediet geeft of dat een lokaal kantoor niet kan beslissen over een krediet, dat een medewerker vooraleer met jou te handelen de dienst compliance moet consulteren, dat KBC met jou geen zaken wil doen of besluit om de relatie af te bouwen.
 • KBC kan je persoonsgegevens gebruiken om betalingsbedrog te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, in samenwerking met (Belgische) betalingssystemen en andere betalingsdienstaanbieders.
 • Gegevensverwerking kan gebeuren om de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen te garanderen.
 • Persoonsgegevens, inclusief biometrische gegevens, kunnen gebruikt worden in het kader van fraude- en cyberriskdetectie en -bestrijding.
 • KBC deelt de persoonsgegevens (en latere updates ervan) van de wettelijke vertegenwoordigers en de uiteindelijk begunstigden van bedrijven die klant zijn bij KBC met andere banken waar dat bedrijf klant is of klant wil worden. Onder dezelfde voorwaarden kan KBC ook persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordigers en uiteindelijk begunstigden ontvangen van andere banken. Deze uitwisseling wil ervoor zorgen dat iedere bank de meest up-to-date KYC-gegevens heeft van zijn klanten. KBC Bank draagt hierdoor bij tot de strijd tegen fraude en witwassen. Bovendien kan dit het klantwordingsproces voor zowel bedrijf als de bank vereenvoudigen en versnellen. KBC Bank werkt hiervoor samen met Isabel en andere aangesloten Belgische banken

Gebruik van persoonsgegevens voor de KBC organisatie

Gebruik van persoonsgegevens voor interne en reglementaire rapportering, interne controle, verdediging van de rechten en voor communicatie als onderneming

 • Persoonsgegevens kan KBC gebruiken voor het bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie van de KBC Groep, zoals de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s), risicobeheer (bijvoorbeeld algemene berekeningen van kredietrisico en verzekeringsrisico op klanten en groepen van klanten wereldwijd), risicofuncties (bv. Compliance, voor alle taken die de wet niet strikt oplegt, maar die wel noodzakelijk of nuttig zijn) en inspectie, klachtenmanagement, interne en externe audit. Persoonsgegevens bewaren we voor eventuele latere bewijsvoering. De archivering besteden we soms uit.
 • Persoonsgegevens kan KBC gebruiken voor het ondersteunen en vereenvoudigen van het afnemen, gebruiken en beëindigen van producten en diensten door de klant, o.a. om te vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf opnieuw moet invullen. Of om te vermijden dat je opnieuw een volledig identificatieproces moet doorlopen als je elders in de KBC Groep klant wilt worden. Zo kan KBC Bank identiteitsgegevens doorgeven aan andere vennootschappen van de KBC Groep om de identificatie bij die andere vennootschappen van de KBC Groep vlotter te laten verlopen.
 • KBC kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van KBC Bank of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen.
 • KBC kan je persoonsgegevens gebruiken om synergie, efficiëntieverhoging of andere organisatorische of procesmatige voordelen te creëren.
 • De persoonsgegevens waarover de KBC-entiteiten beschikken kan KBC samenbrengen en gebruiken voor gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van (groepen van) klanten wereldwijd (op groepsniveau) of ondersteuning daarvan.
 • Persoonsgegevens verwerkt KBC voor interne en door de overheid geregelde rapporten, voor risicobeheer, voor de organisatie van interne controles, maar ook voor de verdediging van KBC zijn rechten en voor communicatie als onderneming.
 • De persoonsgegevens waarover de KBC-entiteiten beschikken kan KBC ook samenbrengen voor de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, private banking).
 • KBC werkt voor het aanbod van bank- en verzekeringsproducten samen met preferente third party serviceproviders (zie 3.2). Om mogelijke toekomstige handelaars te kunnen screenen en later contacteren, verzamelt KBC identificatie- en contactgegevens van deze potentiële handelspartners. De gegevens kunnen aan KBC zijn meegedeeld n.a.v. een business event, gepubliceerd zijn op sociale media of publiek beschikbaar zijn.
 • KBC houdt rechtstreeks en onrechtstreeks verkregen contactgegevens van journalisten bij, zodat KBC hen ten gepaste tijde kan contacteren. Dit bijvoorbeeld om de pers te contacteren bij nieuwsupdates.
 • KBC is internationaal georganiseerd, werkt en communiceert in de landstalen, het Engels en tal van andere talen. Vertalingen zijn daarbij essentieel. De bronteksten en de vertaalde teksten bevatten vaak persoonsgegevens. Een moderne taaldienst vertrekt vaker van een machinevertaling. De databanken die de machines voeden kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Die houdt KBC maximaal 5 jaar bij.
 • KBC wil zijn klanten een gepersonaliseerde klantenervaring bieden ongeacht het door de klant gekozen kanaal (kantoor, KBC Live, KBC Mobile app, Kate). Onder meer wat je een medewerker vertelt kan in klant relatiebeheer worden opgeslagen zodat het beschikbaar wordt op een later moment of in een ander kanaal.

Gekoppeld aan de levering van bepaalde diensten

Persoonsgegevens verwerkt om ICT-systemen en -software te ondersteunen, processen te verbeteren, medewerkers te coachen en de dienstverlening te verbeteren

 • Tijdens het ontwikkelen van applicaties zijn testen nodig met persoonsgegevens, inclusief de finale acceptatietest voorafgaand aan het in productie brengen van een applicatie. Waar nodig kan dit gebeuren in samenwerking met door KBC aangestelde derde partijen.
 • Als KBC incidenten onderzoekt in applicaties kan KBC daartoe persoonsgegevens verwerken. • Incident management lost problemen op klantniveau op. Wanneer de integriteit van IT-systemen niet meer gegarandeerd is kan KBC het probleem oplossen door het ontbrekende element te recreëren. Daarbij verwerkt KBC persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens kan KBC gebruiken voor de evaluatie, vereenvoudiging, het testen en verbeteren van processen, applicaties en modellen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties en verkopen op de website. Bijvoorbeeld door opvolging van het (niet-volledig) doorlopen van simulaties, statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website).
 • KBC maakt gebruik van door derden geleverde diensten (Infrastructure management) die de prestaties van KBCinfrastructuur en software monitoren, onderzoeken en zo nodig herstellen. Tijdens deze processen kunnen persoonsgegevens tijdelijk gevisualiseerd worden als een technisch object. KBC sluit contractuele zekerheden af en voorziet technische beveiliging zowel intern als extern, om de verwerking van persoonsgegevens te minimaliseren en de beveiliging te maximaliseren.
 • KBC neemt telefoongesprekken op met het oog op de opleiding en coaching van zijn medewerkers of de verbetering van de kwaliteit of beveiliging en controle van de processen voor een korte periode van 6 maand.
 • De activiteiten van het KBC ‘Corporate Mergers & Acquisitions team’ (fusies en overnames) strekken zich uit over alle mogelijke producten en diensten van KBC. Ook bij het verwerven of afstoten van activiteiten kan KBC persoonsgegevens uitwisselen met maatschappijen van de KBC Groep of met derden.
 • Ook wanneer er geen wettelijke verplichting is om Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen zal KBC dat doen als KBC een krediet verleent aan een consument.
 • KBC verwerkt persoonsgegevens inclusief transactiegegevens om je kennis en ervaring te peilen met beleggingen in het kader van bescherming van beleggers (MIFID).

Ontwikkelen van modellen voor klantcomfort en marketing doeleinden

Ondersteuning van commerciële activiteiten op basis van doorgedreven data-analyse

 • Met inzichten verworven uit analytische modellen bouwt KBC klantprofielen. KBC past het model nadien zowel op jou als individu of op niveau van je gezin toe en kan het in uitzonderlijke gevallen ook toepassen op iemand anders, voor volgende doeleinden:
  • Het samenbrengen van data uit verschillende vennootschappen van de KBC Groep in deze analytische modellen maakt het mogelijk data gedreven inzichten te krijgen die de KBC Groep ondersteunen om strategische keuzes te maken; en
  • Het commercieel beleid te ontwikkelen, rekening houden met het gedrag en de wensen van klanten.

Profilering voor marketing doeleinden

Gebruik van gegevens voor de (gepersonaliseerde) commerciële berichten van KBC producten en diensten

 • Het opstellen van profielen om direct marketing te personaliseren en te sturen. KBC hanteert die om klanten producten en diensten van KBC en KBC-partners aan te bieden (zie 3.6) of het commercieel beleid voor een bepaalde klant te bepalen.

Optimale klantenbeleving

 • Het personaliseren van aanbiedingen over producten en diensten van zichzelf en van derde partijen.
 • KBC gebruikt persoonsgegevens om je berichten te sturen in het kader van een dienst die je van KBC of van een derde partij via KBC Mobile app afneemt, bijvoorbeeld om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Je kan deze berichten uitzetten via KBC Mobile app (onder Profiel/Meldingen).
 • Als je een formulier van KBC Bank invult, verwerkt het de gegevens uiteraard voor het administratieve beheer van het proces waarvoor je het formulier invulde. Op die manier kunnen je gegevens in een simulatie tussentijds opgeslagen worden. Zo hoef je ze niet opnieuw in te vullen als je het proces afbreekt of later opnieuw wilt beginnen.
 • Wanneer je een simulatie of verkoopproces niet volledig hebt doorlopen, kunnen we je contacteren om te zien wat er fout liep en of we je kunnen helpen. Het gaat over een technische en administratieve ondersteuning voor dat specifieke proces
 • Wat KBC verdient op jouw ‘klant zijn’ kan KBC gebruiken om het preferent kanaal (kantoor, KBC Live, KBC Mobile app …) te bepalen dat KBC zal aanwenden als KBC jou wil benaderen. Jij zelf kunt natuurlijk nog steeds kiezen hoe je KBC wil contacteren.
 • KBC kan je een sms sturen om een afspraak te bevestigen of om je er bijvoorbeeld aan te herinneren dat je de vervaldag van een verzekeringspremie of een krediet uit het oog verloor, of dat een betaling niet kan doorgaan bij gebrek aan provisie. Als je dat niet wilt kan je deze dienst afzetten op dezelfde plaats waar je de sms-settings beheert.
 • KBC Bank gebruikt je transactiegegevens om:
  • Via sommige digitale KBC-kanalen een overzicht in categorieën van je inkomsten en uitgaven te geven, zodat je inkomsten en uitgaven beter kan opvolgen.
  • Je concrete nuttige inzichten te geven. Deze inzichten kunnen je aandacht trekken op zaken waarvan wij vermoeden dat je deze moet bekijken, zoals onverwacht gedrag op je zichtrekening of in je uitgaven of verwacht gebrek aan provisie op je rekening. Deze inzichten kan je raadplegen in de digitale kanalen KBC Touch via de rubriek ‘Inkomsten en uitgaven’ of in de KBC Mobile app via de rubriek ‘Inzichten’ en in het overzicht betalingstransacties.

Je kunt je tegen deze verwerkingen verzetten, door deze functies in het respectievelijke KBC-kanaal uit te schakelen.

 • Communicatie via de overzichtspagina van de KBC Mobile app
 • Voor de gepersonaliseerde dienstverlening in de digitale assistent Kate gebeurt deze profilering op basis van het contract dat de klant hiervoor sluit met KBC. Lees meer in 3.2.
 • Het digitaliseren van KBC diensten en producten om ze toegankelijker en gemakkelijker te gebruiken te maken met extra gepersonaliseerde informatie.
 • Om relevante boodschappen en informatie te kunnen uitsturen verwerkt KBC klantenprofielen.
 • In het kader van beleggings- of verzekeringsadvies kan informatie over je beleggersprofiel uitgewisseld worden tussen entiteiten van KBC Groep die beleggersadvies verschaffen, incl. verzekeringsagenten, om te vermijden dat je in het kader van een adviesgesprek dezelfde gegevens opnieuw moet meedelen in functie van het gekozen distributiekanaal en om uniformiteit en consistentie van het profiel te garanderen.

Aanbod van producten en diensten

Gegevensverwerking die nodig is om (digitale) oplossingen aan te bieden en de desbetreffende strategie van KBC te bepalen

 • KBC kan je persoonsgegevens gebruiken om je een beter voorstel te doen of commerciële korting te geven. KBC berekent de commerciële korting voor alle klanten, los van en specifiek aanvraag. Daartoe analyseert KBC het gedrag en sommige relevante kernmerken van de klant op basis van klantprofielen.
 • Om de dienst "Mijn vastgoed dashboard" te kunnen aanbieden maakt KBC enkele berekeningen (zoals bouwoppervlak, dakoppervlak, volume) op basis van het adres (verkregen van het kadaster of gekocht) voor elk onroerende goed met een adres in België.
 • Om vragen van andere klanten of prospecten doeltreffend te kunnen beantwoorden (bv. tijdens simulaties of offertes), of wanneer KBC Bank hun spontane voorstellen op maat aanbiedt, is het mogelijk dat KBC Bank in zorgvuldig afgeschermde achterliggende processen, klantprofielen van jou als vergelijkingsbasis raadpleegt. Uiteraard zullen hierbij je persoonsgegevens niet kenbaar gemaakt worden.
 • Het opstellen van profielen om de commerciële- en productstrategie van KBC af te stemmen op het gedrag en de wensen van klanten.
 • Het opstellen van interne rapporteringen over het gebruik van processen en producten door de klanten en platformgebruikers, om de commerciële en product strategie van KBC te evalueren en te bepalen. In dit geval worden persoonsgegevens zo veel als mogelijk geaggregeerd.

Aanbod van geaggregeerde inzichten

 • KBC Bank anonimiseert je gegevens om ze publiek te maken, bijvoorbeeld om ter gelegenheid van Batibouw inzichten en evoluties in de aangevraagde of toegestane hypothecaire kredieten te publiceren. Ook kan KBC Bank zorgvuldig geanonimiseerde inzichten afleiden van persoonsgegevens, om die inzichten vervolgens in de markt aan te bieden.
 • KBC kan persoonsgegevens anonimiseren en op basis daarvan geaggregeerde rapporten opstellen die algemene uitgavepatronen, sectorinzichten en andere trends bevatten.
 • Deze geaggregeerde rapporten kan KBC als dienst aanbieden of gratis ter beschikking stellen aan organisaties vanuit haar maatschappelijke rol en aan partners om duiding te geven over de afname van hun diensten via KBC-kanalen. Deze derde partijen kunnen hierdoor hun aanbod of strategie nog verder verfijnen.

Mobilisering van kredieten

 • Wordt een schuldvordering uit een kredietovereenkomst gemobiliseerd, dan kunnen we de verbintenissen en, op basis van gerechtvaardigd belang, de nodige gegevens van de betrokken kredietnemer en waarborgverstrekker meedelen aan de overnemer voor het beheer van de schuldvordering. Mobilisatie van schuldvorderingen gebeurt o.m. door middel van effectisering, overdracht van schuldvordering en in het kader van covered bonds. De ontvanger garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • KBC Bank kan informatie over de kredietovereenkomsten en de manier waarop deze worden uitgevoerd meedelen aan:
  • Alle belanghebbende derden met een wettig of gerechtvaardigd belang (zoals de Nationale Bank van België of derden aan wie de kredietovereenkomst eventueel wordt overgedragen of toegewezen),
  • Aan partijen die een rating kunnen toekennen aan relevante effectisering transacties
 • Om de marktwerking bij omzetting van kredietovereenkomsten naar effecten te verbeteren, leggen de Europese Centrale Bank en de EU-instanties rapporteringsverplichtingen op. Die zijn niet nominatief, maar wel op contractniveau (zoals aantal kredietnemers, looptijd en vervaldag van het krediet, uitstaand krediet bedrag, achterstallige bedragen, kernmerken van het gehypothekeerde pand). Die informatie moet ter beschikking worden gesteld aan investeerders in die financiële instrumenten (vaak aangeduid als Asset-backed securities of Residential mortgage-backed securities). Meer informatie daarover lees je op de website van de Europese Centrale Bank: www.ecb.int (trefwoord: loan-level).

Corporate klanten

 • KBC stuurt boodschappen naar zijn klanten vennootschappen, die kunnen van informatieve aard zijn. Soms roepen ze op tot actie. Om die klanten te bereiken stuurt KBC de boodschap naar de door de vennootschap aangeduide vertegenwoordigers. Als KBC van een klant vennootschap een profiel berekent is dat alleen op basis van de gegevens van de vennootschap, niet op basis van de persoonsgegevens van de vertegenwoordigers.
 • KBC kan ook publicitaire boodschappen sturen bestemd voor de vennootschap waarbij eveneens de gegevens van de vertegenwoordigers worden verwerkt. De vertegenwoordigers kunnen zich daartegen verzetten.

3.4 KBC vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens

Over toestemming voor direct marketing lees je meer in 3.5.

KBC vraagt je toestemming voor de verwerking van:

 • PSD2 data die je zelf toevoegde in KBC-applicaties zoals KBC Mobile app voor commerciële modellen en profielen
 • Geolocatie (tenzij expliciet anders vermeld)
 • Gegevens die je achterlaat in simulaties of op wedstrijdformulieren om je reclame te sturen.
 • Achterliggende gegevens in een formulier in te voeren met de informatie die KBC nodig heeft om het formulier te verwerken. KBC vraagt je dan meestal wel om de juistheid daarvan te checken.
 • Contactgegevens van jou als vertegenwoordiger van je bedrijf wanneer we die overmaken aan bijvoorbeeld Cashforce.
 • Biometrische gegevens om je te identificeren
 • Om vragen van derden te beantwoorden tenzij daar een andere rechtsgrond voor is zoals een wettelijke verplichting.
 • Voor de verwerking van gezondheidsgegevens vraagt KBC om je uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer je je wensen en noden niet meer zelf kan kenbaar maken kan een zorgvuldig opgestelde zorgvolmacht garanderen dat je persoonlijke wensen en noden juridisch correct vertaald worden, ook in bancaire zaken. KBC zal die wilsuiting en de door jou aangestelde volmachthebber respecteren.

KBC kan je toestemming vragen via alle mogelijke kanalen zoals de overzichtspagina van de KBC Mobile app Kate, e-mail.

3.5 KBC Bank maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen

KBC Bank wil je als bedrijf voorstellen kunnen doen over een uitgebreid assortiment van financiële en niet-financiële producten en diensten. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag gebeuren, of als KBC Bank vermoedt dat je interesse hebt in of gebaat bent bij een product of een dienst.

Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken: via de KBC-bankkantoren en verzekeringsagentschappen, het internet en via apps, in de overzichtspagina van de KBC Mobile app, per e-mail, per post, via Kate, per telefoon en op evenementen. Daarnaast komen er elke dag wel nieuwe technologieën bij waar KBC Bank graag in meegaat. KBC doet er alles aan om de informatie duidelijk over te brengen en kiest daarvoor het meest geschikte kanaal, dat je zo weinig mogelijk stoort.

Als KBC Bank de leeftijd kent, doet KBC geen eigen commercieel aanbod aan kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven.

3.5.1 Commerciële berichten op maat

Met jouw uitdrukkelijke toestemming voor commerciële berichten op maat kan KBC je sterk gepersonaliseerde voorstellen doen. Gedaan met tal van advertenties die je niet interesseren. KBC gebruikt hiervoor al je persoonsgegevens (onder meer transactiedata, gegevens verkregen via derde partijen (o.a. andere financiële instellingen), gegevens uit publieke bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de neerslag van gesprekken in het kantoor of andere contacten, enz.). Die gegevens worden samengebracht met gegevens over je gezin, je onderneming enz. Zo kan KBC je echt commerciële berichten op jouw maat bezorgen. Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken, even makkelijk als je ze gegeven hebt.

Jouw toestemming voor commerciële berichten op maat geldt voor KBC Bank, KBC Verzekeringen, KBC Asset Management, CBC Banque, KBC Securities en KBC Autolease samen. Voor KBC Autolease geldt je toestemming alleen voor diensten die zij rechtstreeks aan particulieren verstrekt. Deze KBC-entiteiten kunnen je gegevens hiervoor dan met elkaar delen. Die uitwisseling kan ook gebeuren als je geen klant (meer) bent bij een van die KBC-vennootschappen. Op die manier kunnen de KBCvennootschappen je situatie bestuderen en alternatieven voorstellen voor je specifieke situatie doen.

KBC bezorgt jou de berichten rechtstreeks en dit gebeurt niet door de partners waar KBC mee samenwerkt en die worden opgesomd in 3.5.1.1 en 3.5.1.2. Op die manier is de gegevensverwerking door deze partners beperkt en ontvangen zij enkel maar gegevens over jou als je zelf je interesse laat blijken in de informatie. KBC heeft contractuele afspraken met de partners waarin de partners bevestigen dat zij de privacyregels respecteren.

Mits jouw uitdrukkelijke toestemming, kan KBC je commerciële berichten sturen voor financiële producten en diensten en voor nietfinanciële producten en diensten. Voor beide biedt KBC een aparte keuzemogelijkheid. Platformgebruikers kunnen niet kiezen voor Informatie op maat.

3.5.1.1 Commerciële berichten voor financiële producten en diensten (soms “informatie op maat” genoemd)

Jouw toestemming geldt voor berichten over financiële producten en diensten van KBC en van zorgvuldig geselecteerde partners die producten of diensten aanbieden in de bank- en verzekeringssfeer. Die partners moeten altijd voldoen aan de volgende criteria:

 • De partner is een financiële dienstverlener of verzekeringsmaatschappij. Onder financiële dienstverleners verstaan we banken, kredietverstrekkers, vermogensbeheerders, fondsen, effectenmakelaars en leasemaatschappijen voor wat hun aanbod aan particulieren betreft.
 • De partner heeft, indien wettelijk vereist, de nodige vergunningen voor de financiële dienst of verzekering waarvoor KBC je een aanbod doet.
 • De berichten gaan over producten en diensten uit de bank- of verzekeringssfeer, zoals spaarproducten, beleggingsfondsen, betalingsverkeer, kredietverlening en verzekeringen (zowel schadeverzekeringen als levensverzekeringen).
 • Je vindt een actuele lijst van onze financiële partners op www.kbc.be/partners.

3.5.1.2 Commerciële berichten voor niet-financiële producten en diensten

Jouw toestemming geldt voor berichten over niet-financiële producten en diensten van KBC en van zorgvuldig geselecteerde partners waarmee KBC samenwerkt om jou hun diensten aan te bieden via KBC. De berichten kunnen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend betrekking hebben op de zogenaamde Extra Diensten die KBC aanbiedt in de KBC Mobile app, zoals het verkopen van tickets, of nieuwe aanbiedingen binnen KBC Deals.

De berichten gaan over niet-financiële producten en diensten buiten de bank- of verzekeringssfeer. Je vindt meer informatie over partners van wie KBC diensten aanbiedt, op www.kbc.be/partner, lijst die KBC regelmatig actualiseert

3.5.2 Minder gepersonaliseerde commerciële berichten

Als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, dan geef je géén toestemming voor commerciële berichten op maat.

Maar ook als je geen toestemming voor commerciële berichten op maat geeft, kan je nog aanbiedingen of reclame ontvangen van KBC Bank (bv. de overzichtspagina van de KBC Mobile app of via e-mail, pushberichten, sms): op grond van het gerechtvaardigd belang stuurt KBC aanbiedingen op basis van een beperkt aantal gegevens (zoals wie je bent en waar je woont, wanneer je geboren bent, je burgerlijke stand, je contactgegevens, je gezinsrelaties, je applicatie- en productbezit of desinteresse in bepaalde producten).

Deze minder gepersonaliseerde commerciële berichten kunnen gaan over

 • Financiële producten en diensten van KBC Bank of KBC Verzekeringen en KBC Asset Management
 • Niet-financiële producten en diensten van KBC en van zorgvuldig geselecteerde partners in bijvoorbeeld de Extra Diensten in de KBC Mobile app, zoals de verkoop van tickets, of nieuwe aanbiedingen in KBC Deals. Meer informatie over de partners vind je op www.kbc.be/partners.

Je kan je verzetten tegen direct marketing voor zowel financieel als niet-financieel commerciële berichten.

Los daarvan kan KBC je aanbiedingen sturen op basis van je klik- en surfgedrag vanop zijn websites en applicaties maar enkel als jij akkoord gaat met gebruik van cookies. De cookietoestemming bepaalt welk aanbod KBC jou kan sturen.

Om je de gepaste boodschap via het gepaste kanaal te kunnen sturen, kan KBC ook beroep doen op andere dienstverleners. KBC kan daarvoor samenwerken met communicatie- en marketingbureaus en gelijkaardige bedrijven zoals social mediaspelers (bv. Google, Facebook, Instagram, Whatsapp). Soms maakt KBC daarbij enkel gebruik van gegevens die zij zelf over je heeft of van je persoonlijke profielinformatie bij hen aanwezig. In andere gevallen combineert KBC die gegevens. Afhankelijk van het soort samenwerking kunnen zij een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke zijn (zie punt 5.2. en 5.3)

3.5.3 Marketing voor platformgebruikers

KBC gebruikt persoonsgegevens van platformgebruikers om direct marketing acties te voeren (bv. de overzichtspagina van de KBC Mobile app of via e-mail, pushberichten, sms) op basis van gerechtvaardigd belang. Dat kan gaan over de diensten aangeboden via KBC Mobile app, inclusief KBC Deals, en betaaloplossingen van KBC Bank. Hiervoor verwerkt KBC de beperkte set van persoonsgegevens die de gebruiker registreerde bij de activering van het gebruik van het KBC platform (naam en voornaam, adres, geboortedatum, gsm-nummer en e-mailadres). Als de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan KBC ook aanbiedingen sturen op basis van het klik- en surfgedrag. De platformgebruiker kan zijn recht van verzet tegen direct marketing uitoefenen, dan krijgt hij mogelijk nog een reclameboodschap te zien maar dan gaat het om algemene reclame, waarvoor KBC geen persoonsgegevens van klanten verwerkt.

3.6 KBC verkoopt je persoonsgegevens niet

KBC Bank verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen gebruik, tenzij je daar zelf voor kiest. Dit door het geven van je toestemming of in de context van een dienst.

Deel 4: KBC Bank verwerkt verschillende soorten gegevens

Hieronder lees je welk soort gegevens KBC Bank verwerkt.

4.1 Identificatie, service gebonden gegevens en personalia

IDENTIFICATIEGEGEVENS
Naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaart, klantnummer, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijs, je vingerafdruk die je in je smartphone gebruikt om je aan te melden, clickdata, de manier waarop je je toestel bedient, identificatiegegevens van de toestellen die je gebruikt (Mac-adres, IP’s, unieke identificatiegegevens van je toestel).
CONTACTGEGEVENS
Telefoonnummer, e-mail, taal, adres, gebruikersnaam in social media.
SERVICE GEBONDEN GEGEVENS
Je productbezit Rekeningnummers, je financiële producten (betalen, krediet, verzekeren, sparen & beleggen)
Jeproductgebruik Je transacties, je salaris en andere inkomsten en uitgaven, de evolutie van je vermogen, investeringen, kredieten, verzekeringen, de bewegingen en saldo op je rekeningen, gebruik van KBC-applicaties, …
Je voorkeuren en interesses Je potentiële interesse in KBC-producten. Een historiek van je financiële informatie en onze vorige adviezen.
Afgeleidegegevens Op basis van bijvoorbeeld betalingstransacties (de verrichtingen op je rekeningen, met je beleggingsportefeuille, met je kaart enz.) kan KBC Bank jouw gedrag analyseren en behoeften detecteren. Op basis van dat profiel kunnen we bijvoorbeeld beter analyseren met welke betaaloplossing jij het best werkt, welke communicatievoorkeuren je hebt of welke verzekeringen je nodig hebt. Kan KBC een commerciële korting berekenen.
PERSONALIA
Je gezinssituatie Burgerlijke staat, gezinssamenstelling, relaties
Je globale financiële situatie KBC Bank zal je correcter kunnen adviseren als KBC zicht krijgt op je globale financiële situatie (je globale vermogen, je eigendommen enz.).
Je activiteit Je opleiding, beroep en beroepservaring.
Je 'sleutelmomenten' De belangrijke fases in je leven (in het verleden, nu en in de toekomst). Zoals: huwen/samenwonen, gezinsuitbreiding, woonplannen, overlijden van een gezinslid, enz.
Je levensstijl Vrijetijdsbesteding en interesses, lidmaatschappen, je woonomgeving en eigendommen, enzovoort.
Je feedback Opmerkingen en suggesties, klachten uit het verleden. Ze kunnen KBC Bank zeker helpen om je in de toekomst beter te bedienen.
Je beleggersprofiel KBC verwerkt bijvoorbeeld je beleggersprofiel om te oordelen of een belegging geschikt is voor je. Aangevuld met andere gegevens zoals leeftijd en beleggingshorizon kan KBC het beleggersprofiel ook verwerken om te bepalen hoe je omgaat met verlies bij beleggingen, om zo nog gerichter beleggingsadvies te geven. Of je fraudeprofiel, kredietrisicoprofiel of verzekeringsrisicoprofiel, en andere voor specifieke toepassingen
 Je gezondheidsgegevens KBC verwerkt gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld voor het geven van fiscaal-juridisch advies en/of raad over financiële planning of voor het afsluiten van een levensverzekering. Als dit het geval is, zal KBC je voor deze verwerkingen om een aparte toestemming vragen. Voor het verwerken van gezondheidsgegevens gelden uiteraard strikte procedures.
Je biometrische gegevens KBC verwerkt je biometrische gegevens om je vlotter en beter te kunnen identificeren, zoals tijdens het klantwordingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van foto’s of korte videofragmenten zijn. Als dit het geval is, zal KBC je voor deze verwerkingen om een aparte toestemming vragen. KBC houdt biometrische gegevens maar voor een korte termijn bij na gebruik.

4.2 Gegevens van derde partijen

KBC Bank verwerkt soms publieke gegevens.

 • Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van je benoeming als bestuurder van een vennootschap.
 • Of het gaat om gegevens die je zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op je website, je blog of via je publiek toegankelijke social mediaprofiel, publieke informatie beschikbaar op het internet of gegevens over jou die KBC Bank verkreeg van derden (gezinsleden, enz.).
 • Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in je streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank en Graydon behoren hiertoe.

KBC Bank kan ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door ze aan te kopen of te verkrijgen van het Belgische kadaster of van bedrijven als Bisnode, GIM, Graydon, ondernemersorganisaties enz. Die bedrijven en organisaties zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze de betrokken informatie rechtmatig verzamelen en doorspelen aan KBC.

Daarnaast krijgt KBC ook persoonsgegevens van derde partijen in opdracht van zijn klanten (bijvoorbeeld rekeninginformatie van een andere rekening voerende bank bij het verstrekken van rekeninginformatiediensten). KBC gebruikt die publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen voor alle verwerkingen en doelen die KBC Bank vermeldt in deze privacyverklaring.

4.3 Waar je je bevindt kan belangrijk zijn

Als KBC Bank toegang wenst te krijgen tot je locatie, zal KBC je daar altijd over informeren en indien nodig toestemming voor vragen. KBC Bank vraagt je die toestemming als je bepaalde pagina’s op de website bezoekt of als je bijvoorbeeld een KBC-app gebruikt of als je een technologie zoals beacons gebruikt.

Het kan zijn dat KBC Bank je een bericht stuurt waarbij de plaats waar je je bevindt van belang is. Of als je op een KBC-event bent, kan bijvoorbeeld de achtergrond in KBC Mobile app aangepast worden. Ook kan het gebeuren dat wanneer je een winkel betreedt KBC Mobile app je er attent op maakt dat je in deze zaak kan betalen met MobilePay.

Om je die dienst te kunnen bieden, kan KBC beroep doen op een geolocatie serviceprovider, zoals Google. Google heeft een eigen privacy beleid. Meer informatie daarover vind je op www.google.com/policies/privacy . We adviseren je dan ook om die even door te nemen. Aanvullend kan KBC Bank je locatiegegevens ook gebruiken om globale modellen en analyses te maken. Daarnaast is jouw locatie ons ook bekend o.b.v. je IP-adres en technische gegevens van de telefoon. Deze gegevens kunnen ook belangrijk zijn om bijv. kredietkaartfraude te detecteren en jouw gegevens beter te beschermen.

4.4 Wat jij KBC vertelt kan KBC verwerken

Als je contact hebt met een medewerker van KBC Bank in een kantoor, via telefoon, via chat, of via Kate kan dat geregistreerd worden:

 • Om een contactoverzicht op te bouwen,
 • Om een (kort) verslag te hebben van het contact,
 • Als herinnering voor taken die een medewerker nog moet uitvoeren.

Ook als je nog geen klant bent, zal KBC Bank de informatie die je meedeelt, opslaan. Die informatie kan dan later gebruikt worden wanneer je klant wordt. Op die manier wil KBC Bank bijvoorbeeld vermijden dat je altijd opnieuw dezelfde informatie moet meedelen of dezelfde vragen moet beantwoorden. Zo kan KBC ook de continuïteit in de dienstverlening voor jou verbeteren.

4.5 Bewaking van schriftelijke KBC-correspondentie

Gebruik je e-mail om contact met KBC Bank op te nemen of heb je digitale communicatiekanalen die KBC Bank gebruikt (bv. KBC Touch, KBC Mobile app) Brno dan kan KBC Bank je zo haar wettelijk verplichte en administratieve mededelingen bezorgen. KBC stuurt je in dat geval een push notificatie om je daar attent op te maken.

Correspondentie met medewerkers in hun hoedanigheid van KBC-medewerker (kantooradres, kantoorfax, functioneel of persoonlijk KBC-e-mailadres …) veronderstelt KBC professioneel te zijn, en kan KBC dus inkijken in het kader van:

 • Hun opdracht,
 • Bewijsvoering,
 • Controle op de werkplek,
 • Beveiliging,
 • Fraudebestrijding,
 • Optimalisatie en/of continuïteit van de dienstverlening, met inbegrip van het gebruik van geautomatiseerde tekstanalyse en -redactie om de KBC-medewerkers te helpen snel en efficiënt met je te corresponderen.

4.6 Opname van telefoon-, video- en chatgesprekken

KBC Bank kan gesprekken met jou meebeluisteren of opnemen. Het kan hierbij o.a. gaan om telefoongesprekken met een commerciële medewerker van het kantorennet of van KBC Live, met een contactcenter, helpdesk, private banking kantoren, onze experts nalatenschappen, het Bolero Callcenter of de dealingroom.

Dat doet KBC bijvoorbeeld met het oog op de opleiding en coaching van medewerkers of de verbetering van de kwaliteit of beveiliging en controle van de processen voor een korte periode van 6 maand.

Maar KBC Bank kan dit ook doen met het oog op de bewijsvoering van opdrachten. In het kader van de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van beleggers (MiFID II) moet KBC Bank telefoongesprekken en elektronische communicaties die kunnen leiden tot transacties in beleggingsproducten, opnemen en bewaren. KBC Bank neemt daarom de gesprekken en elektronische communicaties op met zijn medewerkers van wie de taken betrekking hebben op beleggingen. Heeft u een gesprek of elektronische communicatie met zo een expert of relatiebeheerder, dan nemen we dit op. KBC Bank bewaart die opnames voor bewijsdoeleinden en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen die uit MiFID II voortvloeien voor een periode van 10 jaar. In geval van een betwisting zal KBC dit bijhouden zo lang als nodig voor haar verdediging. Je kan een kopie van die opname opvragen.

KBC hecht groot belang aan veilig internetbankieren. KBC richtte daarom de Cybersecurity Service Secure4u op die 24/7 bereikbaar is. Daar kan je (vermeend) misbruik melden waarna KBC de melding onderzoekt en mogelijk met jou telefonisch contact opneemt. KBC kan je dan vragen om bijvoorbeeld klacht in te dienen bij de politie. Ook dit telefoongesprek neemt KBC op voor mogelijke latere bewijsvoering.

KBC Bank kan ook gebruik maken van geautomatiseerde analyses van de gesprekken om haar dienstverlening sneller en beter te maken. Zo kunnen telefoon-, video- en chatgesprekken bijvoorbeeld met Kate samen met andere communicatie en de daarin vertolkte emoties, gebruikt worden voor het ontwikkelen en trainen van artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie kan op termijn toelaten om volledig geautomatiseerd geschreven of gesproken te communiceren met de klant. Artificiële intelligentie kan KBCmedewerkers ondersteunen en kan de bereikbaarheid van KBC verhogen. In de ontwikkeling en training van artificiële intelligentie wordt de link met de persoonsgegevens zo snel als mogelijk doorbroken.

4.7 Tijdelijke opslag van beelden van bewakingscamera’s

KBC Bank kan camera’s gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteert KBC Bank de specifieke regels die daarvoor gelden. Als er een bewakingscamera aanwezig is, laat KBC je dat bijvoorbeeld weten met een duidelijk zichtbare sticker. Daarnaast respecteert KBC Bank in elk geval de richtlijnen van de overheidsdienst IBZ Veiligheid & preventie ‘besafe’(www.besafe.be)

Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van KBC Bank (aangeduid met een sticker) bewaart KBC in de regel gedurende maximaal een maand. In sommige gevallen kan dat langer zijn:

 • Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) misdrijf of overlast aan te tonen,
 • Om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren,
 • Als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden.
 • Voor plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden is de termijn drie maanden.
 • Heb je vragen over camerabeelden? Dan kun je terecht bij het Contact Center CCTV, Egide Walschaertsstraat 3, 2800 Mechelen, CCTV@kbc.be.

4.8 Transactiegegevens

4.8.1 Specifieke diensten die KBC jou levert op basis van jouw transactiegegevens

KBC biedt je rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten aan, waarbij KBC toegang krijgt tot de saldo- en transactieinformatie van de rekeningen die je aanhoudt bij een andere bank. Voorwaarde hierbij is wel dat dergelijke betaalrekeningen online toegankelijk zijn. De rekeninginformatie, die alleen toegankelijk wordt nadat je de dienst hebt geactiveerd, gebruikt KBC om de aangevraagde dienst uit te voeren. Als connectie leggen tussen KBC en de rekening houdende bank moeilijkheden vertoont, kunnen beperkte rekeninggegevens uitgewisseld worden om die problemen op te lossen.

KBC kan de verkregen transactiegegevens ook gebruiken om haar anti witwas- en embargocontroles uit te voeren, om betalingsfraude te controleren en te voorkomen en om de vereiste rapportering op te stellen. Dergelijke activiteiten zijn verplicht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als je toestemming geeft voor het gebruik van transactiegegevens van andere banken, kan KBC deze gegevens van andere financiële instellingen ten slotte ook gebruiken om haar commerciële en dienstverlenende modellen en klantenprofilering te verrijken, zoals ook voor de dienstverlening van de proactieve versie van Kate (als je daarvoor gekozen hebt). De bank kan op basis van die gegevens je zo een nog nauwkeurigere en meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Je kan deze toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de toggle 'Gegevens van andere banken' in het "Profiel", "Mijn privacy" van KBC Mobile app.

4.8.2 Verzoek tot betalen

Met ‘MobilePay’, een andere toepassing op KBC Mobile app, kan je door het inscannen van een QR-code betalen of geld ontvangen van een of meerdere anderen. Om geld te ontvangen kan je een verzoek om te betalen uitsturen via social media apps die al op je smartphone geïnstalleerd zijn. Eens je een social media app hebt gekozen verlaat je de KBC Mobile app toepassing. Je stuurt dan een default bericht naar je contact door gebruik te maken van de gekozen social media app. Dat bericht bevat een link naar het verzoek om te betalen. Dat verzoek bevat wel jouw klantnummer, naam en voornaam en je rekeningnummer. Je contact kiest vervolgens zelf hoe hij betaalt, dat kan KBC Mobile app zijn maar evengoed een andere betaalapp.

4.9 Het kan verder gaan dan de gegevens van jou persoonlijk

Als je bijvoorbeeld een vennootschap of kinderen hebt, dan ga je ermee akkoord dat KBC Bank ook die relaties opslaat en de gegevens van eventueel verbonden personen verwerkt. Ook kunnen we persoonsgegevens verwerken van personen met wie we geen rechtstreekse relatie hebben maar die betrokken zijn in een relatie, bijvoorbeeld als begunstigde van een levensverzekering of als courante bestuurder in een autoverzekering of als getuige. Als je informatie meedeelt over jouw gezinsleden of over betrokkenen, dan vragen we je hen daarover te informeren (bijvoorbeeld over een adreswijziging die je aan ons hebt doorgegeven). Als dit nodig is voor een correcte dienstverlening voor jouw gezin, kunnen we ook beperkte gegevens over jou meedelen aan je gezinsleden, bijvoorbeeld om oververzekering voor je gezin te vermijden.

En wat betekent dit voor rechtspersonen?

 • Let op, rechtspersonen mogen ons alleen persoonsgegevens bezorgen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, als die personen daarvan voldoende op de hoogte zijn en, indien nodig, ermee instemmen.
 • De rechtspersoon vrijwaart KBC Bank dan ook voor alle aansprakelijkheid (ten aanzien van de betrokkenen) op dit vlak. Zo is de onderneming bijvoorbeeld verantwoordelijk om de privacywetgeving na te leven wanneer die een lijst met gebruikers doorgeeft voor een onlinetoepassing of begunstigden voor een programma van werknemersparticipatie.

Deel 5: Over samenwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging

5.1 Niet iedereen krijgt je gegevens te zien bij KBC

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Binnen KBC Bank en binnen de KBC Groep worden je persoonsgegevens in principe enkel verwerkt en geraadpleegd door bepaalde diensten:

 • Waarmee je een contractuele relatie of contacten hebt, had of wilt hebben,
 • Waarvan de tussenkomst vereist is voor de levering of de nazorg vandiensten,
 • Die (op groepsniveau) wettelijke vereisten vervullen of vereisten die opgelegd zijn door toezichthouders of voortvloeien uit verwachtingen van deugdelijk bestuur,
 • Die fraude (van medewerkers en klanten), inclusief witwasbestrijding, moeten voorkomen. 

Enkele voorbeelden:

 • Bij een melding van het overlijden van een klant van KBC Bank die ook klant is bij andere entiteiten van KBC in België, informeren we ook andere entiteiten over die melding.
 • Voor domiciliëringsopdrachten kan je bepaalde blokkeringsmaatregelen nemen (bijvoorbeeld de opdracht blokkeren, beperken tot een bepaald bedrag, enz.). Als je zo’n maatregel invoert voor je domiciliëring ten gunste van een KBC-vennootschap, kan KBC Bank die vennootschap daarover informeren. Op die manier kan die KBC-vennootschap de status van je domiciliëringsopdracht beter inschatten.

De personen die je gegevens kunnen raadplegen zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te verzekeren, en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

5.2 Verwerking van gegevens op een beperkt aantal plaatsen

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet KBC Bank een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van KBC Bank de gegevens verwerken.

5.2.1 Verwerkers binnen de KBC-groep

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet KBC Bank een beroep op een verwerker binnen KBC groep, gevestigd binnen de Europese Unie: KBC Groep NV. Die verwerking gebeurt o.m. door het Shared Services Center in Brno en Varna, bijkantoren van KBC Groep nv in Tsjechië en Bulgarije.

De gegevensverwerking die ze in opdracht van KBC Bank NV doen, heeft onder meer betrekking op enkele controlefuncties en ondersteunende functies (op groepsniveau) zoals financiële rapportering, de compliance functie, de interne auditfunctie, inspectie en risicofunctie, klachtenmanagement, marketingondersteuning, ondersteuning van de facturatie, het betalingsverkeer, de kredietafhandeling en het ICT-beheer van de KBC-groep.

Voor ICT-beheer werkt KBC via KBC Groep NV ook samen met andere verwerkers binnen de KBC groep en met externe verwerkers. Daarnaast doet KBC ook een beroep op 24+ NV (www.24plus.be):

 • Als contactcenter waarlangs je contact met ons kunt opnemen,
 • Als contactcenter dat namens KBC met jou contact opneemt voor het maken van een afspraak, of een tevredenheidsenquête, om je te informeren over ‘informatie op maat’ en je uit te nodigen een keuze te maken
 • Voor de registratie van gegevens in toepassingen van KBC,
 • Voor administratieve verwerking in opdracht van KBC.
 • Voor het verstrekken van informatie aan de belastingdienst en de politie.

Voorbeelden daarvan zijn: afspraken maken voor kantoren, telefonische vragen beantwoorden, e-mails behandelen, aanvragen die binnenkomen via de website verwerken, uitvoeren, enz.

Voor de analyse van de conformiteit van individuele beleggingsportefeuilles met de KBC Beleggingsstrategie werkt KBC samen met Everyone Invested, een dochteronderneming van KBC Asset Management NV. KBC wisselt daarvoor gepseudonimiseerde gegevens van de beleggingsportefeuilles uit met Everyone Invested.

5.2.2 Verwerkers en derden gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken die typisch zijn voor de financiële sector

Voor een aantal verwerkingen, zoals het betalingsverkeer, doet KBC Bank een beroep op gespecialiseerde derden die zowel in binnen- als buitenland actief zijn.

Het gaat om:

 • SWIFT (www.swift.com) met hoofdkwartier in België en vestigingen in vele landen, voor de wereldwijde uitwisseling van berichten,
 • VISA (www.visa.com), Mastercard (www.mastercard.com), Idemia (www.idemia.com) en in bepaalde gevallen Bancontact Payconiq Company NV (www.bancontact.com) voor betalingsverkeer en (krediet)kaarten wereldwijd,
 • (Onder)bewaarnemers van financiële instrumenten wereldwijd, die onderworpen zijn aan hun lokale financiële reglementering,
 • Instellingen voor verrekening en vereffening van betalingen en effectentransacties, zoals het UCV (www.nbb.be) (betalingssystemen) en Euroclear,
 • (Geld- en waarde-) transport-, beveiligings- en bewakingsfirma’s.
 • Bemiddelaars in kredieten aan consumenten (lening op afbetaling)
 • Entiteiten die KBC ondersteunen bij het naleven van haar antiwitwas verplichtingen bijvoorbeeld via het ontwikkelen en gebruiken van modellen die witwas opspeuren

KBC kan ook samenwerken met andere verwerkers zoals Xerius Ondernemingsloket vzw. Xerius helpt je bij het opstarten van een onderneming. Xerius kan je in dat proces in contact brengen met KBC voor het openen van je business rekening. Xerius stuurt dan identificatiegegevens door naar KBC. Xerius doet dat met jouw toestemming.

5.2.3.Andere verwerkers

Verder kan KBC Bank, rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via KBC Groep NV), een beroep doen op andere verwerkers, zoals:

 • Consultants,
 • Derde zaakaanbrengers om algemene waakzaamheidsverplichtingen opgelegd door de wet te vervullen:
  • De verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie
  • De verplichting tot identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie
  • De verplichting tot bijwerking van de informatie
 • marktonderzoeksbureaus zoals Ipsos (www.ipsos.co), Profacts (www.profacts.be), GFK (www.gfk.com), Check market (www.checkmarket.com.), iVOX (www.ivox.be) en Intrinsiq (www.intrinsiq.be), zowel voor het uitnodigen tot, als voor het uitvoeren van enquêtes,

ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft, Cognizant, IBM, Amazon en HP, gespecialiseerde Fintech of Artificiële Intelligentie bedrijven zoals Onfido voor gezichtsherkenning tijdens het klant wording proces.

 • Marketing- en communicatiebureaus en gelijkaardige bedrijven waarbij KBC gebruik maakt van jouw persoonlijke profielinformatie bij hen aanwezig om je in combinatie met de gegevens die KBC van jou heeft via hun kanalen de gepaste voorstellen te kunnen doen (bv. Google, Facebook, …),
 • Bedrijven die KBC ondersteunen om je gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren (bv. Adobe, Dynatrace), In voorbereiding op de analyse van Adobe Data Analytics zal KBC beroep doen op de diensten van Amazone Web Services – Cloud Computing Services. De overdracht en verwerking van persoonsgegevens van, naar en in Amazone Web Services verloopt geëncrypteerd. • Bedrijven voor archivering en ontsluiting van informatie, bijvoorbeeld Doccle (Doccle archiveert informatie voor alle klanten, ook voor klanten die niet voor digitale archivering kozen),
 • Bedrijven gespecialiseerd in solvabiliteitsonderzoeken
 • Bedrijven met expertise in specifieke dienstverlening waar KBC een beroep op doet wanneer zij diensten aanbiedt aan haar klanten zoals Meeco voor het aanbieden van de Digitale kluis in KBC Mobile app
 • Drukkers voor het printen en de adressering van onder meer nieuwsmagazine, cheques en overschrijvingen, badges
 • Vertalers en vertaalbureaus.
 • Social Media Management tools (CX Social)
 • Beëdigd vastgoedexperten
 • Communicatie adviesbureau Motisha BV www.motisha.com
 • Bedrijven die Platform as a Service (Paas) en Software as a Service (SaaS) diensten aanbieden in de cloud zoals
  • De CRM toepassing Microsoft Dynamics die KBC gebruikt om jouw klantbeeld te onderhouden
  • De videochat toepassing van VEE24 die jouw digitale communicatie met KBC mogelijk maakt
  • De opslagdiensten van Microsoft Azure of Amazon, waarop KBC eigen platformen of software kan plaatsen die jouw persoonsgegevens verwerken en opslaan.
  • Veiligheidsdiensten die het internet- of mailverkeer met KBC screenen tegen cyberaanvallen of phishing mails.
  • TreasurUp met wie KBC de contactgegevens van de vertegenwoordigers van bedrijven uitwisselt om Forex-transactieanalyse mogelijk te maken.

5.2.4.Verwerkers buiten de EER

KBC verkiest steeds dat verwerkingen van persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden. Als KBC Bank echter samenwerkt met een derde partij, dan kunnen persoonsgegevens terechtkomen in de landen waarin zich de datacenters van die derde partij bevinden. Voor KBC Bank kan het zijn dat hierdoor bepaalde gegevens van jou terecht komen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Dit is mogelijk voor Indië, Groot-Brittannië, Israël, Australië of de Verenigde Staten van Amerika. Zelfs als het datacenter binnen de EER gevestigd is, bestaat de mogelijkheid dat toegang buiten de EER mogelijk blijft omwille van een 24/7 incidentbeheer verplichting, waarbij het standaard “follow the sun” principe wordt toegepast om ’s nachts hun incidentploeg te switchen naar achtereenvolgend de Verenigde Staten en Azië Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer KBC rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerkt met partijen zoals Amazon, Google, Microsoft of Onfido.

De wetgeving in sommige landen buiten de EER (zoals de Verenigde Staten van Amerika of Indië), biedt niet altijd dezelfde gegevensbescherming die geldt in de EER lidstaten. Als die landen volgens de Europese Commissie geen voldoende hoog beschermingsniveau bieden, dan kan KBC Bank dit opvangen door bijvoorbeeld met die derde partijen de nodige contractuele waarborgen af te sluiten, (zoals bijvoorbeeld een model goedgekeurd door de Europese Commissie), controlemechanismen te voorzien en technische en organisatorische maatregelen te nemen.

5.3 Verwerking door andere verantwoordelijken voor de verwerking

5.3.1 Andere verwerkersverantwoordelijken

KBC kan als verantwoordelijke voor de verwerking naast beroep te doen op andere verwerkers ook beroep doen op andere dienstverleners of derde partijen die zelf verantwoordelijke voor de verwerking zijn, zoals advocaten, notarissen of artsen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor KBC Securities Services, onderdeel van KBC Bank. KBC Securities treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens voor haar diensten als makelaar of bewaarnemer van effectenrekeningen. Hiervoor werkt KBC Securities Services samen met andere derde partijen zoals vermogensbeheerders en private bankiers. Zij bieden dan hun eigen diensten aan, zoals bijvoorbeeld beleggingsadvies, en treden dus ook op als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. In dit geval kan er een andere, meestal verkorte, privacyverklaring gelden aangezien de dienstverlening ook beperkter is. Wanneer je een dienstverlening afneemt van KBC waar zo een verkorte of afwijkende privacyverklaring op van toepassing is, zal deze je uiteraard steeds meegedeeld worden. Voor de dienstverlening van KBC Securities Services kan je alvast de meest recente versie terugvinden op www.kbc2s.com.

De inning van betalingsachterstal van bijvoorbeeld een krediet, kan KBC uitbesteden aan daarin gespecialiseerde firma’s die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking.

KBC verdeelt eigen producten en diensten ook in samenwerking met derden die hun klanten doorverwijzen naar KBC voor bijvoorbeeld een lening. Zij treden daarbij niet op als tussenpersoon en maken aan KBC alleen de voor het maken van een offerte of simulatie noodzakelijke persoonsgegevens over. De derden zijn daarbij verantwoordelijk voor het doorgeven van de persoonsgegevens.

