Uitgifte coöperatieve aandelen door Cera

Een aandeel dat 3 keer kleur geeft aan je geld! (Informatie van Cera CVBA)

Uitgifte coöperatieve aandelen door Cera

Een aandeel dat 3 keer kleur geeft aan je geld! (Informatie van Cera CVBA)

Jaarlijks dividend

Je hebt het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend

Unieke vennotenvoordelen

Je geniet het hele jaar door van unieke vennotenvoordelen, van kortingen op topwijnen tot een permanent goedkoper telefoonabonnement.

Bijdrage tot maatschappelijke projecten

Je helpt een positieve impact te realiseren in onze samenleving. Cera steunt immers elk jaar meer dan 500 maatschappelijke projecten.

Teken in
Cera intekenen

Cera: samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert Cera, samen met haar vennoten en haar partners, economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

  • Als belangrijke aandeelhouder zorgt Cera voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • Cera realiseert positieve impact in onze samenleving
  • De vennoten van Cera genieten van unieke voordelen

 

Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera.

Cera, diep geworteld, breed vertakt

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

De financiële opbrengst op een investering in E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar doet de statutair zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend over het betrokken boekjaar*

  2016 2015 2014
Dividend** 2,5% 2,5% 2,5%

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. In de meeste gevallen is dit echter meteen ook het netto-dividend. Omdat Cera erkend is voor de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC), genieten de vennoten van Cera immers van een vrijstelling van roerende voorheffing. Voor dividenden uitbetaald in 2017 bedraagt de vrijstelling 190 euro per persoon. Het eventuele surplus is onderworpen aan roerende voorheffing. Het aanslagtarief bedraagt 30%. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

Modaliteiten om in te tekenen op een pakket E-aandelen

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen op één of meerdere pakketten E-aandelen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn. Intekenen gebeurt met een  of meerdere pakketten van 25 E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro per aandeel en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Er zijn geen instapkosten. Bij intekening moet dus in totaal 1.250 euro per pakket van 25 E-aandelen betaald worden. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 12 juni 2017 tot en met 30 mei 2018, behoudens vervroegde afsluiting. Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website.
KBC Brussels, KBC Brussels Brussels en CBC fungeren als loketinstelling en bieden binnen deze functie de E-aandelen ook online aan. Bij online intekening gebeurt het volstorten van de E-aandelen via een opdracht tot debitering van de opgegeven bankrekening. Daarbij verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening op de E-aandelen van Cera onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden. Na het doorsturen van de online-aanvraag worden de volmacht en het intekeningscontract per post opgestuurd. Deze moeten ondertekend teruggestuurd worden naar KBC Brussels, KBC Brussels Brussels of CBC, waarna de intekening definitief bevestigd wordt.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met je E-aandelen heb je recht op terugbetaling van het nominaal kapitaal van 50 euro per aandeel. Je betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien je met je E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen. E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.

Klachtendienst en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.be of via www.cera.be > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is uw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Brussels Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Daarnaast is Cera onderhevig aan het marktrisico met betrekking tot haar activa en schulden en is zij indirect blootgesteld aan de risico’s van toepassing op KBC Groep. U kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC Brussels, KBC Brussels Brussels en CBC. U kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.be) of opvragen per e-mail (info@cera.be) of per telefoon (0800 62 340).

Hoe teken ik in op E-aandelen van Cera?

Vul je persoonlijke gegevens in
Binnen enkele dagen ontvang je per post het contract van de intekening
Je ondertekent deze contracten en stuurt deze terug naar KBC Brussels.
Je ontvangt een definitieve bevestiging van je intekening

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen