Nieuwe voorwaarden groepsverzekering

Overzicht inhoudelijke wijzigingen

Nieuwe voorwaarden groepsverzekering

Overzicht inhoudelijke wijzigingen

Heb je een groepsverzekering gekozen voor je werknemers?

Een verstandige keuze, want het belang van aanvullende pensioenen neemt toe. Dat betekent ook dat de wetgeving voor aanvullende pensioenen almaar strikter wordt. Op 1 december 2017 wijzigen daarom de algemene en bijzondere voorwaarden van de Groepsverzekering voor loontrekkenden.

Waarom nieuwe voorwaarden?

De overheid wil onder andere meer transparantie in de informatie die werknemers krijgen over hun groepsverzekering. Net als bij een loonfiche moeten de werknemers zelf kunnen nagaan wat hun werkgever voor hen heeft opgebouwd. Dat kan ondertussen via www.mypension.be. We moeten de algemene voorwaarden van onze groepsverzekering dus volledig afstemmen op de nieuwe wetgeving.

Bovendien maken we van deze gelegenheid gebruik om een aantal optimalisaties aan te brengen.

Wat verandert er precies vanaf december 2017?

De structuur en de stijl van de algemene voorwaarden is volledig om de leesbaarheid voor jou als werkgever én voor de aangeslotene te verhogen:

• De voorwaarden beginnen met een wegwijs om je op weg te helpen in de verschillende onderdelen van een groepsverzekeringscontract. Tegelijkertijd geven we ook transparant de rechten en plichten van elke partij weer. Op die manier krijgt jouw werknemer ook een beter zicht op het voordeel dat je hem of haar biedt.
• We voorzien een aparte set van algemene voorwaarden voor vaste bijdrage (DC) versus doel (DB)-plannen, zodat eigenheden van beide type contracten beter naar voren komen en daardoor beter begrijpbaar zijn voor jou als lezer.

Wijziging uitkeringsmoment

De belangrijkste wettelijke verandering is de wijziging van het uitkeringsmoment.

• Het uitkeringsmoment van dit aanvullend pensioen is niet langer de contractueel vastgelegde einddatum, maar het moment van wettelijke pensionering van de aangesloten medewerker. Dat moment is dus verschillend voor elke aangeslotene.
• Tegelijkertijd vraagt de wetgever ook om de contractueel vastgelegde einddatum vanaf nu te definiëren als de pensioenleeftijd.
• De pensioenleeftijd is de contractuele einddatum die voor elke aangeslotene dezelfde is. De meest voorkomende pensioenleeftijden zijn 60 en 65 jaar. Deze pensioenleeftijd wordt gebruikt in berekening van prognoses, bijvoorbeeld de berekening van de verwachte prestatie op einddatum.

Ter illustratie: 

Stel dat de pensioenleeftijd vermeld in het contract gelijk is aan 65 jaar, dan kunnen er zich drie situaties voordoen:

a) Werknemer gaat op wettelijk pensioen vóór 65 jaar

Stel dat je werknemer op vervroegd pensioen gaat (bijvoorbeeld op zijn 62ste), dan wordt de aansluiting stopgezet en wordt de reserve op dat moment reeds uitgekeerd. Hij ontvangt zijn aanvullend pensioen met andere woorden vroeger dan de pensioenleeftijd vermeld in het contract.

b) Werknemer gaat op wettelijk pensioen op zijn 65ste

Aansluiting wordt stopgezet en reserve uitgekeerd. Het aanvullend pensioen wordt dus uitgekeerd volgens de pensioenleeftijd vermeld in het contract.

c) Werknemer gaat pas na zijn 65ste op pensioen

De aansluiting wordt verlengd tot aan de leeftijd waarop de werknemer op wettelijk pensioen gaat (bijvoorbeeld 67 jaar). Opgelet: deze verlenging gebeurt dan aan de actuele rentevoet en is een nieuw te aanvaarden risico.

Doelplannen: aanpassing in toepassen van deeltijdse tewerkstelling

Een doelformule bevat standaard een loopbaanbreuk. Hoe verreken je deeltijdse tewerkstelling in deze doelformule?

Tot op vandaag verrekenen we deeltijdse tewerkstelling contractueel via een tewerkstellingsbreuk die we toevoegen aan de doelformule met loopbaanbreuk.

Dit werkt als volgt:

• De verworven prestatie, als ook het doelkapitaal op einddatum, wordt berekend alsof de persoon voltijds zou werken. Dus in de teller van de loopbaanbreuk noteren we elk deeltijds gewerkt jaar als voltijds.
• Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met een tewerkstellingsbreuk. De teller van deze breuk stemt overeen met de werkelijk gepresteerde (deeltijdse) tewerkstelling voor het verleden. Voor de toekomstige diensttijd gaan we bij de berekening van het doelkapitaal op einddatum uit van laatst gekende tewerkstelling. De noemer stemt overeen met de tijd op voltijdse basis tussen datum in dienst en de einddatum.
• Aan de hand van een voorbeeld:
        o Doel: 1* jaarloon *n/30 *n1/n2 waarbij
          ⚰  n/30 = loopbaanbreuk alsof deeltijdser voltijds werkt en noemer is totale loopbaan afgetopt op 30
          ⚰  n1/n2 = tewerkstellingsbreuk met
                          • n1 = deeltijdse tewerkstelling tussen in dienst en einddatum
                          • n2 = jaren (gerekend als voltijds) tussen in dienst en einddatum maar niet afgetopt.
        o Medewerker komt in dienst op 25-jarige leeftijd en zal op einddatum van 65 jaar dus 40 dienstjaren kunnen hebben.
        o Medewerker werkt 20 jaar halftijds
        o Berekening maken van doelkapitaal op 45 jaar:
           1*jaarloon op 45 jaar*20/30*10/40

Recent heeft de toezichthouder FSMA een duidelijke interpretatie gepubliceerd met het verwerken van deeltijdse tewerkstelling in een doelplan. Deeltijdse tewerkstelling moet onmiddellijk verrekend worden in de teller van de loopbaanbreuk in de doelformule.

Aan de hand van hetzelfde voorbeeld:

            o Doel: 1* jaarloon *n/30.
            o Medewerker komt in dienst op 25-jarige leeftijd en zal op einddatum van 65 jaar dus 40 dienstjaren kunnen hebben.
            o Medewerker werkt 20 jaar halftijds
            o Berekening maken van doel op 45 jaar:
               1*jaarloon op 45 jaar*10/30

Vanaf 01/12/2017, of de eerstvolgende hoofdvervaldag van je contract als die later ligt, wordt de berekening van het doelkapitaal bij deeltijdse tewerkstelling in lijn gebracht met de huidige opgelegde interpretatie van de wetgeving.

Nieuwe tekst in bijzondere voorwaarden

Voor de aangeslotenen die deeltijds werken of gewerkt hebben, wordt de periode waarin men deeltijds werkt of gewerkt heeft, prorata meegeteld in functie van het percentage van deeltijdse tewerkstelling gedurende deze periode.

Maandelijkse premiebetaling op het einde van de maand

Waarom vanaf nu maandelijkse premiebetaling?

KBC voorziet enkel nog maandelijkse premiebetalingen, naar analogie met het loon dat je ook maandelijks betaalt aan jouw werknemers. Op die manier betaal je correct premie en loon voor de medewerkers die in dienst zijn en zolang ze in dienst zijn.

Een jaarpremie is een premie die je vooraf betaalt. Als een medewerker in de loop van het jaar uit dienst gaat, blijft de premie volledig verworven voor deze medewerker en stort KBC dit niet meer gedeeltelijk terug aan jou als werkgever.

Met een maandelijkse premiebetaling ben je dus zeker dat je correct betaalt voor je medewerkers zolang ze in dienst zijn.

Voorbeeld

Je betaalt aan elke aangeslotene een jaarpremie van 1.200 euro, jaarlijks op hoofdvervaldag 1 januari.

Wat gebeurt er als medewerker A op 1 juli uit dienst gaat?

De premie van 1.200 euro blijft volledig in bezit van medewerker A. Er wordt geen teruggave gedaan van 600 euro, de helft van de premie. Dat betaalde je eigenlijk met het oog op prestaties van 1 juli tot en met 31 december.

Hoe werkt dat dan als je maandelijks betaalt?

Je betaalt maandelijks 100 euro in de periode januari tot en met juni. Vanaf de maand juli betaal je geen premie meer voor medewerker A. Hij krijgt dus 600 euro, enkel voor de periode dat hij actief werkte.

