Maatschappelijk verantwoorde obligaties loodsen beleggers naar de goede zaak.

Maatschappelijk verantwoorde obligaties zijn een snelgroeiend segment binnen de vastrentende markten. Dat ze ook steeds meer in trek zijn bij beleggers verwondert niemand. Met maatschappelijk verantwoorde obligaties streef je niet alleen een financieel rendement na, maar ondersteun je ook projecten die een tastbare en blijvende impact hebben op mens, maatschappij en milieu. 

Een toenemend bewustzijn van de uitdagingen waar we als mens en maatschappij voor staan, verzekeren de groei van de markt voor maatschappelijk verantwoorde obligaties, wat voor beleggers mooie kansen met zich meebrengt.

Thomas Dupont, Portfolio Manager bij KBC Asset Management

 

Maatschappelijk verantwoorde obligaties als financiële hefboom voor verandering

Green bonds of groene obligaties maken het grootste deel uit van de totale markt aan maatschappelijk verantwoorde obligaties. “Groene obligaties zijn eigenlijk gewone obligaties”, zegt Thomas Dupont, Portfolio Manager bij KBC Asset Management. “Het verschil is dat de opgehaalde gelden uitsluitend aangewend worden om groene doeleinden te financieren. Wat die groene doeleinden dan zijn, wordt door de uitgever van de obligatie bekend gemaakt via een zogenaamd Green Bond Framework.” Denk hierbij aan projecten rond hernieuwbare energie of energie-efficiëntie, zoals de bouw van energiezuinige woningen of windmolenparken, duurzaam omgaan met natuurlijke grondstoffen zoals bij slim waterbeheer, aandacht voor biodiversiteit of investeringen in duurzaam transport of circulaire economie. Bij de uitgevers van groene obligaties vinden we zowel overheden als bedrijven.

Groene obligaties zijn een win-win verhaal. Ze ondersteunen niet alleen de financiering van de groene transformatie, maar leveren voor beleggers ook rendement op.

Mathias Goeminne, Portfolio Manager bij KBC Asset Management

 

Klimaatverandering is en blijft een heet hangijzer waarvan de effecten wereldwijd voelbaar zijn. Willen we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en streven naar klimaatneutrale oplossingen, dan zijn grote inspanningen nodig. “Zowel maatschappelijke als persoonlijke inspanningen, maar ook investeringen”, aldus Mathias Goeminne, Portfolio Manager bij KBC Asset Management. “Groene obligaties zijn in die zin een win-win verhaal. Ze ondersteunen de financiering van de groene transformatie, en dat terwijl ze voor beleggers ook rendement opleveren.”

“Bedrijven kunnen trouwens niet anders dan de strijd tegen de klimaatverandering mee aan te gaan”, vult Dupont aan. “Deze strijd is niet alleen ecologisch nodig, maar ook economisch interessant én noodzakelijk. Bedrijven moeten zichzelf constant heruitvinden willen ze relevant blijven. Dat is in de groene transitie niet anders. Energie-efficiëntie creëren of minder grondstoffen gebruiken, het is niet alleen goed voor het milieu, het bespaart bedrijven ook een hoop geld. Neem daarbij de toenemende vraag vanuit consumenten naar bedrijven toe om duurzame alternatieven te ondersteunen en ontwikkelen, en je weet dat bedrijven niet langer aan de zijlijn kunnen blijven staan.”

 

De markt voor maatschappelijk verantwoorde obligaties groeit snel en bestaat niet alleen uit groene obligaties, maar ook uit social bonds of sociale obligaties, gericht bijvoorbeeld op het bouwen van scholen, armoedebestrijding of het bevorderen van tewerkstelling en sociale huisvesting, en uit sustainability bonds of obligaties die zich richten op zowel milieu- als sociale doelstellingen.

 

 

Van greenium is nog weinig sprake

Maatschappelijk verantwoorde obligaties hebben dezelfde eigenschappen als conventionele obligaties. Behalve de verplichting om de opgehaalde gelden aan te wenden voor specifieke groene of sociale doeleinden, is er geen enkel verschil tussen beide. “Er is a priori geen reden tot under- of outperformance. De rendementen van dergelijke obligaties liggen dan ook in lijn met die van conventionele obligaties”, stelt Dupont.

Vroeger leefde het idee dat maatschappelijk verantwoord beleggen geld kost of dat je er rendement voor moet opofferen. Heel wat wetenschappelijke studies tonen ondertussen aan dat maatschappelijke verantwoordelijkheid niet per definitie ten koste gaat van rendement. Integendeel. Er zijn steeds meer bewijzen dat het ook andersom kan. 

 

Er is a priori geen reden tot under- of outperformance. De rendementen van maatschappelijk verantwoorde obligaties liggen dan ook in lijn met die van conventionele obligaties.

