Beroepsaansprakelijkheidsverzekering arts

KBC-Polis Medische en paramedische beroepen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering arts

KBC-Polis Medische en paramedische beroepen

Waarom heb je als arts baat bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In je medisch beroepsleven kun je helaas geconfronteerd worden met patiënten die een schadevergoeding van jou eisen. Stel, een patiënt schuift uit over de pas geboende vloer van je wachtkamer of je vergeet een kompres in het lichaam van een patiënt. Dankzij de aansprakelijkheidsverzekering zal het slachtoffer een correcte vergoeding krijgen voor de geleden schade. Zelfs wanneer er na een behandeling complicaties optreden die niet eens het gevolg zijn van een medische fout of nalatigheid, dan kun jij rekenen op juridische bescherming.

Wie is verzekerd?

Elke medicus of paramedicus met een eigen, zelfstandige praktijk kan een KBC-Polis Medische en paramedische beroepen afsluiten. Zo bescherm je jezelf, je vervanger of iedereen die bij jou werkt tegen aansprakelijkheden. 

Wat is verzekerd in de Polis Medische en paramedische beroepen?

1. Verzekering medische beroepsaansprakelijkheid

Maak je als arts of paramedicus een fout, dan kan dat een grote invloed hebben op je patiënt. Deze verzekering dekt je in voor je medische beroepsaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering arts

Wat is onder andere verzekerd?

 • Je medische beroepsaansprakelijkheid ingevolge professionele fouten of nalatigheden.
 • De algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die je oploopt naar aanleiding van de uitoefening van je beroep.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade veroorzaakt door opzet
 • Schade door een zware fout, zoals dronkenschap, vandalisme…
 • Doelbewust uitvoeren van onnodige ingrepen of behandelingen
 • Betwistingen i.v.m. erelonen, onkosten...

2. Verzekering voor je medisch beroep: rechtsbijstand

Het betreft juridische hulp en bijstand als je schade lijdt of strafrechtelijk vervolgd wordt. Als arts kun je een beroep doen op de verzekering in de hieronder opgesomde gevallen.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Als je zelf schade hebt geleden, dan vorderen wij die terug van de persoon die hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk is.
 • Verdediging als je verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf tijdens je beroepsuitoefening. We staan je bij tijdens gerechtelijk procedures, strafrechtelijke verdediging of bij een tuchtrechtelijke inbreuk.
 • Als je zelf schade veroorzaakt, verdedigen wij je ook tegen de burgerlijke partijstelling

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Geschillen tussen verzekerden onderling
 • Geschillen bij het bezitten, houden of besturen van motorvoertuigen en aanhangwagens, luchtvaartuigen, spoorvoertuigen en zeilboten
 • Geschillen over onroerende goederen of gedeelten ervan die je niet gebruikt voor je praktijk

3. Rechtsbijstand Medi+

Ben je liever wat ruimer verzekerd, dan is deze verzekering aangewezen. Je doet een beroep op deze verzekering voor alle juridische geschillen die je in je beroepsleven als arts (medicus of paramedicus) persoonlijk kunt oplopen, behalve diegenen die worden uitgesloten. Ook als je personeel tewerkstelt en jij als werkgever een juridisch geschil hebt, gaan wij je belangen verdedigen.

Verzekering arts

Wat is onder andere verzekerd?

Rechtsbijstand voor alle juridische geschillen, behalve als ze worden uitgesloten, met daarnaast nog extra waarborgen zoals:

 • Rechtsbijstand bij fiscale geschillen als je bij de bevoegde rechtbank in beroep kunt gaan tegen de op jouw naam gevestigde aanslag
 • Bij misdrijven en tuchtrechtelijke inbreuken: als opzet niet weerhouden wordt, betalen wij je de erelonen en kosten terug die in deze rechtsbijstand verzekerd zijn.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Geschillen tussen verzekerden onderling
 • Geschillen rond onroerende goederen of delen ervan die je niet gebruikt voor je praktijk
 • Geschillen die te maken hebben met het bezitten, houden of besturen van motorvoertuigen en aanhangwagens, luchtvaartuigen, spoorvoertuigen en zeilboten

Wat je nog moet weten

 • De KBC-Polis Medische en paramedische beroepen kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten:
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor je beroep  
  • Rechtsbijstandsverzekering  
  • Rechtsbijstandsverzekering Medi + 
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche:

Maak kennis met KBC Brussels Mediservice

Vul je gegevens in
Geef aan wanneer je tijd hebt voor een gesprek
Een contactpersoon belt je op om een afspraak vast te leggen

Ook interessant

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering geeft je de juiste juridische en financiële bijstand.