Welke belastingen betaal ik bij het overlaten van de zaak?

Welke belastingen betaal ik bij het overlaten van de zaak?

Bij het overlaten van je zaak komen er natuurlijk ook belastingen kijken. Welke belastingen zijn dat? En hoe zit het voor de overnemer?

Voor de overlater

Welke belastingen van toepassing zijn bij het overlaten van je zaak, hangt af van de vorm. Gaat het om een vennootschap of een eenmanszaak?

Vennootschap:

  • In hoofde van de aandeelhouder/natuurlijke persoon zullen de meerwaarden op aandelen belastingvrij gerealiseerd kunnen worden indien de verrichting kadert binnen het normaal beheer van zijn privé-vermogen. Wanneer de verrichting het normaal beheer overstijgt, wordt dat aanzien als een abnormaal beheer en dat resulteert in een divers inkomen.
  • Er is geen btw verschuldigd: de verkoop van aandelen valt buiten de btw-sfeer.

Eenmanszaak:

  • Bij verkoop van een eenmanszaak zal er een meerwaarde worden verwezenlijkt. Wanneer de verwezenlijking van de meerwaarden gebeurt naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van de beroepswerkzaamheid, spreken we over stopzettingsmeerwaarden. Er wordt slechts rekening gehouden met de netto-meerwaarde. Dit wil zeggen dat de belastbare stopzettingsmeerwaarde gelijk is aan het positieve verschil tussen de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde van elk goed (verminderd met de kosten van vervreemding) en de aanschaffings- of vervangingswaarde (verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen of afschrijvingen). 
  • Let wel, de meerwaarden moeten niet per definitie gerealiseerd worden vooraleer de belastbaarheid ontstaat. De belastbaarheid ontstaat in principe ook wanneer de meerwaarden slechts worden vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in een akte die naar aanleiding van de stopzetting wordt opgesteld, zoals een aangifte van nalatenschap.

Btw:

  • Als de overlater een btw-plichtige is zonder recht op aftrek zal bij de overdracht van de eenmanszaak geen btw worden aangerekend.
  • Als de overlater een btw-plichtige is met recht op aftrek, zal de overdracht principieel met btw gebeuren. Indien men een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak overdraagt, blijft de overdracht vrij van btw. Om van dit vrijstellingsregime te kunnen genieten, moet de overnemer van de algemeenheid van goederen of de bedrijfstak, een btw-plichtige zijn die de intentie heeft om de economische activiteit verder te zetten. Het is dus vereist dat al de elementen die noodzakelijk zijn om de activiteit voort te zetten, worden overgedragen.

Voor de overnemer

  • Vennootschap: De bestaande afschrijvingen in de vennootschap zullen gewoon worden verdergezet. De overnemer zal niet kunnen afschrijven over de waarde van de aandelen.
  • Eenmanszaak: De overnemer zal kunnen afschrijven op basis van de prijs die werd betaald voor het materiaal en de goodwill.