Thomas Dupont, Portfolio Manager bij KBC Asset Management

 

De zogenaamde greenium is de extra premie die betaald wordt wanneer een obligatie een maatschappelijk verantwoord label heeft. De belegger krijgt dan een iets lagere vergoeding dan voor een conventionele obligatie. “De greenium is een tijdlang significant geweest omdat de vraag vanuit investeerders naar dit type obligaties groter was dan het aanbod. Met het meer matuur worden van de markt, is deze premie zeer klein tot bijna onbestaand geworden”, zegt Dupont. “Ik zie ook geen reden waarom die trend snel zou omkeren.”

“Schoolvoorbeeld van groene obligaties onder overheden zijn de Duitse ‘twin bonds’, waarbij voor elke groene obligatie een conventionele tegenhanger bestaat met dezelfde eigenschappen zoals coupon of looptijd. Op die manier valt de greenium daar perfect af te lezen”, vult Goeminne aan. “Voor groene overheidsobligaties met een langere looptijd zien we geen noemenswaardig verschil in rendement met de conventionele tegenhangers. De greenium is hier zo goed als verdwenen. Voor groene obligaties met een korte looptijd kan dat verschil echter aardig oplopen. Er zijn immers weinig van dit type obligaties met een echt korte looptijd beschikbaar en dus speelt hier ook weer de oudste marktwijsheid: de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.”

 

Record aan uitgiftes brengt markt tot bloei

Maatschappelijk verantwoorde obligaties zijn niet nieuw. De eerste uitgiftes dateren van een 15-tal jaar geleden. Sindsdien is het volume aan dergelijke obligaties wereldwijd blijven stijgen tot meer dan 1.700 miljard, uitgedrukt in dollar, vandaag. Groene obligaties vormen, met ruim 1.150 miljard dollar, het grootste deel van de koek. Een totaal aan uitgiftes per jaar tussen de 750 en 1000 miljard dollar is de afgelopen jaren geen uitzondering meer. En ook voor 2023 zal een gelijkaardig bedrag opgehaald worden.

 

De robuuste groei van de markt van maatschappelijk verantwoorde obligaties is een welkome ontwikkeling voor beleggers. Het groeiend aantal uitgevers verbetert niet alleen de liquiditeit van de markt, maar verhoogt ook de diversificatiemogelijkheden.

Mathias Goeminne, Portfolio Manager bij KBC Asset Management

 

“We zien dat maatschappelijk verantwoorde obligaties nog niet binnen elke regio of sector wijdverspreid zijn. Europa, traditioneel voorloper in milieu- en sociaal beleid, neemt ongeveer de helft van de uitgiftes voor haar rekening. Binnen de bedrijfswereld zijn het vooral de banken, de nutsbedrijven en de vastgoedbedrijven die dergelijke bonds uitgeven. De andere sectoren zijn momenteel aan een inhaalbeweging bezig”, nuanceert Dupont.

“De robuuste groei van de markt van maatschappelijk verantwoorde obligaties is sowieso een welkome ontwikkeling voor beleggers. Het groeiend aantal uitgevers verbetert niet alleen de liquiditeit van de markt, maar verhoogt ook de diversificatiemogelijkheden”, aldus Goeminne.

 

Transparantie troef

Sociaal- en milieubewuste investeerders weten graag wat er met hun geld gebeurt. Transparantie is dan ook cruciaal.

“We selecteren enkel green, social of sustainability bonds die in overeenstemming zijn met de principes van de International Capital Markets Association (ICMA)”, verduidelijkt Goeminne.  Dit houdt in dat er een duidelijke communicatie is naar investeerders over de aanwending van de opbrengsten, het proces waarmee projecten geselecteerd en geëvalueerd worden en het beheer van de opbrengsten. Uitgevers rapporteren ten minste jaarlijks naar de belanghebbenden.

“De Responsible Investment methodologie van KBC Asset Management schrijft bijkomend voor dat een externe validatie de overeenstemming bevestigt tussen de bond in kwestie en de richtlijnen van ICMA. Dit is een extra stap die we inbouwen om het risico op greenwashing zoveel mogelijk uit te sluiten”, vult Dupont aan.

Een verfijnde beleggingsbenadering

Bij KBC bieden we meerdere oplossingen aan om maatschappelijk verantwoord te beleggen, zodat je als belegger mee het verschil kan maken. Maatschappelijk verantwoorde obligaties verdienen zonder enige twijfel hun plek binnen deze oplossingen.

“Wat ons onderscheidt, is de strategische visie waarmee KBC binnen het universum van maatschappelijk verantwoorde obligaties navigeert”, zijn Dupont en Goeminne het eens.  “En waarbij strategen, economen en obligatie-experten hun kennis en expertise samenbrengen. Op die manier komen we tot een bepaalde visie op bond types, looptijd, regio’s en sectoren, en zelfs individuele namen, waar we dan onze investeringsbeslissingen op afstemmen.” 

 

We selecteren enkel green, social of sustainability bonds die in overeenstemming zijn met de principes van de International Capital Markets Association (ICMA). Maar het is onze strategische visie waarmee we binnen het universum navigeren, die het verschil maakt.

Thomas Dupont en Mathias Goeminne, Portfolio Managers bij KBC Asset Management

 

 

Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Meer lezen over verantwoord beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.