Rapport verantwoord beleggen

KBC Select Investors SRI Global Flexible Allocation Corporate Shares Capitalisation
LU1885682549
SFDR-classificatie: art.8

Publicatiedatum: 31-01-2023

Rapport verantwoord beleggen

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.

Bedrijven die de Global Compact duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties (UNGC) ernstig schenden, worden  door KBC  uitgesloten uit de verantwoorde fondsen.
Lees meer

Fonds

100% In lijn met UNGC
Bron: MSCI, Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2023) - Data coverage rate: 92,18% fonds

Enkele begrippen uitgelegd

De CO2-intensiteit of koolstofintensiteit van een bedrijf geeft weer hoeveel ton CO2 een bedrijf uitstoot per miljoen omzet in Amerikaanse dollar (t CO2 e/$M omzet). De hoeveelheid ton CO2 die een bedrijf uitstoot is de som van:

 • de directe CO2-uitstoot als gevolg van de eigen activiteiten van het bedrijf (scope 1)
 • de directe CO2-uitstoot als gevolg van de opwekking van aangekochte elektriciteit (scope 2)

De indirecte CO2-uitstoot als gevolg van activiteiten van bijvoorbeeld toeleveranciers en klanten (scope 3) wordt niet meegenomen in de som.

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle CO2 -intensiteit van onderliggende bedrijven in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De CO2-intensiteit of koolstofintensiteit van een land geeft weer hoeveel ton CO2 een land uitstoot per miljoen Bruto Binnenlands Product in Amerikaanse dollar (t CO2 e/$M BBP). De hoeveelheid ton CO2 die een land uitstoot is de som van:

 • de CO2-uitstoot als gevolg van de binnenlandse productie van goederen en diensten voor binnenlands gebruik en export
 • de CO2-uitstoot als gevolg van de import van goederen en diensten, teruggaand tot het land van oorsprong.

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle CO2-intensiteit van onderliggende landen in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De data coverage rate geeft het aandeel weer van beleggingsinstrumenten waarvoor relevante data beschikbaar is, uitgedrukt als percentage. Voor de berekening hiervan wordt er geen rekening gehouden met technische elementen zoals cash of afgeleide producten.

ESG staat voor Environment, Social en Governance (of vertaald: milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur), en verwijst naar de drie thema’s die centraal staan bij een duurzaamheidsscreening.

Obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten (‘ESG-obligaties’). We onderscheiden drie types:

1.       Groene obligaties: voor financiering van projecten met een positieve impact op het milieu

2.       Sociale obligaties: voor financiering van projecten met een positieve impact op de maatschappij

3.       Obligaties ter financiering van groene en sociale projecten: voor financiering van projecten met een positieve impact op zowel het milieu als op de maatschappij

Zowel bedrijven als overheden kunnen deze types van obligaties uitgeven. Om bij KBC Asset Management als ESG-obligatie in aanmerking te komen, moeten de obligaties in overeenstemming zijn met de principes voor de aanwending van de opbrengsten van de International Capital Market Association (ICMA).

De ESG-risicoscore voor bedrijven meet het verschil tussen enerzijds de blootstelling van een bedrijf aan de voor zijn sector relevante risico’s op het vlak van milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur ( ESG-criteria) en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico’s afdekt. Hoe lager de ESG-risicoscore van een bedrijf op een schaal van 0 tot 100, hoe minder duurzaamheidsrisico aanwezig is.  

De ESG risicoscore voor bedrijven wordt bepaald vanuit drie invalshoeken:

 1. Milieu: afvalbeleid, waterintensiteit en uitstoot van broeikasgassen,…
 2. Sociaal: werkomstandigheden, diversiteit van de werknemers en recht op vereniging,…
 3. Bestuur: onafhankelijkheid van de raad van bestuur en transparantie op het vlak van verloning en belastingen,…

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle ESG risicoscores van de onderliggende bedrijven in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De ESG-score voor landen beoordeelt hoe performant het overheidsbeleid van landen is op het vlak van milieu, sociale thema’s en goed bestuur (ESG criteria). Hoe hoger de ESG score voor een land op een schaal van 0 tot 100, hoe meer landen zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.

