Op naar meer hernieuwbare energie

Oktober 2022

Broeikasgassen zijn de grote boosdoeners van de opwarming van de aarde. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen is meer dan ooit noodzakelijk. Investeren in onuitputtelijke alternatieve energiebronnen als zon, wind, waterkracht,… geeft de transitie een duw in de rug.

Philippe Delfosse, strateeg KBC Asset Management

Wat is hernieuwbare energie?

Zon, wind, water …. zijn allemaal bronnen van alternatieve of hernieuwbare energie. We kunnen er onbeperkt gebruik van maken zonder het leefmilieu en toekomstige generaties schade te berokkenen.

1. Vooruitzichten zijn goed op korte én lange termijn

Ons huidig energiesysteem bestaat uit een aantal centraal gelegen sites waar continu elektriciteit opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. Dat is nu aan het veranderen.  Elektriciteit wordt steeds meer lokaal opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, waarvan de productie minder gegarandeerd is.

In de toekomst wordt het een grote uitdaging om die lokale en veranderlijke elektriciteitsproductie af te stemmen op het toenemende elektriciteitsverbruik. Industriële oplossingen voor energieopslag zijn een absolute voorwaarde voor een goed functionerend en duurzaam elektriciteitsnetwerk.

De transitie naar hernieuwbare energiebronnen en betere opslagcapaciteit biedt heel wat opportuniteiten:

 • De vraag naar installaties blijft sterk: zonnepanelen worden efficiënter en goedkoper.
 • Zonnepanelen komen in bepaalde regio’s op hetzelfde niveau als het electriciteitsnet en kunnen bijgevolg concurreren met fossiele brandstoffen.
 • De nood aan opslagcapaciteit zal toenemen om piekmomenten te overbruggen bij weinig zonlicht.
 • Met het REPowerEU-programma wil Europa de aflevering van vergunningen voor on- en offshore windmolenparken vergemakkelijken.
 • De offshore markt groeit met meer dan 20% tot 2025. 
 • Nieuwbouw van windturbines op land.
 • Veel investeringen zijn nodig in netwerkinfrastructuur en slimme netwerken. Dat steunt de groei van netwerkbeheerders. Ook toeleveranciers kunnen hiervan profiteren. 
 • Opslagcapaciteit moet aangepast worden aan onregelmatige energieproductie.
 • Nutsbedrijven actief in waterkracht, wind- en zonneparken zullen een hogere groei kennen door de forse investeringen in hernieuwbare energie. Onrechtstreeks profiteren ze dus mee van stijgende elektriciteitsprijzen. 
 • Fabrikanten van brandstofcellen en elektrolyse-installaties zetten sterke prestaties neer.
 • Nood aan flexibiliteit op het elektriciteitsnet stijgt, bijgevolg is er meer behoefte aan groene waterstof als opslagcapaciteit.

2. Energietransitie staat opnieuw op de radar

De energieprijzen zijn sterk gestegen als gevolg van het oorlogsconflict tussen Oekraïne en Rusland. Het maakt onze energie-afhankelijkheid nog eens pijnlijk duidelijk.

Met het REPowerEU-plan zet Europa stappen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Hierbij komen initiatieven uit het verleden zoals de European Green Deal, het Klimaatakkoord van Parijs, het Amerikaanse infrastructuurplan en het streven naar een klimaatneutrale economie weer in beeld. De regering Biden keurde daar bovenop de Inflation Reduction Act (uitbreiding van het belastingskrediet) goed.  

3. Waardering biedt kansen

 • Als de olie- en elektriciteitsprijzen op een hoog niveau blijven, is dat goed nieuws voor hernieuwbare energie, voor slimme elektriciteitsnetwerken en energiemeters.
 • De winstvooruitzichten van deze bedrijven maakt ze aantrekkelijk.

Wist je dat?

… de elektriciteit opgewekt door één omwenteling van een windturbine genoeg is om een Tesla Model 3 meer dan een afstand van 150 km te laten rijden? (bron Merrill Lynch).

Contacteer KBC Brussels Live
Meer weten over onze beleggingsstrategie

Redactie beëindigd op 31 oktober 2022

Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken