Aanvraag bijkomend krediet

Aanvraag bijkomend krediet

Kadering

De Minister van Financiën, de Nationale Bank van België en Febelfin (de Belgische Bankenfederatie) hebben een akkoord bereikt over de maatregelen voor de ondernemingen rond de coronacrisis.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Febelfin.

Dat akkoord houdt in dat je een bijkomend krediet met overheidsgarantie kunt aanvragen.

Ben je KBC Brussels-klant en heb je een bijkomend krediet nodig?

We begrijpen dat je door de coronacrisis extra financiële steun kunt gebruiken. Daarom kun je als KBC Brussels-klant op deze pagina nu tijdelijk een bijkomend krediet aanvragen.

Belangrijk: we krijgen veel aanvragen tegelijk binnen en helpen je graag zo snel en efficiënt mogelijk. Daarom kun je alleen op deze pagina je aanvraag indienen. Ben je Corporate-klant? Contacteer dan je kantoor om je aanvraag in te dienen.

We contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben.

Ik heb een vaste contactpersoon of relatiebeheerder bij KBC Brussels. Waarom moet ik dan een krediet aanvragen op deze pagina?

Door de uitzonderlijke omstandigheden krijgen we veel aanvragen tegelijk binnen. We willen je graag zo snel mogelijk helpen met je kredietaanvraag. Daarom hebben we onze werkwijze tijdelijk aangepast, waardoor je dus alleen je krediet kunt aanvragen op deze pagina.

We contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben.

Hoe snel krijg ik een antwoord op mijn aanvraag?

Door de coronacrisis krijgen we meer kredietaanvragen binnen dan normaal. Dat heeft ook een impact op onze verwerkingstijd. We onderzoeken de aanvragen in volgorde van ontvangst. En we contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben. Onze experts doen er alles aan om je zo snel mogelijk een antwoord te kunnen geven. We bedanken je alvast voor je geduld.

Kan ik de doorlooptijd van mijn aanvraag versnellen?

We raden je aan om de vragenlijst te downloaden, het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen en door te sturen. Om zeker te zijn dat je de vragenlijst correct invult, kun je je boekhouder om hulp vragen. Zo kunnen we je aanvraag sneller onderzoeken en hoeven we je in het beste geval niet te contacteren voor bijkomende informatie.

Hoe vraag je een bijkomend krediet aan?

Volg onderstaande stappen om je bijkomende krediet aan te vragen:

 1. Download de vragenlijst en bewaar het bestand op je computer. Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in.
 2. Vul daarna hieronder de gegevens van je onderneming in. We vragen je ook om de ingevulde vragenlijst toe te voegen als bestand en de akkoordverklaringen aan te vinken.
 3. Klik op ‘Verstuur je aanvraag’ om je aanvraag door te sturen

Belangrijk: je kunt maar 1 aanvraag per ondernemingsnummer indienen.

We contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben.

1Je onderneming
Dit nummer bestaat uit 10 cijfers
Structuur BExx xxxx xxxx xxxx (zonder spaties)
Zoek kantoor
2De contactpersoon voor deze aanvraag
3Je ingevulde vragenlijst
Bladeren…
4Akkoordverklaring - Verklaring op eer
 • zij een niet-financiële onderneming is (1), met een vaste inrichting in België en ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • zij een kleine of micro-onderneming is omdat zij samen met haar partner- of verbonden ondernemingen, op geconsolideerde basis en op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, voldoet aan de criteria zoals vermeld in Bijlage 1 van Verordening 651/2014: 

  -  jaargemiddelde van het aantal werknemers: minder dan 50 én;
  -  jaaromzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde of balanstotaal: maximum 10 000 000 euro;

  en dit gedurende 2 opeenvolgende boekjaren;

  of

  zij een middelgrote onderneming is omdat zij samen met haar partner- of verbonden ondernemingen, op geconsolideerde basis en op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, voldoet aan de criteria zoals vermeld in Bijlage 1 van Verordening 651/2014:

  -  jaargemiddelde van het aantal werknemers: minder dan 250 én;
  -  jaaromzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: maximum 50 000 000 euro en/of balanstotaal: maximum 43 000 000 euro;

  en dit gedurende 2 opeenvolgende boekjaren;

  en voor zover de middelgrote onderneming op 31 december 2019 niet werd beschouwd als een onderneming in moeilijkheden (2);
 • zij op groepsniveau:

  – niet het voorwerp uitmaakt van en niet aan de criteria voldoet voor een collectieve insolventieprocedure, zoals faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ontneming van beheer;
  – geen reddingssteun heeft ontvangen die niet is terugbetaald; en
  – niet onderworpen is aan een herstructureringsplan na ontvangst van herstructureringssteun 

 • zij geen patrimonium- of managementvennootschap is (3) 
 • De onderneming, of een verbonden persoon, de bank onmiddellijk zal inlichten als ze voor dezelfde liquiditeitsbehoefte een aanvraag heeft ingediend of nog van plan is om een aanvraag in te dienen bij een andere financiële instelling

(1) Zoals bepaald in art 6 §2 van de wet KMO-staatsgarantie, of samengevat elke natuurlijke persoon die zelfstandig zijn beroep uitoefent of elke rechtspersoon met uitsluiting van a) overheidsentiteiten, b) financiële instellingen, c) ondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk krediet toestaan voor eigen rekeningen binnen hun gebruikelijke beroepsactiviteit, of ondernemingen waarvan de dochters b) of c) zijn
(2) Onderneming in moeilijkheden zoals gedefinieerd in de EU-Verordening nr. 651/2014 art. 2.18. Betekent in deze context:
1.  Een middelgrote onderneming die op 31 december 2019 meer dan drie jaar bestaat en waarvan het eigen vermogen kleiner is dan de helft van het (geplaatste) kapitaal;
2. Een middelgrote onderneming die op 31 december 2019 in een collectieve insolventieprocedure was betrokken (bijvoorbeeld in staat van faillissement of van ontbinding en vereffening verkeert, haar werkzaamheden gestaakt heeft, een procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd of bekomenheeft, of in enige andere gelijkaardige toestand van insolventie verkeert);
3. Een middelgrote onderneming die reddingssteun heeft ontvangen en deze op 31 december 2019 nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, of nog in een herstructureringsplan zit.

(3) Zoals bedoeld in artikel 145/26, § 3, 5° en 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

 • de verschafte fondsen niet zal gebruiken voor de herfinanciering van kredieten bij de bank of andere financiële instellingen, met uitzondering van een mogelijke herfinanciering van een krediet dat werd toegekend onder de (eerste) federale waarborgregeling (voorzien in de wet van 27 maart 2020);
 • de verschafte fondsen alleen zal gebruiken ter financiering van haar activiteiten in België, met uitzondering van maximaal 10% van het eventueel toegestane krediet voor een kwalificerende buitenlandse(4) activiteit die dan geenszins ten koste mag gaan van de Belgische activiteit;
 • de verschafte fondsen niet zal gebruiken voor de financiering van een entiteit binnen de groep waartegen een collectieve insolventieprocedure loopt;
 • de verschafte fondsen niet zal gebruiken voor de financiering van activiteiten van managementvennootschappen of patrimoniumvennootschappen;
 • de liquiditeitsbehoeften naar eer en geweten ingeschat en gemotiveerd heeft en dat op basis van de meest recente en accurate informatie waarover de onderneming beschikt;
 • zij ervan op de hoogte is dat de bank bijkomende waarborgen kan vragen en dat daarover informatie te vinden is op www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden;
 • zij ervan op de hoogte is dat de overheid diverse steun en waarborgen verstrekt en zij daarvan een overzicht kan terugvinden op www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen
 • alle verstrekte verklaringen in dit document correct zijn en gebaseerd zijn op de informatie die zij vandaag ter beschikking heeft;
 • op eerste verzoek van KBC Bank de nodige originele bewijsstukken zal voorleggen in verband met deze bovenvermelde verklaringen

(4) De buitenlandse activiteit moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:
a) De buitenlandse activiteiten worden gevoerd door de onderneming zelf of door een entiteit die onder de exclusieve of gezamenlijke controle staat van de onderneming
b) De continuïteit van de buitenlandse activiteit is cruciaal voor de Belgische activiteit
c) Er bestaat geen andere mogelijkheid om de buitenlandse activiteiten duurzaam en tegen normale marktvoorwaarden te financieren

 • als een eventueel toegestaan krediet gewaarborgd wordt door de federale KMO- garantie, zij een eenmalige premie verschuldigd zal zijn gelijk aan 0,50% op jaarbasis van het krediet of kredietlijnbedrag, berekend voor de volledige looptijd van krediet voor de kredieten op maximaal 3 jaar . Indien het krediet in 2021 wordt ondertekend en de looptijd langer is dan 3 jaar, zal de premie 1% op jaarbasis bedragen;
 • zij hierbij aan de bank een volmacht geeft om bovenvermelde premie bij voorrang te debiteren van het ter beschikking gestelde krediet of van de rekening verbonden aan het krediet;
 • de federale overheid in de rechten treedt van de bank als de staatswaarborg wordt aangewend en dit ten belope van het bedrag van hun tussenkomst;
 • deze verstrekte informatie en verklaring integraal deel zal uitmaken van een eventueel kredietcontract. Pas na de ondertekening van het kredietcontract en de uitwerking van de waarborgen komt het krediet tot stand.

De bank heeft het recht om het bijkomende krediet onmiddellijk te beëindigen in geval van foutieve of frauduleuze informatie

KBC Brussels wil je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Je vindt meer informatie over de verwerking en uitwisseling van je persoonsgegevens door KBC Brussels in onze privacyverklaring. Daar lees je ook wat je rechten zijn en hoe je ze kunt uitoefenen. De privacyverklaring is beschikbaar op KBC Brussels privacyverklaring, in je kantoor of bij je tussenpersoon en wordt regelmatig geactualiseerd.​​

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.