De score wordt bepaald vanuit vijf invalshoeken:

 1. Algemene economische prestaties en stabiliteit
 2. Socio-economische ontwikkelingen en gezondheid van de bevolking
 3. Gelijkheid, vrijheid en rechten van de bevolking
 4. Milieu
 5. Veiligheid, vrede en internationale verhoudingen

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle ESG scores van de onderliggende landen in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De Responsible Investing Advisory Board is een onafhankelijke raad van academici, die continu zoekt naar een betere invulling van verantwoord beleggen. Elke wijziging die KBC doorvoert aan de verantwoord beleggen- methodologieën moet hun toets doorstaan. Op die manier houdt KBC een vinger aan de pols met maatschappelijke tendensen.

Het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) heeft tien duurzaamheidsprincipes geformuleerd op het vlak van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie, waaraan alle bedrijven zich zouden moeten houden. In de verantwoorde fondsen sluit KBC alle bedrijven uit die deze principes ernstig schenden. KBC doet hiertoe beroep op de Global Standard Screening en Controversy Research van Sustainalytics en ESG Controversies van MSCI.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese wetgeving voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Ze deelt onder meer fondsen op in drie categorieën:

 • Artikel 6-fondsen: fondsen die geen duurzame ambities koesteren, of niet in de mogelijkheid zijn het te berekenen.
 • Artikel 8-fondsen: fondsen die een combinatie van ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 9-fondsen: fondsen die een duurzame doelstelling hebben en waarbij de concrete bijdrage aan deze doelstelling gemeten en gerapporteerd kan worden.

Bedrijven of overheden die met hun activiteiten of de manier waarop ze die activiteiten uitvoeren zwaar indruisen tegen de principes van verantwoord handelen worden uitgesloten. We onderscheiden 2 types:

 • Uitsluitingscriteria die gelden voor alle actief beheerde fondsen van KBC zoals het uitsluiten van ernstige schenders van de Global Compact principes van de Verenigde Naties, schending van mensenrechten, controversiële regimes, tabaksproducenten, ontginning van steenkool, …
 • En uitsluitingscriteria specifiek voor fondsen die verantwoord beleggen zoals het uitsluiten van bedrijven gelinkt aan of actief in conventionele wapens, fossiele brandstoffen, gokactiviteiten, adult entertainment, bont- en speciaalleer, niet-verantwoorde winning van palmolie, … . 

Dit rapport bevat informatie (de "Informatie") die afkomstig is van MSCI Inc., aan haar gelieerde ondernemingen of informatieleveranciers (de "MSCI-partijen") en kan zijn gebruikt om scores, ratings of andere indicatoren te berekenen. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd/verspreid, of worden gebruikt als basis voor of bestanddeel van financiële instrumenten of producten of indices. De MSCI-partijen staan niet in voor de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de hierin opgenomen gegevens of informatie en wijzen uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand, waaronder die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling om een beleggingsbeslissing te nemen (of zich daarvan te onthouden) en mag niet als zodanig worden beschouwd, noch worden opgevat als een indicatie of garantie van enig toekomstig rendement, analyse, prognose of voorspelling. Geen van de MSCI-partijen is aansprakelijk voor fouten of omissies in verband met de hierin opgenomen gegevens of informatie, of voor directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of andere schade (met inbegrip van gederfde winst), zelfs indien zij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dit is een rapport dat u ontvangt als belegger in dit fonds. De informatie is ter beschikking gesteld door KBC Asset Management NV (KBC AM) en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, noch als beleggingsaanbeveling. Het bevat een samenvatting van kenmerken van het product en is geldig op de datum van het rapport. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM.