Werkkapitaalfinanciering


Vanaf 6.000 euro
 • Financier je werkkapitaal met een exploitatiekrediet
 • Ga onder nul, of neem vaste voorschotten op
 • Beheer je werkkapitaalfinanciering volledig digitaal
Simuleer je financiering

Wat is werkkapitaalfinanciering?

Je onderneming heeft werkkapitaal nodig om aan betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Wisselt je werkkapitaal over korte of lange periodes? Of heb je onvoldoende financiële reserves om de tijd tussen uitgaven en inkomsten te overbruggen? Je kunt je werkkapitaal financieren met een exploitatiekrediet.

Wat is een exploitatiekrediet?

Een exploitatiekrediet gebruik je om de exploitatie van je onderneming te garanderen. Anders verwoord: om je dagelijkse operationele kosten te dekken, of om tijdelijke tekorten vlot op te vangen.

Er zijn 2 manieren om een exploitatiekrediet op te nemen:

 1. Onder nul gaan (kaskrediet): je kunt tot een afgesproken bedrag in het rood gaan op je zakelijke rekening.
 2. Vaste bedragen opnemen (vast voorschot): je kunt één of meerdere vaste bedragen met een vaste looptijd opnemen.

Afhankelijk van je financiële planning en werkkapitaalbehoefte, kun je kiezen voor 1 van de 2 gebruiksvormen, of een combinatie van beide.

Meer over werkkapitaalfinanciering

Werkkapitaalfinanciering, ook wel exploitatiekrediet genoemd, is geschikt als je:

 • Vlot wilt anticiperen op verwachte en onverwachte tekorten
 • Je werkkapitaal wilt verruimen met een financiële buffer
 • Je eigen liquide middelen wilt vrijhouden

Een exploitatiekrediet kun je op 2 manieren gebruiken:

Kaskrediet
Met een kaskrediet kun je tot een bepaald bedrag flexibel onder nul gaan op je zakelijke rekening. Deze gebruiksvorm is geschikt als je onverwachte tekorten snel wilt opvangen.

Vast voorschot
Met een vast voorschot, ook wel straight loan genoemd, kun je één of meerdere vaste bedragen opnemen die door KBC Brussels op je zakelijke rekening worden gestort voor een bepaalde periode. Deze gebruiksvorm is handig als je vooraf een inschatting kunt maken van het bedrag dat je nodig hebt en de datum dat je zult terugbetalen. De looptijd is minimaal 7 dagen en maximaal 1 jaar.

Algemeen

 • Met werkkapitaalfinanciering kun je snel en eenvoudig wisselende kapitaalbehoeften en tijdelijke liquiditeitstekorten opvangen
 • Je hebt altijd een financiële buffer voor je werkkapitaal
 • Je kunt je exploitatiekrediet op 2 manieren opnemen en dus volledig afstemmen op je werkkapitaalbehoefte
 • Met werkkapitaalfinanciering kun je je leveranciers contant betalen, wat je vaak korting oplevert
 • Je kunt je klanten langere betaaltermijnen geven
 • Je kunt je werkkapitaalfinanciering volledig digitaal beheren in KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch en KBC Brussels Business Dashboard
 • Heb je even meer budgettaire ruimte nodig dan anders? Dan kun je een hoger kredietplafond aanvragen

Kaskrediet

 • Stortingen op je zakelijke rekening zorgen ervoor dat het opgenomen bedrag wordt aangezuiverd
 • Je hoeft geen investeringsbewijzen voor te leggen
 • Je betaalt enkel rente op het bedrag waarmee je per dag onder nul gaat. De rente is fiscaal aftrekbaar

Vast voorschot

 • Je kunt het kredietplafond en de looptijd van de opnemingen zelf bepalen
 • Je kunt op elk moment, tot het kredietplafond, vaste voorschotten opnemen
 • De rente en kosten zijn fiscaal aftrekbaar

Het plafond van je exploitatiekrediet wordt bepaald door je financiële planning en exploitatienoden:

 • Je kunt vanaf 6.000 euro tot het afgesproken kredietplafond onder nul gaan met een kaskrediet.
 • Vanaf 25.000 euro kun je ook vaste voorschotten opnemen.

Je kunt je werkkapitaalfinanciering simuleren in KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch en KBC Brussels Business Dashboard.

Minder financiering nodig? Tot 5.000 euro kun je kiezen voor KBC Brussels-Business Budgetfaciliteit.

Overkoepelend

 • Kredietlijnprovisie
  Voor het ter beschikking stellen van de exploitatiekredietlijn betaal je driemaandelijks een kredietlijnprovisie. De provisie wordt berekend op het gemiddelde bedrag van de exploitatiekredietlijn (of op het hoogst opgenomen bedrag als dit hoger is).
 • Dossierkosten
  Voor de opmaak van een kredietcontract betaal je eenmalig dossierkosten, afhankelijk van het toegestane kredietbedrag.
 • Beheerskosten
  Je betaalt driemaandelijks een vast bedrag voor het beheer van deze kredietopening.


Kaskrediet

 • De rentevoet
  De rente wordt bepaald op basis van een overeengekomen referentierentevoet. Op de waarde van die referentierentevoet wordt de overeengekomen marge toegepast. De (referentie)rentevoet mag nooit negatief zijn. De verschuldigde rente wordt aan het einde van elk kalenderkwartaal ingeboekt op je rekening.
 • Extra rente
  Als je uitzonderlijk meer opneemt dan het kredietplafond of het kaskrediet langer gebruikt dan overeengekomen, betaal je extra rente op het bedrag van de overschrijding en zolang deze aanhoudt. De referentierentevoet, de marge en de overschrijdingsrentevoet die in je dossier van toepassing zijn, worden vastgelegd in het kredietcontract.

Het bedrag of het percentage, en de berekeningswijze van bovengenoemde kosten en provisies worden overeengekomen in het kredietcontract (incl. de Algemene Kredietvoorwaarden).

Vast voorschot

 • Rente
  Bij de opname van het vast voorschot leggen we het tarief vast. De rentevoet van een opneming van het vaste voorschot is gebaseerd op de Euribor, verhoogd met een marge.
  Je hebt zekerheid over de rente die je op de vervaldag van het vast voorschot betaalt. Je betaalt alleen rente op het opgenomen bedrag.
 • Trekkingsrechten
  Voor elke opneming van een vast voorschot betaal je trekkingsrechten.
 • Nalatigheidsinteresten
  Als je op de vervaldag van een vast voorschot geen of onvoldoende provisie op je rekening hebt, rekenen we nalatigheidsinteresten aan op het achterstallige kapitaal.

Wil je je werkkapitaal financieren met een exploitatiekrediet, dan kun je je krediet digitaal aanvragen, tekenen, opvolgen én beheren in KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch en KBC Brussels Business Dashboard.

Of je kunt de hulp van Kate inschakelen. Je vindt Kate, je digitale assistent, rechtsboven in KBC Brussels Mobile. Vraag haar: ‘Ik wil een exploitatiekrediet aanvragen’.

Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Kaskrediet
Je neemt het kaskrediet op door onder nul te gaan op je zichtrekening. De inkomsten die je ontvangt op je rekening zuiveren het krediet weer aan.

Vast voorschot
Na goedkeuring van je aanvraag stort KBC Brussels het krediet op je zakelijke zichtrekening. Deze bedragen kun je opnemen als vaste voorschotten via KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch, KBC Brussels Business Dashboard, of via je KBC Brussels-Bankkantoor.

Dankzij de verzekering KBC Brussels-Kwijtschelding schuld betaalt KBC Verzekeringen bij overlijden het negatieve saldo van je KBC Brussels-zichtrekening waaraan het krediet gekoppeld is terug. Zo is je gezin financieel beschermd als je overlijdt tijdens de looptijd van het kaskrediet. Sluit je een kaskrediet af voor je vennootschap? In dat geval is je vennootschap beschermd.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering omvat een overlijdensdekking voor maximaal 3 personen, niet ouder dan 60 jaar bij aanvang van het krediet.

De verzekering dekt tegoeden tot 100.000 euro.

De KBC Brussels-Kwijtschelding schuld volgt de terugbetaling van de lening, zo ben je nooit over- of onderverzekerd.

Wat dekt de verzekering niet?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere:

 • overlijden van de verzekerde door zelfdoding tijdens het eerste jaar van aansluiting bij de verzekering,
 • overlijden van de verzekerde binnen het jaar na zijn aansluiting door een ernstige aandoening (vermeld in de algemene voorwaarden) waarvoor de verzekerde in behandeling was bij zijn aansluiting.

Wat je nog moet weten?

 • De verzekering Kwijtschelding Schuld is een overlijdensverzekering onder het stelsel van de tak 21-levensverzekering.
 • Op het verzekeringsproduct KBC Brussels-Kwijtschelding schuld is het Belgische recht van toepassing.
 • Het einde van het kaskrediet betekent het einde van de dekking ten aanzien van alle verzekerden. Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar betekent enkel het einde van de dekking in hoofde van de betrokken verzekerde. Als er andere verzekerden zijn, loopt de dekking uiteraard nog voort.
 • Je KBC Brussels-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be
 • Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van het KBC Brussels-Kaskrediet en KBC Brussels-Kwijtschelding schuld kun je terecht op onze website of bij je KBC Brussels-bankkantoor.
Simuleer je financiering