Stel dat je deze uitdiensttreding laattijdig doorgeeft en je de premie voor juli ook al hebt betaald. Die premie betalen wij in de volgende afrekening terug. Die premie is niet verworven voor de betrokken medewerker en krijg je dan ook terugbetaald.

Praktisch

Alle contracten met premiefrequentie anders dan maandelijks, worden op de eerste hoofdvervaldag vanaf de invoering van de nieuwe voorwaarden, omgeschakeld naar maandelijkse betaling. Als je vandaag trimestrieel, semestrieel of jaarlijks betaalt, schakelt KBC Brussels vanaf de jaarlijkse aanpassingsdatum vanaf 1-12-2017 om naar maandelijkse betaling.

Je vindt onderstaande tekst in de bijzondere voorwaarden:

ls de premiefrequentie nu al maandelijks, blijft volgende clausule behouden: 

De jaarlijkse aanpassingsdatum  is <datum>. 

De jaarpremie en de verzekeringstaks erop is in twaalf gelijke delen verschuldigd. De maandelijkse vervaldatum voor elk deel van de jaarpremie is de laatste kalenderdag van de betrokken maand. De vervaldatum is de datum waarop de premie uiterlijk op de rekening van de verzekeraar gestort moet zijn.

De premies en de verzekeringstaks zijn verschuldigd tot de eerste dag van de maand die volgt op de contractuele pensioenleeftijd of het ontslag van de aangeslotene.

Als de premiefrequentie verschillend is van maandelijks, verandert de tekst naar: 

De jaarlijkse aanpassingsdatum is <datum>. 
De premies en de verzekeringstaks dienen door de verzekeringnemer jaarlijks/semestrieel/trimestrieel en bij het begin van iedere verzekeringsperiode aan de verzekeraar te worden betaald. 

Vanaf <x/y/>2018 (of 1/12/2017 als de aanpassingsdatum december is), de volgende jaarlijkse aanpassingsdatum, geldt volgende nieuwe betaalfrequentie:
De totale premie is in twaalf gelijke delen verschuldigd. De maandelijkse vervaldatum voor elk deel van de jaarpremie is de laatste kalenderdag van de betrokken maand. De vervaldatum is de datum waarop de premie uiterlijk op de rekening van de verzekeraar gestort moet zijn.


De premies en de verzekeringstaks zijn verschuldigd tot de eerste dag van de maand die volgt op de contractuele pensioenleeftijd of het ontslag van de aangeslotene.

Betalen via domiciliering is niet verplicht, maar wel aan te bevelen omdat je ook deze looncomponent op tijd moet betalen. Vraag dus op tijd je domiciliëring aan bij KBC Brussels!

En waarom op het einde van de maand?

Vanaf de hoofdvervaldag vanaf 1/12/2017 wordt de premie verschuldigd op de laatste dag van de maand in plaats van de eerste dag van de maand, naar analogie met de lonen. Zo kun je alle wijzigingen die effect hebben op de premie, op tijd aangeven en kunnen wij daar rekening mee houden.

De premie is loon. Dat moet correct en op tijd betaald worden. Om ervoor te zorgen dat dit recht voor de aangeslotenen wordt gerespecteerd, voorzien we betaling van de premie op het einde van de maand. Je krijgt als werkgever niet alleen meer tijd om wijzigingen van de aangeslotenen door te geven, maar moet die pas doorgeven op een moment dat je ze allemaal kent.

Vandaag moet je wijzigingen al meer dan een maand vooraf doorgeven om tot een correcte premie te komen. Dat is niet altijd realistisch.

Praktisch

  • Betaal je via domiciliëring? De datum waarop de domiciliëring wordt uitgevoerd, wijzigt ook naar  het einde de maand. Die datum wordt ook op de factuur vermeld.
  • We maken duidelijke en goede afspraken met elkaar. Als werkgever moet jij enerzijds alle wijzigingen op tijd en correct doorgeven, zodat wij een correcte factuur kunnen sturen. Daarna moet KBC die wijzigingen op tijd en correct verwerken. We duiden in de ‘administratieve checklist’ duidelijk aan welke timings zowel jij als wij moeten respecteren.

Hoe zie je dat in de algemene voorwaarden?

Clausule: 3.2 Premie en vervaldagen

Artikel 14

De premieberekening vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt uitgedrukt in de vorm van een jaarpremie.

Deze jaarpremie wordt voor elke jaarlijkse aanpassingsdatum berekend op basis van de omvang van de waarborg waarop elke aangeslotene op deze datum recht heeft.

Deze jaarpremie is verschuldigd in twaalf gelijke delen. De maandelijkse vervaldatum voor elk deel van de jaarpremie is de laatste kalenderdag van de betrokken maand. De vervaldatum is de datum waarop de premie uiterlijk op de rekening van verzekeraar gestort moet zijn. 

De verschuldigde premie voor een aangeslotene wijzigt als de omvang van de waarborg wijzigt op de individuele aanpassingsdatum als gevolg van een tussentijdse herberekening. In dat geval zal de premie, verschuldigd vanaf de maand waarin deze individuele aanpassingsdatum valt, hieraan aangepast worden.’

Evenwichtige verantwoordelijkheden

Essentie: respecteren van de rechten van de aangeslotene

De nieuwe voorwaarden beschrijven duidelijker welke verplichtingen de werkgever heeft en welke KBC Verzekeringen. Essentieel zijn de rechten van de aangeslotenen. Jij als werkgever en wij als verzekeraar zorgen er samen voor dat de aangeslotenen krijgen waar zij contractueel recht op hebben. We denken hierbij aan tijdige aansluiting van iedereen die behoort tot de categorie van de groepsverzekering, berekening premie op basis van reële tewerkstelling of lonen, niemand uitsluiten die behoort tot de categorie van de groepsverzekering,...

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

Jij als werkgever beschikt over de personeelsgegevens die wij nodig hebben om de groepsverzekering correct uit te voeren. Jij moet personeelswijzigingen (in dienst, wijziging tewerkstelling ,...) dan ook correct en op tijd doorgeven. Uiteraard willen we je hierbij ondersteunen. Daarom hebben we de essentie nog eens op een rijtje gezet in de brochure ‘administratieve checklist’.

Als je die verplichting niet nakomt, dan draag je ook de verantwoordelijkheid voor de schade die hierdoor kan ontstaan en voor eventuele kosten voor extra werk voor KBC.  

Als je structureel de correcte uitvoering van de groepsverzekering verhindert omdat je de vereiste informatie niet of onjuist doorgeeft, dan kan KBC niet anders dan de verdere uitvoering stopzetten. Dat kan gaan om structurele niet-aansluiting van werknemers die contractueel wel recht hebben op de betrokken groepsverzekering, het structureel niet doorgeven van loonwijzigingen,…

Clausule 1.1 informatie verstrekt door de verzekeringnemer

Artikel 3

Het is uiteraard belangrijk dat de informatieverstrekking correct en volledig is, maar ook dat die tijdig wordt bezorgd en bovendien op een manier die vermijdt dat de privacy van de betrokken partijen kan geschonden worden.

De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor zou ontstaan. De schade die de verzekeraar hierdoor zou lijden kan verhaald worden op de verzekeringnemer. Zo kunnen kosten die de verzekeraar hierdoor zou oplopen aangerekend worden aan de verzekeringnemer.

Clausule 5.1 Einde van het groepsverzekeringscontract

Artikel 34

‘De verzekeraar heeft het recht dit groepsverzekeringscontract op te zeggen als de verzekeringnemer zijn verplichtingen niet nakomt. Dezelfde formaliteiten, termijnen en gevolgen als voor een opzegging door de verzekeringnemer gelden. 

Wat zijn de verplichtingen van KBC als verzekeraar?

Uiteraard dragen wij als KBC een even grote verantwoordelijkheid. Wij moeten de gegevens die wij van jou krijgen, tijdig en correct verwerken. Als wij onze plicht niet nakomen, dan dragen wij de verantwoordelijkheid van de geleden schade.

Uiteraard heb jij als verzekeringnemer ook altijd het recht om de groepsverzekering bij KBC stop te zetten.

Clausule 1.3 informatie verstrekt door de verzekeraar

Artikel 7

• De verzekeraar zorgt ervoor dat de aangeleverde informatie correct en tijdig wordt verwerkt bij de uitvoering van de groepsverzekering.

• Zoals beschreven doorheen de algemene en bijzondere voorwaarden en vastgelegd in de wetgeving, zorgt de verzekeraar ervoor dat de verzekeringnemer, de aangeslotenen, de begunstigde en de betrokken overheidsorganen tijdig en correct over de informatie beschikken die elk van hen nodig heeft in het kader van de uitvoering van de groepsverzekering.

• De verzekeraar is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen. De verzekeringnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor zou ontstaan. De schade die de verzekeringnemer, de aangeslotene of de begunstigde hierdoor zou lijden kan worden verhaald op de verzekeraar.

Wat als je een vraag hebt, buiten de contractuele verplichtingen van KBC?

Met dit contract mag je rekenen op een correcte en betrouwbare dienstverlening, waarin al het normale administratieve beheer voorzien is.

Heb je als klant toch nog een vraag die buiten dit normale administratieve beheer valt, dan kan KBC hiervoor een extra kost aanrekenen. KBC deelt deze kost altijd vooraf mee zodat jij kunt kiezen of we deze extra vraag al dan niet moeten behandelen.

Clausule 3.7 Technische grondslagen

Artikel 21

De verzekeraar heeft het recht om bijkomende kosten aan te rekenen voor bijzondere uitgaven die door toedoen van de verzekeringnemer, de aangeslotene of de begunstigde worden veroorzaakt. Deze kosten worden aangerekend op een redelijke en verantwoorde wijze. Dit houdt onder meer in dat de betrokkene op voorhand hiervan in kennis wordt gesteld zodat deze de kost kan inschatten.

Voorbeeld

Je vraagt een tussentijdse stand van zaken per aangeslotene van de verworven reserves en de minimumgarantie, en bijhorende eventuele tekorten. KBC bezorgt dit overzicht één keer per jaar. Dat is voorzien in het normale beheer. Wil je dit een keer extra, dan kunnen we hiervoor een kost aanrekenen.

Internationale elementen

KBC Verzekeringen beheert de groepsverzekering volgens Belgisch recht, dat is niet nieuw. In een groepsverzekering kunnen aangeslotenen of begunstigden internationale elementen aanbrengen, woonplaats aangeslotene of begunstigde in het buitenland bijvoorbeeld. KBC sluit uiteraard elke medewerker aan die recht heeft op de groepsverzekering. Er zijn dan ook geen beperkingen met betrekking tot buitenlandse aangeslotenen. Extra kosten voor het vergaren van kennis of voor het uitvoeren van buitenlands recht, is ten laste van de werkgever. Deze contractuele verduidelijking is ook apart in de voorwaarden opgenomen.

Clausule 7.2 Bepalingen mbt de internationale aspecten

Artikel 47

• Dit groepsverzekeringscontract wordt door de verzekeraar uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op aanvullende pensioenen in het algemeen en op groepsverzekeringscontracten in het bijzonder. In de relatie tussen de verzekeringnemer en de aangeslotene is het mogelijk dat door elementen als rechtskeuze, tewerkstellingskenmerken of woonplaats andere rechtsstelsels geheel of gedeeltelijk gerespecteerd moeten worden.

• Als er hierdoor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen zouden zijn voor de verzekeraar, is het de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer om in kaart te brengen welke afwijkende regels gelden en om een wijziging van de afspraken bij de verzekeraar te vragen. De kosten en tarifering die afgesproken werden in deze groepsverzekering houden geen rekening met enige gevolgen van de toepasselijkheid van andere rechtstelsels. In verhouding tot de omvang en de aard van dergelijke gevolgen, kan de verzekeraar overgaan tot een eenzijdige aanpassing van het contract en zelfs tot opzegging ervan.

• Alle geschillen tussen partijen in verband met dit contract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Onthaalstructuur standaard voorzien bij elk contract

De wetgever voorziet dat een aangeslotene zijn spaarpotje van een groepsverzekering bij een vorige werkgever kan overdragen naar zijn pensioenplan bij zijn nieuwe werkgever. Om deze spaarpotjes mooi apart te beheren zonder link naar jouw groepsverzekering, voorzien we standaard een onthaalstructuur. Die spaarpotjes zullen hier apart beheerd worden.

Wanneer een werknemer bij jou uit dienst gaat, krijgt hij ook de extra keuze om zijn spaarpotje naar die onthaalstructuur over te dragen. Welke keuze een werknemer bij uit dienst maakt, is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Een belangrijke beslissingselement kan de intrest zijn die binnen de verschillende keuzeopties van toepassing is.

De onthaalstructuur wordt nu standaard bij elk groepsverzekeringscontract toegevoegd via een apart deel in de algemene voorwaarden. We voegen hieronder een passage uit de algemene voorwaarden toe. In de bijzondere voorwaarden wordt de intrest vermeld die van toepassing is. Dat is de intrest die ook geldt voor nieuwe stortingen in jouw groepsverzekering.

Clausules algemene voorwaarden

Deel 3. Onthaalstructuur

Artikel 1

Bij deze groepsverzekering hoort een onthaalstructuur die alleen bestemd is voor het beheer van de reserves die een aangesloteneoverdraagt. Hierin worden de reserves beheerd van:

  • de aangeslotene die zijn reserves overdraagt afkomstig van een pensioentoezegging die hij genoot bij  een vorige werkgever.
  • de aangeslotene die na zijn uitdiensttreding bij de verzekeringnemer zijn reserves overdraagt naar deze onthaalstructuur.

Behalve deze overgedragen reserves, kunnen in de onthaalstructuur geen andere premies betaald worden.

Artikel 2

Deze onthaalstructuur heeft tot doel naast het wettelijk pensioen een aanvullend pensioen op te bouwen ten gunste van de aangeslotenen. Dit gebeurt door voormelde overgedragen reserves op te nemen op individuele rekeningen en deze te laten evolueren door de contractueel geldende interest. De waarde van zo een rekening wordt reserve genoemd.

• Zoals verder beschreven ontvangt de aangeslotene bij zijn wettelijke pensionering de reserve die op dat tijdstip opgebouwd is. Als de aangeslotene echter al voor zijn wettelijke pensionering zou overlijden, dan wordt de reserve die op het tijdstip van zijn overlijden opgebouwd is, uitgekeerd aan.

Artikel 3

Voor de reserve opgenomen op de individuele rekening  garandeert de verzekeraar een interest. Deze interest komt ook op  deze individuele rekening.

De intrest geldt voor elke ontvangen reserve vanaf de eerste werkdag volgend op de datum waarop de verzekeraar ze ontvangen heeft en dit tot de pensioenleeftijd die contractueel geldt in de onthaalstructuur op het ogenblik van ontvangst van de reserve . De toepasselijke interest op elke ontvangen reserve is deze van het moment van ontvangst van die reserve.

De bijzondere voorwaarden vermelden de pensioenleeftijd die geldt voor de onthaalstructuur. De verzekeraar kan deze pensioenleeftijd in de loop van de overeenkomst eenzijdig aanpassen en dit op basis van de algemene regels inzake wettelijke pensioenleeftijd. 

In het geval een aangeslotene op de contractueel voorziene pensioenleeftijd nog niet met wettelijk pensioen gaat en de pensioenleeftijd daarom uitgesteld wordt, wordt de interest die daarna geldt voor de op dat ogenblik opgebouwde reserve opnieuw vastgelegd.

De interest die van toepassing is bij aanvang van deze waarborg wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Niettemin kan de verzekeraar, afhankelijk van de marktrente en de wettelijke bepalingen, tijdens de duur van deze waarborg een nieuwe interest vastleggen. In dat geval deelt de verzekeraar aan de verzekeringnemer mee hoeveel de nieuwe interest bedraagt en vanaf welke datum die van toepassing is op de premies die daarna betaald worden.

Clausules bijzondere voorwaarden

Onthaalstructuur

Voor de onthaalstructuur die hoort bij deze groepsverzekering geldt op 1/12/2017 een interest van 0,75% en een contractuele pensioenleeftijd gelijk aan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aangeslotene 65 jaar wordt.

In het kader van de onthaalstructuur gelden voor de aangeslotene geen bijkomende keuzemogelijkheden.

Ontvangen reserve

Indien de aangeslotene vóór 1/12/2017 een reserve overdroeg die opgebouwd was in het kader van een andere of vroeger uitgeoefende beroepsactiviteit, werd deze ontvangen reserve opgenomen in deze groepsverzekering. 

Wat verwachten we van jou?

Zodra je de bundel met nieuwe voorwaarden ontvangen hebt, moet je die ondertekenen en aan ons terugsturen.

Extra info