Rapport verantwoord beleggen

KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic Shares DIS
BE6338506411
SFDR-classificatie: art.8

Publicatiedatum: 28-04-2023

Rapport verantwoord beleggen

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.

De ESG-risicoscore voor bedrijven meet het verschil tussen enerzijds de blootstelling van een bedrijf aan de, voor zijn sector relevante, risico's op het vlak van milieu, sociale thema's en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico's afdekt. Een lagere score duidt op minder duurzaamheidsrisico voor dit bedrijf.
Lees meer

Fonds
18,15

Doel
Lager dan 19,27

Bron: Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2023) - Data coverage rate: 100,00% fonds

De CO2-intensiteit of koolstofintensiteit van een bedrijf geeft weer hoeveel ton CO2 een bedrijf uitstoot (scope 1+2) per miljoen omzet in Amerikaanse dollar (tCO2e/$M omzet).
Lees meer

Fonds
13,53% daling tegenover referentiewaarde van eind 2019

Doel
50% daling tegen 2030 tegenover doelwaarde van eind 2019
2019 is binnen de sector het algemeen aanvaarde referentiejaar voor het doel.

FondsDoel
2022-11-04113,35
2023-04-3098,01
2023-05-02111,64
Bron: S&P Trucost Limited © Trucost (2023) - Data coverage rate: 99,82% fonds - Doel: zie tabel 2 Vermindering koolstofintensiteit op www.kbc.be/documentatie-beleggen>Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen
information-expr-lightbulb

Wist je dat één ton CO2 gelijk is aan:

 • de gemiddelde uitstoot voor 1 passagier op een heen- en terugvlucht Brussel-New York
 • 5800 km rijden met een dieselwagen

Bron: Sibelga

Bedrijven die de Global Compact duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties (UNGC) ernstig schenden, worden  door KBC  uitgesloten uit de verantwoorde fondsen.
Lees meer

Fonds

100% In lijn met UNGC
Bron: MSCI, Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2023) - Data coverage rate: 99,82% fonds

Enkele begrippen uitgelegd

De CO2-intensiteit of koolstofintensiteit van een bedrijf geeft weer hoeveel ton CO2 een bedrijf uitstoot per miljoen omzet in Amerikaanse dollar (tCO2e/$M omzet). De hoeveelheid ton CO2 die een bedrijf uitstoot is de som van:

 • de directe CO2-uitstoot als gevolg van de eigen activiteiten van het bedrijf (scope 1)
 • de indirecte CO2-uitstoot als gevolg van de opwekking van aangekochte elektriciteit (scope 2)

De indirecte CO2-uitstoot als gevolg van activiteiten van bijvoorbeeld toeleveranciers en klanten (scope 3) wordt niet meegenomen in de som.

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle CO2 -intensiteit van onderliggende bedrijven in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De data coverage rate geeft het aandeel weer van beleggingsinstrumenten waarvoor relevante data beschikbaar is, uitgedrukt als percentage. Voor de berekening hiervan wordt er geen rekening gehouden met technische elementen zoals cash of afgeleide producten.

ESG staat voor Environment, Social en Governance (of vertaald: milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur), en verwijst naar de drie thema’s die centraal staan bij een duurzaamheidsscreening.

De ESG-risicoscore voor bedrijven meet het verschil tussen enerzijds de blootstelling van een bedrijf aan de voor zijn sector relevante risico’s op het vlak van milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur ( ESG-criteria) en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico’s afdekt. Hoe lager de ESG-risicoscore van een bedrijf op een schaal van 0 tot 100, hoe minder duurzaamheidsrisico aanwezig is.  

De ESG risicoscore voor bedrijven wordt bepaald vanuit drie invalshoeken:

 1. Milieu: afvalbeleid, waterintensiteit en uitstoot van broeikasgassen,…
 2. Sociaal: werkomstandigheden, diversiteit van de werknemers en recht op vereniging,…
 3. Bestuur: onafhankelijkheid van de raad van bestuur en transparantie op het vlak van verloning en belastingen,…

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle ESG risicoscores van de onderliggende bedrijven in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De Responsible Investing Advisory Board is een onafhankelijke raad van academici, die continu zoekt naar een betere invulling van verantwoord beleggen. Elke wijziging die KBC doorvoert aan de verantwoord beleggen- methodologieën moet hun toets doorstaan. Op die manier houdt KBC een vinger aan de pols met maatschappelijke tendensen.

Het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) heeft tien duurzaamheidsprincipes geformuleerd op het vlak van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie, waaraan alle bedrijven zich zouden moeten houden. In de verantwoorde fondsen sluit KBC alle bedrijven uit die deze principes ernstig schenden. KBC doet hiertoe beroep op de Global Standard Screening en Controversy Research van Sustainalytics en ESG Controversies van MSCI.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese wetgeving voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Ze deelt onder meer fondsen op in drie categorieën:

 • Artikel 6-fondsen: fondsen die geen duurzame investering als doelstelling hebben, noch ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 8-fondsen: fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 9-fondsen: fondsen die een duurzame doelstelling hebben.

Bedrijven of overheden die met hun activiteiten of de manier waarop ze die activiteiten uitvoeren zwaar indruisen tegen de principes van verantwoord handelen worden uitgesloten. We onderscheiden 2 types:

 • Uitsluitingscriteria die gelden voor alle actief beheerde fondsen van KBC zoals het uitsluiten van ernstige schenders van de Global Compact principes van de Verenigde Naties, schending van mensenrechten, controversiële regimes, tabaksproducenten, ontginning van steenkool, …
 • En uitsluitingscriteria specifiek voor fondsen die verantwoord beleggen zoals het uitsluiten van bedrijven gelinkt aan of actief in conventionele wapens, fossiele brandstoffen, gokactiviteiten, adult entertainment, bont- en speciaalleer, niet-verantwoorde winning van palmolie, … . 

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.