Als bank-verzekeraar werkt KBC Bank samen met KBC Verzekering, waarbij beide optreden als verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.

KBC kan zelf optreden als derde zaakaanbrenger voor bijvoorbeeld Payconiq, Belgian Mobile ID (itsme). KBC verwerkt dan persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking. KBC draagt die persoonsgegevens over aan de derde partij. Evengoed kan een derde partij als derde zaakaanbrenger optreden voor KBC.

Wanneer een hypotheek vervalt en hypotheekhernieuwing dringt zich op, dan doet KBC beroep op een notaris. KBC bezorgt de notaris het rijksregisternummer van de kredietnemer(s), een kopie van het oorspronkelijk inschrijvingsmodel, de grosse van de akte of andere nuttige informatie die de notaris toelaat om de hypothecaire inschrijving te hernieuwen.

Wanneer je als handelaar een elektronische betaalterminal wenst te installeren en je vraagt KBC daarbij op te treden als bemiddelaar dan zal KBC je contactgegevens overmaken aan Worldline nv.

5.3.2 Voice Assistants

Als klant kan je je saldo en transacties opvragen via zogenaamde virtuele ‘Voice Assistants’ (Alexa, Google Assistant…). Daarvoor moet je KBC eerst toestemming geven om de nodige rekeninginformatie over te maken aan die dienst. De verdere verwerking zoals het elektronisch uitspreken van je saldo door de dienst gebeurt volledig door de derde partij die je de dienst levert. KBC draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.

5.4 FarmCafe

KBC ontwikkelt discussiefora zoals FarmCafe dat contactgegevens en informatie uitwisselt tussen deelnemers aan de discussie.

5.5 KBC Bank verwerkt jouw gegevens in opdracht van derden

KBC treedt op als verwerker van je persoonsgegevens in opdracht van derde partijen voor het uitvoeren van orders op verschillende beurzen of als makelaar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor KBC Securities Services.

5.6 KBC Bank neemt concrete maatregelen om je gegevens te beveiligen

KBC Bank ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken verwerkers:

 • Alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren,
 • Zich tegenover KBC Bank hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.

KBC Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld als die verwerkers (in overeenstemming met de wetgeving) persoonsgegevens van klanten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die verwerkers, ondanks de maatregelen die ze hebben genomen, incidenten voordoen.

KBC ziet er wereldwijd op toe dat de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast binnen de vennootschappen en bijkantoren die tot de KBC Groep behoren. KBC ziet er ook op toe dat de vennootschappen en bijkantoren van de KBC Groep gepaste maatregelen nemen om de gegevens van rechtspersonen te beschermen.

KBC Bank neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Dat wordt bovendien extra gecontroleerd door een gespecialiseerde dienst.

Om internetbankieren en beleggingsdiensten via het internet zo goed mogelijk te beveiligen, analyseren KBC-beveiligingsexperts continu de technieken van internetcriminelen. Zo kunnen ze de beveiligingsmaatregelen daarop afstemmen. Lees er alles over op www.kbc.be/secure4u .

Samen met jou moeten we ervan bewust zijn dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden en ernaar streven, waar mogelijk, een ander communicatiemiddel toe te passen ofwel de informatie te beperken.

De KBC-websites en KBC-apps kunnen links naar websites of informatie van derden bevatten. KBC Bank controleert die websites of die informatie van derden niet. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hebben. We raden je dan ook aan om die door te nemen. KBC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, het gebruik ervan of het privacybeleid van die websites. 

KBC Bank vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Twitter en Facebook. Denk eraan dat die kanalen hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben die je zelf moet naleven. Publicatie op sociale media kan (ongewenste) gevolgen hebben, ook voor je privacy of die van personen over wie je gegevens deelt. Het is mogelijk dat je een publicatie niet op korte termijn kunt verwijderen. Je moet dus zelf de gevolgen inschatten, want je neemt de beslissing over de publicatie op die media. KBC aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid

5.7 KBC bewaart je gegevens niet eeuwig

KBC gebruikt je persoonsgegevens als KBC daarvoor een duidelijk doel heeft. Als KBC geen doel meer heeft, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (doorgaans is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie; voor zakelijke vorderingen is dit tot 30 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. KBC zal, zoals gesteld, wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Commercieel waardevolle informatie die je bijvoorbeeld zelf registreerde in de KBC Touch toepassing ‘Profile yourself’ of die geregistreerd werd in het kantoor, bij de agent of in KBC Live, bewaart KBC 5 jaar.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten gebruikt KBC gedurende maximaal 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van maximaal 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen.

De bewaartermijn in de toepassing NC Contactcenter waarin 24+ contactgegevens van mogelijk nieuwe klanten bijhoudt, is beperkt tot 3 maanden.

De bewaartermijn van je gesprekken met Kate, hangt af van het doel waarvoor KBC deze nodig heeft. Als je mondeling communiceert met Kate dan bewaart KBC niet het audiogesprek zelf maar enkel de tekst die we eruit afleiden. KBC bewaart deze op dezelfde manier als je chatgesprekken met Kate. De wettelijke bewaartermijn is voor Kate-gesprekken het uitgangspunt. Daarnaast gebruikt KBC deze 3 jaar voor interne rapporteringsdoeleinden over het gebruik van Kate of voor modellering en de optimalisatie daarvan.

5.8 KBC gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen

5.8.1 Naleving van de discretieplicht

Omdat KBC Bank zijn discretieplicht en de privacywetgeving moet naleven, kan het enkel antwoorden op vragen van derden als die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling of een wettig belang, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of met de toestemming van de betrokkene.

In het laatste geval raadt het zelfs aan om de gegevens bij de betrokkene zelf op te vragen.

KBC Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens, persoonsgegevens van klanten of van rechtspersonen, omwille van een buitenlandse wettelijke verplichting, aan lokale autoriteiten moeten voorleggen. Of als ze persoonsgegevens onveilig behandelen.

5.8.2 Ombudsfin moet zich richten tot KBC-Klachtenmanagement

KBC Klachtenmanagement beantwoordt de vragen van Ombudsfin, de ombudsman voor bank.

5.8.3 Derde partijen moeten zich richten tot de dienst ‘Inlichtingen aan derden’.

Heb je vragen over klanten als derde, bijvoorbeeld omdat je bij de politie bent, of notaris of advocaat, dan kan je terecht bij ‘KBC dienst Inlichtingen aan derden, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven’. Die gespecialiseerde dienst zal je vraag beantwoorden, rekening houdend met de bankdiscretieplicht en de privacywetgeving. KBC-bankkantoren of andere diensten zullen je dus doorverwijzen.

5.9 Ook jij kunt je gegevens helpen beveiligen

Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft KBC Bank geen of onvoldoende invloed en kan het geen totale veiligheid garanderen. Denk maar aan het internet of mobiele communicatie (zoals smartphones).

Als er hackers aan het werk zijn, slaagt KBC Bank er niet altijd in om hun cyberaanvallen op tijd af te slaan. Soms heeft het er zelfs helemaal geen vat op, bijvoorbeeld als een hacker erin slaagt je identificatiegegevens te bemachtigen door illegale software op je computer te installeren (spyware) of door een nepwebsite te maken (phishing). Meer informatie over veilig internetbankieren vind je op www.febelfin.be (safe internetbanking).

KBC Bank nodigt je dan ook uit om regelmatig een kijkje te nemen op de KBC-website over veilig internetbankieren: www.kbc.be/secure4u. Op die site krijg je altijd de meest actuele tips en aanbevelingen om het veilig te houden.

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document