Artikel

Eerst zien en dan geloven...  want als verantwoord belegger wil je bewijs zien

Nu de gevolgen van de klimaatverandering voor iedereen voelbaar zijn en de wetgeving strenger wordt, klinkt de roep naar verantwoord beleggen luider dan ooit. Steeds meer beleggers vinden het belangrijk dat de fondsen waarin ze beleggen hun waarden en principes weerspiegelen. De klimaatstrijd neemt daarin een prominente plaats. Bedrijven springen massaal op de kar en geven te kennen een positieve bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij.

Maar woorden zijn niet per definitie daden. Het gevaar van greenwashing loert
om de hoek. De verantwoorde belegger van vandaag wil dan ook bewijzen zien van de al dan niet geleverde inspanningen.  

Werd transparantie vroeger gezien als een leuke extra, dan is het vandaag uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen.

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Om aan de klimaatuitdaging en de bijhorende Europese wetgeving tegemoet te komen, vernieuwde KBC Asset Management in september 2022 zijn methodologie voor verantwoord beleggen. Bovenop een evenwaardig belang aan milieu, sociale thema’s en goed bestuur (ESG) legt de vermogensbeheerder nu o.a. ook focus op duurzaamheidstransitie door het toevoegen van een klimaatdoelstelling.  

Vandaag zet KBC een stap verder naar transparantie. In een nieuw rapport Verantwoord Beleggen geeft hij alle beleggers in verantwoorde fondsen de kans om de impact van hun beleggingsbeslissingen correct in te schatten. Het rapport is beschikbaar voor alle beleggers en niet enkel voor institutionele beleggers. Hiermee wil KBC zijn voortrekkersrol in verantwoord beleggen blijven bevestigen. 

Het nieuwe rapport Verantwoord Beleggen geeft alle beleggers de kans om de impact van hun beleggingsbeslissingen correct in te schatten.

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Tijd om kleur te bekennen 

Beleggers vragen om concrete en relevante informatie, niet om alle informatie. Daarom is het als vermogensbeheerder belangrijk om keuzes te maken en die zaken te rapporteren die effectief impact hebben. Maar impact kwantificeren is niet eenvoudig. Impact heeft immers geen vaste definitie.

KBC toont die parameters waarvoor het effectief op fondsenniveau een doelstelling vooropstelt.  Door consequent de status van het fonds tegenover zijn doelstelling te plaatsen en bij te sturen doorheen de tijd, kan je als belegger volgen hoe de beheerder de ambities op fondsniveau tracht waar te maken. Je zal merken dat dit in werkelijkheid niet altijd in één rechte lijn omhoog is. Verantwoord beleggen is een proces van vallen en opstaan. Vallen mag. Blijven liggen niet. 

  • ESG-risicoscore

De milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) risico’s die een bedrijf loopt, al dan niet verborgen, maken je portefeuille kwetsbaar. Als een bedrijf milieuschade veroorzaakt, een gevaarlijk of controversieel product op de markt brengt, werknemers niet goed behandelt of betrokken is bij een boekhoudschandaal, dan heeft dat invloed op de bedrijfsresultaten en dus ook op de waarde voor jou als belegger. Logisch dus dat beleggers ESG-risico’s mee in scope nemen bij de beoordeling van hun belegging. 

 

In het rapport Verantwoord Beleggen meet de ESG-risicoscore voor bedrijven het verschil tussen enerzijds de blootstelling van een bedrijf aan de ESG-risico’s die relevant zijn voor zijn sector en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico’s afdekt. Voor landen beoordeelt men hoe goed het overheidsbeleid presteert op het gebied van milieu, sociale aspecten en goed bestuur. 

 

 

  • CO2-intensiteit

Klimaatverandering werd onlangs op het World Economic Forum in Davos aangeduid als zijnde het belangrijkste risico dat onze economische en maatschappelijke stabiliteit schade kan berokkenen. Klimaatverandering kan zowel de fysieke assets als het businessmodel van een bedrijf aantasten. Denk aan schadeverzekeraars, die door de klimaatopwarming en de daarmee gepaard gaande radicale weersomstandigheden steeds meer schadedossiers zullen moeten uitbetalen. Ook een veranderende publieke opinie kan een merknaam schaden of degraderen wanneer het bedrijf in kwestie niet of niet meer aan de door de maatschappij gezette normen voldoet.  

CO2-uitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. In het rapport Verantwoord Beleggen geeft KBC de CO2-intensiteit van bedrijven mee. Deze koolstofintensiteit geeft weer hoeveel ton CO2 een bedrijf uitstoot, afgezet tegen de omzet van dat bedrijf. De CO2-intensiteit van een land geeft weer hoeveel ton CO2 dat land uitstoot, afgezet tegen het Bruto Binnenlands Product van dat land. 

 

  • Global Compact Principes Verenigde Naties

Het Global Compact van de Verenigde Naties is een internationaal initiatief inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, met tien leidende principes rond mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven die de Global Compact duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties ernstig schenden, worden door KBC sowieso uitgesloten uit haar verantwoorde fondsen. 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreven gaat voor KBC verder dan enkel en alleen bedrijven met de beste scores selecteren. Als vermogensbeheerder moet je ook kijken naar bedrijven die er misschien nog niet helemaal zijn, maar wel focus leggen op vooruitgang.

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

De blik gericht op groei 

De wereld waarin we leven en werken beweegt, net als onze normen en waarden. Net daarom vindt KBC het belangrijk dat het rapport een dynamische insteek heeft. 

Verantwoording als basis voor vooruitgang 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreven gaat voor KBC verder dan enkel en alleen bedrijven met de beste scores selecteren. Als vermogensbeheerder moet je ook kijken naar bedrijven die er misschien nog niet helemaal zijn, maar wel nu al focus leggen op vooruitgang.  

Bedrijven moeten die kans krijgen. Al was het maar omdat zij meestal op een schaal opereren die zoveel groter is dan wat wij als particulier kunnen teweegbrengen. Met kleine stappen realiseren zij vaak al een grote impact. Wanneer dergelijke bedrijven bewust betere scores ambiëren, en dus ten volle inzetten op hun duurzaamheidspotentieel, dan verdienen ze daar erkenning voor. 

Transparantie als aanzet tot beter 

Het rapport Verantwoord Beleggen is niet in beton gegoten, maar eerder te zien als een evolutief rapport, waarbij parameters weggelaten en toegevoegd kunnen worden. Als dit rapport de basis vormt waarmee een belegger de impact van beleggen correct kan inschatten, dan moet er ook bijgeschaafd kunnen worden over wat juist belangrijk is. Onze maatschappij is in beweging. Waarden en normen veranderen. KBC beseft dat zijn ambities uitdagend moeten zijn en blijven om daadwerkelijk verschil te maken. Strategische keuzes maken is een continu proces van in de spiegel kijken en aanzetten tot beter. Verantwoord beleggen verdient het om onderbouwd te zijn met relevant, tastbaar en up-to-date bewijs. 

Beleggen in tijden van klimaatverandering brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Voor KBC als vermogensbeheerder, maar ook voor jou als belegger.

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou